Mil­li­ne oli 2018. aas­ta teie val­la jaoks ning mi­da tu­leks val­las 2019. aas­tal kind­las­ti el­lu viia?

738

Ani­ja val­la­va­nem AR­VI KA­RO­TAM: Aas­ta, mis al­gas Aeg­vii­du ja Ani­ja val­la ühi­ne­mi­se­ga, oli val­la­le te­gus ja eda­si­viiv.

Re­no­vee­ri­si­me Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se ja Ala­ve­re las­teaia. Li­gi 25 ki­lo­meet­rit kü­la­teid said mus­ta kat­te. Aeg­vii­du rah­va­le avas ühi­ne­mi­ne või­ma­lu­se ra­ja­da kaa­saeg­ne ühis­vee­värk ning kaas­ra­has­ta­da Eu­roo­pa Lii­du fon­di­de toel ra­ja­ta­vaid ehi­tu­si – Aeg­vii­dus val­mi­sid kauaoo­da­tud võim­la ja kerg­liik­lus­tee. In­ves­tee­ri­si­me elu­kesk­kon­na pa­ran­da­mis­se li­gi 3 mil­jo­nit eu­rot, sel­lest 1,7 mil­jo­ni eu­rot Eu­roo­pa Lii­du ra­ha.
Hea­meel on tõ­de­da, et sel aas­tal suu­re­ne­sid meie val­la­le lae­ku­nud ela­ni­ke mak­su­tu­lud. Rõõ­mu teeb ka ko­gu­kon­da­de ak­tiiv­ne osa­le­mi­ne elu­kesk­kon­na pa­ran­da­mi­sel. Ani­ja Lü­li­ti­ga vii­du el­lu 26 omaal­ga­tus­lik­ku pro­jek­ti, osa­les üle 300 ini­me­se.

MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaa­ma ja val­la­va­lit­su­se koos­töös re­no­vee­ri­si­me raud­tee­jaa­ma, kus on ai­nu­laad­ne Va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­te muu­seum ning ruu­mid näi­tus­teks ja ko­gu­kond­li­keks üri­tus­teks. Keh­ras val­mis ka lin­nu­lau­lu koo­liõu.

Järg­mis­te aas­ta­te te­ge­vu­sed ja in­ves­tee­rin­gud ole­me suu­na­nud en­ne­kõi­ke las­teae­da­de­le-koo­li­de­le ning ko­ha­li­ke­le tee­de­le. Et­te on val­mis­ta­nud ko­gu val­da hõl­mav tä­na­va­val­gus­tu­se uuen­da­mi­se pro­jekt. Loo­da­me sel­le­le pro­jek­ti­le saa­da Eu­roo­pa Lii­du abi 1,5 mil­jo­nit eu­rot. Sel­le­ga kaas­neb ka lai­ri­ba in­ter­ne­ti­võr­gu laien­da­mi­se või­ma­lus meie val­la ela­ni­ke­le. Sel aas­tal alus­tab ELi toel Ani­ja mõi­sa res­tau­ree­ri­mi­ne.
On hea meel, et meie val­las sün­dis 2018. aas­tal roh­kem lap­si kui eel­mi­sel aas­tal. Kolm aas­tat ole­me val­mis­tu­nud uu­te ela­mua­ren­dus­te ra­ja­mi­seks Keh­ras, esi­me­sed uued kor­ter­ma­jad ja ühe­pe­ree­la­mud peak­sid val­mi­ma sü­gi­sel.

Raa­si­ku val­la­va­nem AND­RE SEPP: Raa­si­ku val­la jaoks oli EV 100 aas­ta vä­ga töi­ne in­ves­tee­rin­gu­te, ha­ri­du­se-, kul­tuu­ri- ja spor­diaas­ta.

Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li ruu­mid said uuen­da­tud ja kool jät­kab 6klas­si­li­se­na ning on piir­kon­na üks aren­gu­moo­tor, mi­da toe­tab tu­gev ko­gu­kond – just sel­li­ne, mil­lest rii­gi­ju­hid oma kõ­ne­des rää­gi­vad.

Oli val­la se­ni­se aja­loo suu­rim in­ves­tee­rin­gu­teaas­ta. Raa­si­kul val­mi­sid spor­di­hoo­ne ning tä­nu vä­lis­ra­has­tu­se­le ka kerg­liik­lus­tee. Sai­me ko­ge­mu­se, kui­das oli poo­li­kust pro­jek­tist või­ma­lik täis­la­hen­dus val­mis ehi­ta­da. Uue­nes Raa­si­ku rah­va­ma­ja fas­saad. Aru­kü­las jõud­si­me sel­gu­se­le, et koo­li­ma­ja po­le enam mõ­tet ehi­ta­da etap­pi­de kau­pa ning aas­ta lõ­puks said uued klas­si­ruu­mid ja söök­la val­mis. Aru­kü­la mõi­sa­ma­ja sai tä­nu EA­Si ra­has­tu­se­le uue ka­tu­se ja soo­jus­tu­se koos rõõm­sa­ma il­me­ga. OÜ Ra­ven juur­de moo­dus­ta­ti nõu­ko­gu. Va­ra­se­mast roh­kem re­mon­di­ti ja kraa­vi­ta­ti teid ning EV 100 auks on meil oma kul­tuu­ri­tee. Koos­ta­si­me val­la uut aren­gu­ka­va ja üldp­la­nee­rin­gut, uue­nes val­la­va­lit­su­se amet­ni­ke koos­seis. Koo­li­des­se li­san­dus re­kor­darv esi­mes­se klas­si õpi­la­si. Osa­le­si­me pal­ju­des uu­tes sot­siaal- ja noor­soo­tööa­las­tes pro­jek­ti­des.

Oli vä­ga meel­de­jääv kul­tuu­riaas­ta, tä­his­ta­si­me Aru­kü­la põ­hi­koo­li ja Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si juu­be­leid. Har­ju­maa sä­dei­ni­me­seks va­li­ti Pi­ka­ve­re ko­gu­kon­na eest­ve­da­ja Ali­ce Suur­kuusk, Har­ju­maa Kul­tuu­ri­pär­liks Ga­ri­na Too­min­gas.

2019. aas­tal val­mib val­la üldp­la­nee­ring, ra­ja­me Aru­kül­la uued vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­ti­kud, pla­nee­ri­me Aru­kü­la las­teaia laien­da­mist, lõ­pe­ta­me koo­li staa­dio­ni ja võim­la laien­du­se, ra­ja­me uue jäät­me­jaa­ma. Val­laee­lar­ve pro­jekt lu­bab töist ja te­gu­de­roh­ket aas­tat.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem UR­MAS KIRT­SI: 2018. aas­ta oli Kuu­sa­lu val­la jaoks täies­ti erand­lik. Aas­ta jook­sul kolm val­la­va­lit­sust ja kolm koa­lit­sioo­ni on olu­kord, mi­da Kuu­sa­lu val­las po­le ku­na­gi va­rem ol­nud. Val­la aren­gu­le kõik see kind­las­ti ka­suks tul­nud ei ole. Vii­ma­se aas­ta te­ge­vus­te­ga on kaas­ne­nud äär­mi­selt pal­ju se­ga­dust, häm­mas­tust ja mõist­ma­tust. Kuid igast olu­kor­rast on või­ma­lik õp­pi­da. Olen se­da tei­nud ja üs­na kin­del, et jä­rel­du­sed on tei­nud ka pal­jud val­lae­la­ni­kud. Sel­leks, et viia val­da eda­si, on va­ja tu­ge­vat mees­kon­da ja si­hi­kind­lat te­ge­vust. Val­la­va­lit­su­se töö­ta­ja­test enam kui poo­led on vii­ma­se kuue kuu­ga va­he­tu­nud, sa­mu­ti on va­he­tu­nud osad al­la­su­tus­te ju­hid. Kui­das ja mil­lal hak­kab taas toi­mi­ma mo­ti­vee­ri­tud mees­kond, saab sel­geks lä­hia­jal. Me pea­me kii­rus­ta­ma, sest va­li­ja­telt mei­le an­tud nel­ja-aas­ta­sest ajast on üks aas­ta suu­res­ti tüh­ja jooks­nud. Loo­dan vä­ga, et 2018. aas­ta­ga kaas­ne­nud erand­lik­kus on jää­nud sel­ja ta­ha ning 2019. aas­ta toob kaa­sa ta­sa­kaa­lu ja sta­biil­su­se. Ai­nult see an­nab või­ma­lu­se te­ha tööd nii, et järg­mi­sel aas­ta­va­he­tu­sel võik­si­me möö­du­nud aas­ta­le ta­ga­si vaa­da­tes tun­da sii­rast rõõ­mu teh­tust.

Soo­vin mei­le kõi­gi­le, et käe­so­lev aas­ta ku­ju­neks rõõ­mu­too­vaks ja toi­me­kaks. Head uut aas­tat!

Eelmine artikkelLahin­gu­väl­ja­le Keh­rast ron­gi­ga
Järgmine artikkelGER­LI SVE­TA PA­JU­PUU lah­kus Kuu­sa­lu val­la­töölt