Nor­dic Hou­ses in­ves­tee­rib Kiiu disc­gol­fi par­ki 50 000 eu­rot

2078
Disc­gol­fi par­gi ra­ja­ja HEI­NAR HURT ja Nor­dic Hou­se­se juht AR­GO SAUL näi­ta­sid Kuu­sa­lu mai­laa­dal uut ni­mes­pon­so­ri lo­go.

Kuu­sa­lu val­la et­te­võt­test Nor­dic Hou­se­sest sai ka ni­mis­pon­sor – park kan­nab nüüd­sest ni­me Nor­dic Hou­ses Disc­Golf Park.

Kuu­sa­lu mai­laa­dal tei­si­päe­val, 1. mail oli la­val et­teas­te­te va­he­peal le­pin­gu all­kir­jas­ta­mi­ne. Koos­tööd hak­ka­vad te­ge­ma Kuu­sa­lu val­las Kol­gas ja Ko­sul puit­ma­ju too­tev Nor­dic Hou­ses ning MTÜ Kiiu Disc­Golf. Le­pin­gu sõl­mi­mi­se pu­hul kin­kis et­te­võt­te juht Ar­go Saul par­gi ra­ja­ja­le Hei­nar Hur­di­le pui­dust lin­nu­pe­sa­kas­ti, vas­tu sai disc­gol­fi har­ras­ta­mi­se komp­lek­ti.

Ar­go Saul rää­kis, et plaa­nis on ra­ja­da par­ki 19 tei­sal­da­ta­vat ka­tu­sea­lust iga ra­ja­punk­ti al­gu­ses­se. Esi­me­sed ka­tu­sea­lu­sed jõud­sid par­ki 5. mail tal­gu­päe­val, kus osa­le­sid ka Nor­dic Hou­se­se töö­ta­jad. Iga ka­tu­sea­lu­ne on te­ma sõ­nul kavas te­ha eri­nev. Ra­jaakse ka kuiv­käim­lad, kor­ras­tatakse par­gi pea­hoo­ne ja te­hakse muid va­ja­lik­ke töid. Ko­kku pa­nus­tab Nor­dic Hou­ses par­ki um­bes 50 000 eu­rot, koos­töö­le­ping on sõl­mi­tud 12 aas­taks ning ka in­ves­tee­rin­gud jaotatud sel­le aja pea­le.

Koos­tööp­laa­nid said al­gu­se üle­möö­du­nud aas­tal, kui Ar­go Saul kü­las­tas Kiiu disc­gol­fi­par­ki: „Meie et­te­võt­te töö­ta­ja As­ko Kop­pel rää­kis mul­le Kiiu disc­gol­fi­par­gist. Esi­me­ne mõ­te oli ha­ka­ta par­ki mööb­lit val­mis­ta­ma. Tar­ni­si­me sin­na pui­tu, mil­lest sai te­ha laua­ja­lad. Tä­na­vu said pin­gid iga­le ra­ja­le. Hei­nar Hurt tu­li meie toot­mi­se juur­de vaa­ta­ma, kas ja kui­das so­bib, ju­tu käi­gus are­nes vest­lus, et kui tee­me, siis kor­ra­li­kult, sel­gus, et meil on ühi­seid hu­vi­sid roh­kem.”

Va­ja oleks grill­ma­ja
Hei­nar Hurt ja Ar­go Saul üt­le­sid, et mõ­le­mad soo­vi­vad rah­vast ak­tiiv­se­malt loo­du­ses­se tuua, luua pa­re­maid spor­ti­mis­tin­gi­mu­si nii ko­gu­kon­na­liik­me­te­le kui hu­vi­lis­te­le kau­ge­malt. Ar­go Saul sõ­nas, et on am­mu soo­vi­nud lei­da ko­ha­lik­ku pü­si­vat koos­töö­part­ne­rit. Ko­ha­lik­ke on et­te­võ­te toe­ta­nud ka va­rem, nen­de ra­ja­tud on Kuu­sa­lu las­teaia ka­tu­sea­lu­ne, Vi­ha­soo lin­nu­vaat­lus­torn. Abi­käe on Nor­dic Hou­ses ula­ta­nud ka Ekst­rö­mi Mar­si kor­ral­da­ja­te­le ning Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si­le.

„Taht­si­me saa­da kel­le­gi ni­mis­pon­so­riks, na­gu on Ale­xe­la kont­ser­di­ma­ja või Sa­ku suur­hall Tal­lin­nas. Kiiu disc­gol­fi­park are­neb kii­res­ti, spor­dia­la ko­gub po­pu­laar­sust. See on ka mei­le hea või­ma­lus tut­vus­ta­da, mil­le­ga et­te­võt­tes iga­päe­va­selt te­ge­le­me ning ka­su­ta­da loo­dus­sõb­ra­lik­ku pui­tu,” rää­kis Ar­go Saul.

Esimesed katusealused jõudsid parki mai alguses talgupäeval.
Esimesed katusealused jõudsid parki mai alguses talgupäeval.

Hei­nar Hurt lau­sus, et har­ras­ta­jaid käib par­gis prae­gu pal­ju, kuid soov on kas­va­da suu­re­maks: „Ta­ha­me, et tu­leks veel roh­kem män­gi­jaid ning saak­si­me kor­ral­da­da suu­ri võist­lu­si. Park võiks ol­la mu­gav va­ba aja veet­mi­se koht, kus saab li­saks män­gi­mi­se­le va­bas loo­du­ses ol­la.”

Ta li­sas, et abiks oleks ka grill­ma­ja: „Ilu­sa il­ma­ga ei peaks par­gi ka­su­ta­ja mi­ne­ma ku­hu­gi söö­gi­koh­ta, vaid saaks võt­ta kaa­sa oma pik­ni­ku­ma­ter­ja­li või gril­li­da. Vih­ma­se il­ma­ga oleks hea min­na sin­na var­ju ning saab vee­ta par­gis ko­gu päe­va, mit­te tul­la vaid ühe män­gu pä­rast.”

Ni­mes­pon­sor­lu­se­ga saab Kiiu disc­gol­fi­park ka uue lo­go, kus on Nor­dic Hou­se­se ni­mi. Uut lo­go esit­les Hei­nar Hurt esi­mest kor­da mai­laa­dal.
Hei­nar Hurt mär­kis, et prae­gu käi­vad et­te­val­mis­tu­sed kii­reks su­ve­hooa­jaks, mis al­gab 15. mail. Juu­lis on Kiius ja Kõr­ve­maal Ees­ti har­ras­ta­ja­te meist­ri­võist­lu­sed, juu­nis ja juu­lis on ka Kuu­sa­lu val­la lah­ti­sed meist­ri­võist­lu­sed nii in­di­vi­duaal- kui paa­ris­män­gus.

2015. aas­tal ra­ja­tud Kiiu disc­gol­fi park asub Kiiu via­duk­tist umbes ki­lo­meet­er Sood­la poo­le.