Mür­gis­tu­sin­fo www.16662.ee ai­tab mür­gis­tu­si en­ne­ta­da ja es­maa­bi­võt­teid õp­pi­da

611

Ma­re Oder, Mür­gis­tus­tea­be­kes­ku­se juht

Mür­gis­tus­tea­be­kes­ku­se uuelt vee­bi­le­helt www.16662.ee leiab in­fo nii eri­ne­va­test mür­gis­tu­sai­ne­test ja es­maa­bi­võ­te­test kui ka vald­kon­na koo­li­tus­test. Sa­mu­ti leiab le­helt ka­su­li­kud nä­pu­näi­ted, kui­das mür­gis­tu­si väl­ti­da ja ko­du ohu­tuks muu­ta.

Kõik mür­gis­tu­sed on en­ne­ta­ta­vad. Uue vee­bi­le­he lõi­me sel­leks, et ko­gu mür­gis­tus­te­ga seo­tud in­fo oleks Ees­ti ini­mes­te jaoks mu­ga­valt üh­te koh­ta koon­da­tud. Uuen­da­tud vee­bi­leht on vä­ga hea või­ma­lus end mür­gis­tus­te­ga seo­tud kü­si­mus­tes kurs­si viia ja see­lä­bi ka mür­gis­tu­si en­ne­ta­da.

Kas tead­sid, et um­bes 90 prot­sen­ti mür­gis­tu­si juh­tub ko­dus? Li­gi pool­tel juh­tu­del pöör­du­tak­se Mür­gis­tus­tea­be­kes­ku­se poo­le seo­ses al­la 3aas­tas­te las­te mür­gis­tus­te­ga. Iga tei­ne mür­gis­tu­sin­fo­lii­ni­le 16662 teh­tud kõ­ne puu­du­tab ke­mi­kaa­le ja iga kol­mas ra­vi­meid.

Las­tel puu­dub oh­tu­de mõist­mi­seks va­ja­lik elu­ko­ge­mus. Näi­teks tun­du­vad nei­le va­na­va­ne­ma­te ra­vi­mid mõ­nu­sa­te kom­mi­de­na. See­ga ta­sub ra­vi­mid hoi­da ala­ti las­te käeu­la­tu­sest väl­jas­pool ning oh­tu­dest las­te­ga ka rää­ki­da. Ku­na lap­sed õpi­vad jäl­jen­da­des, ta­suks täis­kas­va­nu­tel lä­bi mõel­da – kas ra­vi­mi­te võt­mi­ne, ke­mi­kaa­li­de tur­va­kor­ki­de ava­mi­ne las­te sil­me ees on ik­ka kõi­ge mõist­li­kum.

Pal­jud mür­gis­tu­sed on hoo­aja­li­sed, näi­teks on see­ne­hooa­jal le­vi­nud nen­de­ga seo­tud kü­si­mu­sed ja ke­va­de saa­bu­des tu­leb ro­he­näp­pu­del et­te mür­gis­tu­si aia­ke­mi­kaa­li­de­ga. Mür­gis­tus­tea­be ko­du­le­helt saab uue la­hen­du­se­na tel­li­da uu­dis­kir­ja, kus an­tak­se üle­vaa­de ee­lo­le­va pe­rioo­di või­ma­li­kest mür­gis­tu­soh­tu­dest.

Uu­dis­ki­ri on hea või­ma­lus näi­teks väi­ke­las­te (va­na)va­ne­ma­te­le, kes saa­vad end kur­sis hoi­da ak­tuaal­se­te mür­gis­tu­soh­tu­de­ga ja nen­de en­ne­ta­mi­se või­ma­lus­te­ga.

Mür­gis­tus­tea­be­kes­ku­se in­fo­lii­ni­le 16662 saab he­lis­ta­da öö­päe­va­ring­selt mis­ta­hes äs­ja juh­tu­nud mür­gis­tus­juh­tu­mi või sel­le kaht­lu­se kor­ral. Kõ­ne on ta­va­ta­rii­fi­ga ning ano­nüüm­ne. In­fo­lii­nil töö­ta­vad pi­kaa­ja­li­se era­kor­ra­li­se me­dit­sii­ni ko­ge­mu­se­ga spet­sia­lis­tid, kes os­ka­vad mür­gis­tu­se pu­hul lei­da kii­res­ti kõi­ge so­bi­va­ma la­hen­du­se.

Li­sain­fo: www.16662.ee.

Eelmine artikkelAni­ja vo­li­ko­gu tõs­tis val­la­va­ne­ma pal­ka
Järgmine artikkelEkst­rö­mi marss laie­neb ja saab uue ni­me Hõi­mu­marss