Mil­le poo­lest eri­neb Teie va­li­mis- ­ni­me­ki­ri teis­test te val­las/lin­nas kan­di­dee­ri­va­test ni­me­kir­ja­dest?

1131

Vas­ta­vad ni­me­kir­ja­des esi­me­sel po­sit­sioo­nil ole­vad kan­di­daa­did.

Lok­sa linn

Ees­ti Kes­ke­ra­kond, HEL­LE LOOTS­MANN: „Tei­ne, IR­Li ni­me­ki­ri, ei lu­ba mit­te mi­da­gi, meie ni­me­ki­ri lu­bab ja teeb!“

Isa­maa ja Res­pub­li­ca Liit, EN­DEL NAM­SING: „Ta­ha­me, et lin­na ju­hi­vad au­sad ja kom­pe­tent­sed ini­me­sed, kes läh­tu­vad oma töös ai­nult lin­nae­la­ni­ke ja ko­gu­kon­da­de hu­vi­dest, loo­bu­vad kat­te­ta lu­ba­dus­test. Soo­vi­me ja tee­me, et lok­sa­las­tel oleks tä­na ja ka hom­me tur­va­li­ne elu ning kind­lus­tun­ne tu­le­vi­ku ees. Soo­vi­me muu­ta Lok­sa lin­na in­ves­to­ri­te­le at­rak­tiiv­seks ko­haks ning ka­su­ta­da lin­na väik­sust en­da ka­suks. Sei­sa­me ka­he ja­la­ga maa peal ka tu­ge­va­te po­pu­list­li­ke tor­mi­de käes ning mõt­le­me suu­relt, et­te­ula­tu­valt ja inim­kesk­selt, toi­me­ta­me vas­ta­valt ma­jan­da­mi­se või­ma­lus­te­le.“

Raa­si­ku vald

Isa­maa ja Res Pub­li­ca Liit, AN­NE EEN­PA­LU: „IR­Li kan­di­daa­ti­de­na ole­me au­sad, lä­bi­paist­vad ning jää­me iseen­daks ka Raa­si­ku val­la elu kor­ral­da­mi­sel. Te­ge­vu­se vun­da­ment on isa­maa­li­sus, ees­ti kee­le, ko­du ja et­no­kul­tuu­ri ning ko­ha­li­ku elu hoid­mi­ne.”

Va­li­mis­liit Ühes­koos Eda­si, AND­RUS MOS­SOV: „Val­imis­lii­du Ühes­koos Eda­si ni­me­ki­ri eri­neb teis­test kan­di­dee­ri­va­test ni­me­kir­ja­dest vä­ga olu­li­sest as­pek­tist. Meie ni­me­kir­ja ei kuu­lu üks­ki sel­li­ne lii­ge, kel­le tööand­ja oleks ot­se­selt või kaud­selt Raa­si­ku vald. Pea­me se­da vä­ga täht­saks, ku­na see on alus au­sa­le, lä­bi­paist­va­le ja pro­fes­sio­naal­se­le ning sõl­tu­ma­tu­le val­la juh­ti­mi­se­le. Oma mit­me­külg­se, töö­ka, ko­ge­nud ja pü­hen­du­nud mees­kon­na­ga suu­da­me luua suu­ri as­ju, et Raa­si­ku val­las oleks kõi­gil hea ela­da.”

Va­li­mis­liit Ko­du­ko­ha Eest, AN­NE VELT­MANN-VES­KI: „Ole­me kõi­ge pi­ke­malt te­gut­se­nud va­li­mis­liit Raa­si­ku val­las. See­kord on meie mees­kon­na­ga lii­tu­nud hul­ga­li­selt noo­ri te­gu­said ini­me­si, kes ko­gu­kon­na te­ge­mis­tes ak­tiiv­selt kaa­sa löö­nud pik­ka ae­ga. Meie mees­kon­na tu­ge­vu­sed on noor­te len­nu­kad ideed ja va­ne­ma­te ko­ge­mu­sed. Pea­me täht­saks oma lu­ba­dus­test kin­ni­pi­da­mist, see­tõt­tu ei ole eri­ne­valt teis­test lu­ba­nud kõi­ke ja kõi­gi­le. Meie pea­mi­ne lu­ba­dus: val­la lä­bi­pais­tev ja kaa­sav juh­ti­mi­ne, kva­li­teet­ne ha­ri­dus, tur­va­li­sus ja ko­gu­kon­na väär­tus­ta­mi­ne. Soo­vi­me ol­la ko­gu val­da ühen­dav jõud, väär­tus­ta­da ini­mest lä­bi ko­gu elu­kaa­re.”

Va­li­mis­liit Raa­si­ku Vald, AND­RE SEPP: „Meie ni­me­kir­jas on ko­ge­mus­te ja vi­sioo­ni­de­ga ini­me­sed. Mit­med meist on tä­na­se val­la ku­jun­da­jad, kõik soo­vivad oma val­la jät­ka­mist, tun­ne­me vo­li­ko­gu tööd ja kaas­ne­vat vas­tu­tust. Ni­me­ki­ri po­le vaid va­li­mis­teks komp­lek­tee­ri­tud, oma liik­me­te­ga suht­le­me ka va­li­mis­te va­he­li­sel ajal. Meie või­me­kad ini­me­sed on ale­vi­kest ja pal­ju­dest kü­la­dest. On reaal­ne, ees­mär­gi­pä­ra­ne prog­ramm, mi­da suu­da­me el­lu viia. Meie mees­kond teeb koos­tööd ja soo­vib kuu­lu­da are­ne­va val­la üht­ses­se vo­li­kok­ku!”

Eelmine artikkelRAI­VO PAIS­TE esit­leb in­ter­ne­tis Kuu­sa­lu val­la va­li­mis­ni­me­kir­ja­de seo­seid ja sta­tis­ti­kat
Järgmine artikkelAren­dus­ko­ja juhtg­rupp tut­vus His­paa­nias et­te­võt­lu­se­ga loo­dus­kait­sea­la­del