Noor­soo­töö hin­da­mine Ani­ja ja Raa­si­ku val­las

1111

Ala­ve­re koo­li õpi­la­sed vas­ta­vad vee­bis an­keet­kü­sit­lu­se­le, kui­das on ra­hul noo­ri aren­da­va­te va­ba aja veet­mi­se või­ma­lus­te­ga. Keh­ra koo­lis ja­ga­tak­se kü­sit­lus­le­hed õpi­las­te­le tu­le­val nä­da­lal. 7-12aas­tas­te an­kee­dis on 15, 13-26aas­tas­te kü­sit­lus­le­hel 26 kü­si­must. Kü­sit­le­tak­se ka noor­te­juh­te, kuns­ti­de­koo­li õpe­ta­jaid, rin­gi­juh­te, tree­ne­reid. Kok­ku pa­lu­tak­se vas­ta­ta li­gi 560 ini­me­sel.
Ani­ja val­la noor­soo­töös­pet­sia­list Tuu­li­ki Roht­la sel­gi­tas, et kü­sit­lus­tu­le­mus­te põh­jal ha­ka­tak­se hin­da­ma noor­soo­töö kva­li­tee­ti Ani­ja val­las, et saa­da Ees­ti Noor­soo­töö Kes­ku­sest (ENTK) toe­tust noor­soo­töö lä­bi­vii­mi­seks.
ENTK on ja­ga­nud oma­va­lit­su­sed koos­töög­rup­pi­des­se. Esi­me­sed gru­pid moo­dus­ta­ti möö­du­nud aas­tal. Nüüd alus­ta­vas Har­ju­maa koos­töög­ru­pis on 9 oma­va­lit­sust: Ani­ja, Aeg­vii­du Raa­si­ku, Kii­li, Ko­se, Rae, Jõe­läht­me ja Viim­si vald ning Maar­du linn. Noor­soo­töö kva­li­tee­di hin­da­mi­ne peab ole­ma teh­tud 1. juu­liks.
„Hin­da­mis­test sel­gub, mil­li­seid suun­di pea­me noor­soo­töös edas­pi­di roh­kem aren­da­ma. Kü­sit­lus­te­le vas­ta­mi­ne noor­te en­di hu­vi­des – saa­me tea­da, mi­da nad soo­vi­vad, ja pak­ku­da mee­le­pä­ra­seid te­ge­vu­si,“ sel­gi­tas Tuu­li­ki Roht­la.
Raa­si­ku val­la noor­soo­töö kva­li­tee­di hin­da­mi­se töö­rüh­ma juht, Aru­kü­la noor­soo­töö­ta­ja Maar­ja-Ly Tei­no üt­les, et ka neil on ka­vas kü­sit­lus lä­bi viia koos­töös koo­li­de­ga, põ­hi­koo­li lõ­pe­ta­nud noo­red saa­vad an­keet­kü­sit­lu­se­le vas­ta­ta vee­bis.
Noor­soo­töö kva­li­tee­di hin­da­mi­st on va­ja ka rii­gilt hu­vi­ha­ri­du­se- ja hu­vi­te­ge­vu­se jaoks toe­tu­se saa­mi­seks.

Eelmine artikkelNoor­soo­töö Lok­sa gru­pis on Kuu­sa­lu ja Vi­hu­la vald
Järgmine artikkelRaasiku valla 1. lisaeelarve vastu võetud