Nor­dic Hou­ses KT ra­jab uue toot­mis­komp­lek­si Kiiu ale­vik­ku

1993
Puit­ma­ju toot­va fir­ma Nor­dic Hou­ses oma­nik ja juht AR­GO SAUL kii­dab pe­re­kond Ma­ka­ro­vilt os­te­tud elu­ma­ja, mil­les on pal­ju pui­tu ja so­bib häs­ti bü­roo­hoo­neks.

PARANDATUD: Nordic Houses toetab igal aastal Kolga vabatahtlikku päästekomandot.

Kuu­sa­lu val­las Kol­gas ja Ko­su kü­las te­gut­sev puit­ma­ja­fir­ma Nor­dic Hou­ses os­tis Kiius mõi­sa kõr­valt elu­ma­ja ja ai­da ning ring­tee juu­rest toot­mis­maa.

Esial­gu oli puit­ma­ju toot­val fir­mal Nor­dic Hou­ses plaa­nis ehi­ta­da uus toot­mis­hoo­ne Kol­ga ale­vik­ku. Ka­vas oli os­ta põl­lu­ma­jan­dus­fir­malt Lee­di­kõr­ve 12 hek­ta­rit en­dist põl­lu­maad ning muu­ta sel­le se­nist sih­tots­tar­vet – maa­tu­lun­dus­maa te­ha de­tailp­la­nee­rin­gu abil toot­mis- ja ela­mu­maaks.

Kaks kuud ta­ga­si käis Nor­dic Hou­ses oma­nik ja juht Ar­go Saul Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil se­da ka­vat­sust sel­gi­ta­mas ning sai vo­li­ko­gult põl­lu­maa os­tuks ja sih­tots­tar­be muut­mi­seks nõu­so­le­ku.

Nüüd­seks on plaa­nid muu­tu­nud. Nor­dic Hou­ses ei laie­ne Kol­gas, vaid toob ko­gu toot­mi­se Kii­du. Et­te­võ­te os­tis 26. sep­temb­ril 25,6 hek­ta­ri suu­ru­se Väi­ke­ki­vi kin­nis­tu, mil­lest 90 prot­sen­ti on toot­mis­maa ja 10 prot­sen­ti äri­maa. Väi­ke­ki­vi kin­nis­tu asub Kiiu ring­teelt Pe­ter­bu­ri maan­tee­le pea­le­sõi­du kõr­val – jääb Kiiu uuest tank­last Tal­lin­na poo­le.

Kin­nis­tu­le on ka­vas ra­ja­da et­te­võt­te kaa­saeg­ne toot­mis­komp­leks um­bes 8000ruut­meet­ri­se ka­tu­sea­lu­se pin­na­ga. Sin­na ko­li­tak­se fir­ma mõ­le­mad toot­mi­sed Kol­gast ja Ko­su kü­last.

Ar­go Sau­li sõ­nul in­ves­tee­ri­tak­se hoo­ne­tes­se ja inf­rast­ruk­tuu­ri es­ma­hin­nan­gul 4 mil­jo­nit eu­rot ning li­san­dub in­ves­tee­ring toot­mi­se teh­no­loo­gias­se ja sead­me­tes­se. Toot­mi­ne loo­de­tak­se Kiius käi­vi­ta­da aas­taks 2020.

Tei­ne olu­li­ne te­hing toi­mus möö­du­nud ree­del, 9. no­vemb­ril – Nor­dic Hou­ses oman­das enam kui 7000 ruut­meet­ri suu­ru­se Kar­ja­la kin­nis­tu, mis asub ot­se Kiiu mõi­sa kõr­val ja kuu­lus se­ni pe­re­kond Ma­ka­ro­vi­le. Kin­nis­tul on Ma­ka­ro­vi­te ka­he­kord­ne ela­mu ja ku­na­gi­ne mõi­saait. Elu­ma­jast saab fir­ma Nor­dic Hou­se­s bü­roo- ehk kon­to­ri­hoo­ne. Ai­da­hoo­ne on aga ka­vas üm­ber ehi­ta­da Kiiu mõi­sa kü­la­lis­te­ma­jaks, kus oleks või­ma­lik öö­bi­da ja kor­ral­da­da koos­vii­bi­mi­si.

Ar­go Saul kom­men­tee­rib, et soov on säi­li­ta­da ai­da ole­ma­s­olev ki­vio­sa ning tipp­ar­hi­tek­te kaa­sa­tes so­bi­ta­da sel­le­le pea­le pui­to­sa. Pro­jek­ti mak­su­must ta veel hin­na­ta ei os­ka, sel­gub loo­min­gu­li­se töö käi­gus.

Seo­ses Kiiu­ga on firmal Nor­dic Hou­se­s veel plaa­ne. Ar­go Saul üt­leb, et lä­bi­rää­ki­mi­sed käi­vad prae­gu kol­me kin­nis­tuo­ma­ni­ku­ga – et os­ta et­te­võt­te­le ka ela­mu­maad ja ehi­ta­da ale­vik­ku kor­ter­ma­ju.

AR­GO SAUL: „Loo­dan, et meid võe­tak­se Kiius häs­ti vas­tu.“

„Kol­ga ja Ko­su toot­mi­sük­su­sed on jää­nud kit­saks, ole­me te­gut­se­nud nõu­ko­gu­deaeg­se­tes hoo­ne­tes, ta­han pak­ku­da töö­ta­ja­te­le pa­re­maid töö­tin­gi­mu­si,“ rää­gib Nor­dic Hou­se­s juht ja oma­nik.

„Meie et­te­võ­te on Kuu­sa­lu val­las te­gut­se­nud 16 aas­tat ning lu­ba­sin kol­lek­tii­vi­le, uue asu­ko­ha leia­me kind­las­ti sa­mas val­las. Tun­nen Kuu­sa­lu val­la­ga si­det ja ta­han siin toi­me­ta­da, an­da oma pa­nu­se. Esi­me­ne va­lik oli Kol­ga, ku­na me et­te­võt­mi­ne sai sealt al­gu­se. Mis­sioo­ni­tun­dest ajen­da­tu­na oli mõ­te, et an­na­me Kol­ga ale­vi­ku­le omalt poolt ta­ga­si – ra­ja­me ko­gu toot­mi­sük­su­se sin­na ning ehi­ta­me ka kor­ter­ma­ju. Kol­gast oleks saa­nud val­las kol­mas tu­ge­vam kes­kus. Kuid te­gi­me kan­na­pöör­de, hak­ka­me ehi­ta­ma Kiius. Loo­dan, et meid võe­tak­se siin häs­ti vas­tu.“

Ta tõ­deb, et loo­bus Kol­ga asu­ko­ha­va­li­kust liig­se bü­rok­raa­tia ja ko­ha­li­ke ela­ni­ke suh­tu­mi­se tõt­tu, kui­gi Lee­di­kõr­ve­ga olid ju­ba os­tu-müü­gi tin­gi­mu­sed kok­ku le­pi­tud: „Uu­ri­sin val­la­ma­jast, kas Kol­gas al­ga­ta­ta­va de­tailp­la­nee­rin­gu juur­de oleks va­ja kesk­kon­na­mõ­ju hin­da­mist. Saa­de­ti pikk kü­si­mus­tik, kuid mul et­te­võt­ja­na ei ol­nud ae­ga ha­ka­ta se­da täit­ma. Mõ­ne Kol­ga ela­ni­ku­ga oli dia­loog, sain aru, et suh­tu­ti kaht­le­valt – suur toot­mi­sük­sus oleks tul­nud paa­ri era­mu va­he­tus­se lä­he­dus­se ja kor­ter­ma­ja­de ela­ni­ke vaa­te­väl­ja.“

Kiiu Väi­ke­ki­vi kin­nis­tu lei­dis Ar­go Saul en­da sõ­nul ju­hus­li­kult ning nüüd näeb, et see on ettevõttele pa­rim – in­ves­tee­ring Kii­du on suu­re­ma väär­tu­se­ga. Kiiu on Tal­lin­na poolt tul­les pä­rast Maar­dut esi­me­ne ale­vik, Kuu­sa­lu val­la vä­rav.

„Kol­gas oleks meie õl­ga­del ol­nud uue kes­ku­se loo­mi­ne. Kiius on ju­ba kor­da­teh­tud mõis. Meie tu­le­va­se toot­mis­hoo­ne kõr­va­le jää­vad uus tank­la ja SR Veod uus tee­nin­dus­hoo­ne ning ju­ba tee­me fir­ma­ga SR Veod koos­tööd. Mi­nu silm sä­rab ja olen mo­ti­vee­ri­tud.“

Disc­gol­fi kau­du kü­la­lis­te­ma­ja­ni
Nor­dic Hou­ses jõu­dis Kii­du es­malt tä­na­vu 1. maist, kui sõl­mis le­pin­gu Kiiu Disc­gol­fi par­gi­ga ja hak­kas sel­le ni­mis­pon­so­riks – uus ni­mi on Nor­dic Hou­ses Disc­golf Park. Kui sü­gi­sel oli maail­ma­ko­ris­tus­päev, ko­ris­ta­sid Nor­dic Hou­se­s töö­ta­jad disc­gol­fi­par­gis. Seal­ne kin­nis­tuo­ma­nik ja par­gi eest­ve­da­ja Hei­nar Hurt kur­tis siis, et kah­juks po­le Kiius öö­bi­mis­koh­ti, kü­la­lis­te­ma­ja an­naks või­ma­lu­se kor­ral­da­da par­gis mit­me­päe­va­seid üri­tu­si.

Ar­go Saul: „Tu­lin maail­ma­ko­ris­tus­päe­val Kiiu disc­gol­fi­par­gist ja mär­ka­sin mõi­saai­da aial müü­gi­kuu­lu­tust. Võt­sin maak­le­ri­ga ühen­dust, ta pak­kus ai­da juur­de ka ela­mut. See oli boo­nus. Ela­mu juur­de kuu­lub suur mõi­saaeg­ne kel­der. Kui tee­me mõi­sa ku­na­gi­sest ai­dast kü­la­lis­te­ma­ja, kus saa­vad öö­bi­da disc­gol­fi­par­gi ja ka Kuu­sa­lu val­la kü­la­li­sed, on see kõik ot­se­kui üks ter­vik. Sel pai­gal on pikk aja­lu­gu, Kiiu esi­me­ne mõi­sa­hoo­ne oli ai­da asu­ko­has.“
Ta mär­gib veel, et Ma­ka­ro­vi­telt os­te­tud kin­nis­tu on L-ku­ju­li­ne, maa ula­tub maan­tee ää­res paik­ne­va Kiiu kõrt­si­ni. Ela­mu ja kõrt­si va­he­le mõt­leb Nor­dic Hou­ses ehi­ta­da hoo­ne või ka­tu­sea­lu­se, kus saaks näi­teks müüa ko­ha­lik­ku kä­si­tööd ja ta­lu­toi­tu.

„Disc­gol­fi­par­ki ka­vat­se­me ra­ja­da klu­bi­hoo­ne, mis peaks nä­ha ole­ma Tal­lin­na-Nar­va maan­teel sõit­ja­te­le. Tei­se­le poo­le tee­me toot­mis­hoo­ne ja kü­la­lis­te­ma­ja koos ta­lu­tu­ru­ga – tu­run­da­me se­da­si Kiiut, te­kib sü­ner­gia eri vald­kon­da­de va­hel,“ lau­sub Nor­dic Hou­se­s juht.

Nor­dic Hou­ses – vas­tu­tus­tun­de­ga et­te­võ­te
Nor­dic Hou­ses on aas­taid pa­nus­ta­nud Kuu­sa­lu val­da – toe­ta­nud lin­du­de pe­sa­kas­ti­de val­mis­ta­mist ja üles­pa­ne­kut las­tea­su­tus­te juur­de, püs­ti­ta­nud Vi­ha­soos­se lin­nu­vaat­lus­tor­ni ja Kuu­sa­lu las­teaia­le õues­õp­pe­pa­vil­jo­ni, kin­ki­nud Kiiu disc­gol­fi­par­gi­le ra­ja­punk­ti­des­se ka­tu­sea­lu­sed, toe­ta­nud ra­ha­li­selt Ekst­rö­mi mars­si, ol­nud spon­sor ak­tiiv­se­te­le noor­te­le.

Ar­go Saul: „Ole­me nüüd võt­nud vas­tu ot­su­se, et ra­ha­li­si spon­sor­toe­tu­si me enam ei ja­ga, fir­mat oo­ta­vad ees suu­red in­ves­tee­rin­gud, mis on me pa­nus Kuu­sa­lu val­da. Ju­ba võe­tud pi­kaa­ja­list ko­hus­tust me ei kat­kes­ta – toe­ta­me igal aas­tal Kolga va­ba­taht­lik­ku pääs­te­ko­man­dot.“

Nor­dic Hou­ses osa­leb koos Puit­ma­ja­lii­tu kuu­lu­va­te fir­ma­de­ga EV 100 kin­gi­tu­se te­ge­mi­ses – Ees­ti Va­baõ­hu­muu­seu­mi­le kin­gi­tak­se kaa­saeg­ne in­no­vaa­ti­lis­te la­hen­dus­te­ga puit­ma­ja. Üleand­mi­ne toi­mub 30. juu­nil 2019. Kin­gi­tav ma­ja on Nor­dic Hou­se­s too­dang Nor­dic COM­PACT, mis või­tis Aas­ta Te­ha­se­ma­ja 2015 kon­kur­si, la­hen­du­sed on teh­tud kaa­saeg­se­maks, kui olid kolm aas­tat ta­ga­si.

Ok­toob­ri lõ­pus kor­ral­das Nor­dic Hou­ses Kiiu tor­nis ümar­laua Kuu­sa­lu val­la ja koo­li, Kol­ga ko­gu­kon­na, Ees­ti äri­part­ne­ri­te esin­da­ja­te­ga. Rää­gi­ti kest­li­kust ja vas­tu­tus­tund­li­kust aren­gust – kui­das sea­da edas­pi­di­seid sih­te nii, et luua väär­tust et­te­võt­te­le en­da­le, aga ka fir­ma te­ge­vu­se­ga seo­tud hu­vig­rup­pi­de­le. Koos­tööd te­hak­se kon­sul­tat­sioo­ni­fir­ma­ga Sus­ti­ne­re, kes ju­hen­dab, kui­das oma äri­te­ge­vus lä­bi mõel­da laie­mas ühis­kond­li­kus kon­teks­tis. Olu­li­sed on ava­tud hoiak, ee­ti­li­ne ja õig­la­ne juh­ti­mi­ne, kesk­kon­na­hoid, töö­ta­ja­test hoo­li­mi­ne, pa­nus ko­ha­li­ku elu aren­gus­se.

Et­te­võt­tel Nor­dic Hou­ses on kaks oma­nik­ku – Ar­go Saul 55prot­sen­ti­li­se osa­lu­se­ga ja Nor­ra part­ner Ar­ne Moen oma fir­ma 45prot­sen­di­li­se osa­lu­se­ga.

Põ­hio­sa too­dan­gust, üle 80 prot­sen­di, eks­por­di­tak­se Nor­ras­se – pui­dust va­baa­ja­ma­jad, elu­ma­jad ja kor­ter­ma­jad. Nor­dic Hou­se­s puit­ma­ju os­te­tak­se veel Root­si ja Hol­lan­dis­se. Nor­dic COM­PACT elu­ma­ja on müü­dud ka Ees­tis – Pär­nus­se, Tal­lin­nas­se, Tar­tus­se, üks ma­ja asub Sal­mis­tul, Kei­las­se ker­ki­vad paa­ris­ma­jad.