Omni­va ko­lis Kuu­sa­lu post­kon­to­ri tüh­jaks

344
Kuu­sa­lu post­kon­to­ri vii­ma­ne ju­ha­ta­ja ja ainus töötaja II­VI­KA MÄE­VÄ­LI. Fo­tod Raul Val­gis­te/Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka

Kuu­sa­lu post­kon­to­ri vii­ma­ne töö­päev oli es­mas­päe­val, 31. ok­toob­ril. Silt võe­ti ma­ha nä­dal hil­jem, 7. no­vemb­ril. 

Ala­tes 1. no­vemb­rist ei ole Kuu­sa­lu val­las enam töö­ta­vat pos­tia­su­tust, sest Kuu­sa­lu post­kon­tor on su­le­tud ja Val­kla pos­ti­punk su­le­ti kuu aega va­rem. Möö­du­nud nä­da­lal pa­ki­ti Kuu­sa­lu post­kon­to­ri ruu­mi­des as­ju ja mööb­lit, klien­te seal enam ei tee­nin­da­tud.

Üle 40 aasta Kuusalu postkontori kasutuses olnud ruumid on jäänud tühjaks.

Es­mas­päe­val, 7. no­vemb­ril võt­tis ko­li­mis­fir­ma töö­mees post­kon­to­ri uk­se kõr­valt ma­ha Om­ni­va val­gus­rek­laa­mi. Post­kon­to­ris­se jää­nud kaup, muud ese­med ja möö­bel vii­di ära, uk­se võ­ti an­ti üle Kuu­sa­lu val­la tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­lis­ti­le Ma­dis Prak­si­le.

Ko­li­mist ja võt­me üleand­mist fil­mis Raul Val­gis­te Kuu­sa­lu Kroo­ni­kast, et te­ha post­kon­to­ri sul­ge­mi­sest vi­deo­lõik val­la käe­so­le­va aas­ta kroo­ni­ka­fil­mi.

Ko­hal oli ja kroo­ni­ka jaoks an­dis kom­men­taa­ri post­kon­to­ri ju­ha­ta­ja­na 3 aas­tat ja 8 kuud töö­ta­nud Ii­vi­ka Mäe­vä­li, kes nüüd on koon­da­tud. Ta üt­les, et vii­mas­tel nä­da­la­tel en­ne sul­ge­mist käi­di pal­ju mar­ke ja ümb­rik­ke ost­mas ning pak­ke saat­mas, ka vii­ma­sel töö­päe­val oli klien­te. Tal­le too­di lil­li, tä­na­ti ja väl­jen­da­ti kur­bust, et post­kon­tor lõ­pe­tab töö.

„Klien­did on ol­nud vä­ga to­re­dad ja sõb­ra­li­kud. On ol­nud na­tu­ke ras­ke, sest klien­did olid kur­vad, aga sa­mas on ini­me­sed po­si­tiiv­selt mee­les­ta­tud ja loo­da­vad, et ei jää ka edas­pi­di pos­ti­tee­nu­se­ta,“ sõ­nas ta.

Ii­vi­ka Mäe­vä­li li­sas, et mit­med tun­tud ini­me­sed, kes ela­vad või su­vi­ta­vad Kuu­sa­lu val­las, ee­lis­ta­sid Tal­lin­na üle­rah­vas­tatud post­kon­to­ri­te ase­mel sis­se as­tu­da Kuu­sa­lu post­kon­to­ris­se, kus jär­je­kor­rad olid lü­hi­ke­sed.

Es­mas­päe­va, 31. ok­toob­ri töö­päe­va lõ­pus lõi Ii­vi­ka Mäe­vä­li suit­su­pää­su­ke­se pil­di­ga ümb­ri­ku­le Kuusalu postkontori vii­ma­se pos­ti­temp­li. Aja­loo­li­se temp­li­ga ümb­ri­ku plaa­nib üle an­da Kol­ga muu­seu­mi­le.

Aja­loo­li­ne fo­to 1960nda­test aas­ta­test. Kuu­sa­lu post­kon­to­ri le­ti ta­ga tee­nin­da­vad MEE­TA ODEN­BERG ja VEL­VE KUUSK.

Ta mär­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le: „Kah­ju on, et enam po­le või­ma­lik Kuu­sa­lus ko­ha­peal os­ta maa­kon­na- ja lin­na­lii­ni­de ro­he­li­si kaar­te. Neid os­te­ti pal­ju, pi­ken­da­ti kuu­pi­le­teid ja pa­lu­ti ra­ha pea­le kan­da. On tun­du­valt kee­ru­li­sem, kui neid tu­leb ost­ma min­na Tal­lin­na, Lok­sa­le või Keh­ras­se. Hea on see, et post­mar­ke müüak­se Kuu­sa­lus Gros­si poes.“

Om­ni­va pa­kub per­so­naal­se kir­ja­kand­ja tee­nust
Om­ni­va Har­ju­maa ja Tal­lin­na piir­kon­na pos­tia­su­tus­te juht Jaa­ni­ka Kööp lu­bab, et per­so­naal­se kir­ja­kand­ja­ga osu­ta­tak­se sa­mu tee­nu­seid, mis se­ni pos­tia­su­tu­ses ko­ha­peal: „Too­me pos­ti­tee­nu­se ko­ju või töö­ juurde. Per­so­naal­se kir­ja­kand­ja tee­nust osu­ta­vad sa­mad pos­ti­kul­le­rid, kes too­vad prae­gu­gi pe­rioo­di­kat ja kir­ju post­kas­ti. Ku­na tee­nus tel­li­tak­se et­te, saab su­ju­valt pla­nee­ri­da pos­ti­rin­gi töö­kor­ral­dust, võt­ta kaa­sa soo­vi­tud too­ted. Tel­li­da saab post­mar­ke, ümb­rik­ke, post­kaar­te, pa­ken­deid, vor­mis­ta­da pe­rioo­di­ka tel­li­must, saa­ta või saa­da pak­ke ja maks­ta mak­se. Ka al­ga­va aas­ta aja­kir­ja­de ja aja­leh­te­de tel­li­mu­sed saab vor­mis­ta­da per­so­naal­se kir­ja­kand­ja­ga. Kõi­ge roh­kem tel­li­tak­se prae­gu pak­ki­de ko­ju too­mist. Al­ga­mas on pü­ha­de pe­riood, pak­ki­de saat­mi­ne ja saa­mi­ne on eel­da­ta­valt veel­gi kas­va­mas.“

Te­ma sõ­nul pol­nud Kuu­sa­lus va­rem üh­te­gi per­so­naal­se kir­ja­kand­ja tel­li­must, pä­rast post­kon­to­ri sul­ge­mist tel­li­ti eel­mi­sel nä­da­lal viie pa­ki ko­ju­too­mine. Pa­ki saat­mi­se või­ma­lust on ka va­rem ka­su­ta­tud.

„Pos­ti­kul­le­ri­te sõ­nul tun­tak­se tee­nu­se vas­tu hu­vi ja kü­si­tak­se in­fot. Kuu­sa­lu piir­kon­na post­kas­te, kir­ja­kas­te ja pa­kiau­to­maa­te tee­nin­dab Keh­ra jao­tus­punkt. Sei­ra­me per­so­naal­se kir­ja­kand­ja tee­nu­se ka­su­ta­mist ning ole­me val­mis mah­tu­de kas­va­mi­sel pos­ti­kul­le­reid juur­de pal­ka­ma.“

Jaa­na Kööp: „Kui tel­li­tak­se per­so­naal­ne kir­ja­kand­ja, kü­sib klien­di­tee­nin­da­ja, mis too­det või tee­nust ta­he­tak­se, kas klient soo­vib mak­sa su­la­ra­has või kaar­di­ga, mis kell ja kus tee­nust soo­vi­tak­se ning le­pi­tak­se kok­ku ük­si­kas­jad. Meie pos­ti­kul­le­rid ka­su­ta­vad prae­gu veel kä­si­sead­meid ehk ter­mi­na­le ja väl­jas­ta­vad tee­nu­se koh­ta kvii­tun­gi, kuid pi­lo­tee­ri­me Keh­ra jao­tus­punk­ti pos­ti­kul­le­ri­tel tahv­li ka­su­ta­mi­se la­hen­dust, et saak­si­me üle min­na tee­nu­se pa­be­ri­va­ba­le osu­ta­mi­se­le. Se­ni post­kon­to­ri­tes­se suu­na­tud pa­kid saab nüüd suu­na­ta kas pa­kiau­to­maa­ti või tuuak­se per­so­naal­se kir­ja­kand­ja­ga ko­ju. Pa­ki saat­mi­sel tu­leb mär­ki­da täp­sed saa­ja ja saat­ja and­med, et va­ja­du­sel saaks võt­ta ühen­dust saa­ja­ga ja täp­sus­ta­da ko­ha­le too­mi­se aeg.“

Ta too­ni­tab, et per­so­naal­se kir­ja­kand­ja tee­nus on ta­su­ta, kui ela­tak­se pos­tia­su­tu­sest kau­ge­mal kui 5 ki­lo­meet­rit, lä­he­mal tu­leb maks­ta 5 eu­rot.

Kuu­sa­lus oli pos­tia­su­tus li­gi sa­da aas­tat
Kuu­sa­lu ko­du-uu­ri­ja Sven-Olav Paa­ve­li and­me­tel on Kuu­sa­lus ol­nud si­de­punkt ja te­le­fo­ni­kesk­jaam kind­las­ti 1924. aas­tal. Need asu­sid kars­kus­selt­si See­me hoo­nes ehk tee­ma­jas Kesk­väl­jak 4. Mis aas­tal si­de­punkt ava­ti, täp­ne in­fo puu­dub. Kuu­sa­lu ko­du-uu­ri­ja En­del Va­her­ma kir­ju­tas, et tee­ma­ja kü­las­ta­ti pos­tia­gen­tuu­ri tõt­tu pal­ju, sest ko­ju­kan­net pol­nud, seal sai lu­ge­da suu­re­maid aja­leh­ti ja mõ­nin­gaid aja­kir­ju.

Post­kon­tor asus 1940ndate aastate algusest kuni 1970ndate lõpuni Kuu­sa­lus Sõ­ge­li ma­jas.

Te­le­foni­jaa­ma mon­töör Jo­han­nes Sõ­gel viis 1940nda­te aas­ta­te al­gu­ses si­de ja kesk­jaa­ma en­da maj­ja Kuu­sa­lu tee 17, mis asub Coo­pi kõr­val. 1978. aas­tal ha­ka­ti Kuu­sal­lu ehi­ta­ma uut ad­mi­nist­ra­tiiv­kes­kust, mis nüüd on kuns­ti­de­koo­li hoo­ne. Tei­se­le kor­ru­se­le sai siis ruu­mid kü­la­nõu­ko­gu, üle­jää­nud osa läks si­de­jaos­kon­na ja te­le­fo­ni­kesk­jaa­ma kä­su­tus­se.

Käe­so­le­val nä­da­lal ha­ka­tak­se val­la­ma­jas aru­ta­ma, kas kuns­ti­de­kool saab ka post­kon­to­ri kahe ruu­mi ja see­ga ko­gu hoo­ne hal­da­jaks.

Eelmine artikkelAruküla võistkond on Eesti karikavõitja 2022 noormeeste D2-vanuseklassi käsipallis
Järgmine artikkelKuusalu on, Raasiku ja Aruküla jäävad postkontorita