Miks ot­sus­ta­si­te ühi­ne­da Kuu­sa­lu val­las um­bu­sal­du­sa­val­dus­te al­ga­ta­ja­te­ga, kas lä­bi­rää­ki­mi­sed uue või­mu­lii­du moo­dus­ta­mi­seks olid pi­kad ja mis punk­tid on uues koa­lit­sioo­ni­lep­pes need, mil­le li­sa­mist nõu­dis teie ni­me­ki­ri?

599

VÄR­NER LOOTS­MANN, Kes­ke­ra­kond: „On üp­ris loo­gi­li­ne, et iga vo­li­ko­gu va­li­mis­tel osa­le­nud era­kond või va­li­mis­liit on hu­vi­ta­tud ak­tiiv­sest osa­le­mi­sest sel­le oma­va­lit­su­se aren­gu suu­na­mi­sel.

Siit ka Kes­ke­ra­kon­na hu­vi. Peab tun­nis­ta­ma, et lä­bi­rää­ki­mi­sed koa­lit­sioo­ni moo­dus­ta­mi­seks pol­nud vä­ga liht­sad, aga nad olid as­ja­li­kud – oli ju va­ja lei­da kon­sen­sus, et koos­ta­da sel­li­ne koa­lit­sioo­ni­le­pe, ku­hu ma­huk­sid mak­si­maal­selt kõi­gi osa­pool­te rea­list­li­kud soo­vid val­lae­lu kii­re­maks aren­guks. Kes­ke­ra­kon­nal oli sel­li­seid soo­ve pal­ju ja on hea meel, et ena­mik nen­dest lei­dis ühel või tei­sel ku­jul ko­ha ka koa­lit­sioo­ni­le­pin­gus.

Mis puu­du­tab mi­nu per­soo­ni seo­tust Mo­ni­ka Sa­lu soo­vi­ta­mi­se­ga Kuu­sa­lu val­la­va­ne­maks, siis sel­gi­tan, kui sel­gus, et ko­gu „aur” oli läi­nud val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si um­bu­sal­da­mi­seks ja tek­ki­val nii­ni­me­ta­tud Mar­ti Hää­le koa­lit­sioo­nil ei ole üh­te­gi val­la­va­ne­ma­kan­di­daa­ti (ka mit­te vo­li­ko­gu esi­me­he kan­di­daa­ti!?), soo­vi­ta­sin ma nei­le roh­kem kui kol­me val­la­va­ne­ma kan­di­daa­ti, seal­hul­gas An­nes Naa­ni, Rai­vo Uu­kki­vi ja Mo­ni­ka Sa­lu. Eda­si­ne oli ju­ba uue koa­lit­sioo­ni si­se­tee­ma, mil­le koh­ta mi­nul in­fo puu­dub.

Kui koa­lit­sioon on la­gu­ne­nud ja ei toi­mi, siis tu­leb kok­ku pan­na sel­li­ne, mil­le­ga koos eda­si min­na. Ja mul on hea ­meel, et Kesk­e­ra­kond saab  siin abiks ol­la. Koa­lit­sioo­ne ei moo­dus­ta­ta „maat­riks­juh­ti­mi­se” juu­ru­ta­mi­seks, vaid eel­kõi­ge val­lae­lu eden­da­mi­seks.“

UR­MAS KIRT­SI, Ühi­ne Ko­du: „Val­las toi­mu­vat ei ol­nud või­ma­lik enam kõr­valt vaa­da­ta. Lii­ga suu­reks kas­vas ini­mes­te arv, kes pöör­du­sid va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du liik­me­te poo­le ja pa­lu­sid mi­da­gi et­te­ võt­ta. Ole­ma­so­le­va­test va­li­ku­test tu­leb te­ha pa­rim ja sel­le tu­le­mu­seks on loo­dud või­mu­liit. 

Koa­lit­sioo­ni­lep­pes on ar­ves­ta­tud va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du va­li­mis­lu­ba­du­si, mis  ava­li­kus­ta­ti 2017. aas­ta au­gus­tis.  Ole­me kind­lad, et uus koa­lit­sioon loob val­las olu­kor­ra, kus po­le koh­ta tead­ma­tu­sel, töö­ta­jad ei pea ole­ma hir­mul tu­le­vi­ku ees ja val­la ela­ni­kud tea­vad, kui­das ja ku­hu are­neb Kuu­sa­lu vald järg­ne­va­te aas­ta­te jook­sul. 

Vii­ma­sed pool aas­tat on Mar­gus Soom ol­nud Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu asee­si­mees – ehk siis va­li­mis­lii­tu­de­le Üks Kuu­sa­lu Vald ja Are­nev Kuu­sa­lu Vald ning EK­RE-le iga­ti nii­ni­me­ta­tud „par­ke­ti­kõl­bu­lik“, hoo­li­ma­ta kri­mi­naa­luu­ri­mi­sest. Meie va­li­mis­lii­du jaoks muu­tus suh­tu­mi­ne Mar­gus Soo­mi pä­rast se­da, kui käe­s­ole­va aas­ta no­vemb­ri al­gu­ses sai­me tea­da pro­ku­ra­tuu­ri mää­ru­sest, mil­le­ga te­ma suh­tes al­ga­ta­tud kri­mi­naal­me­net­lus lõ­pe­ta­ti. See­jä­rel ei ol­nud enam olu­li­si ta­kis­tu­si, miks Ees­ti Re­for­mie­ra­kon­na Kuu­sa­lu or­ga­ni­sat­sioo­ni­ga ei võiks te­ha koos­tööd.“

MAR­GUS SOOM, Re­for­mie­ra­kond: „Möö­du­nud va­li­mis­te märk­sõ­nad olid ava­lik lä­bi­pais­tev val­la­juh­ti­mi­ne, ko­gu­kon­da­de kaa­sa­mi­ne ot­sus­tusp­rot­ses­si­des­se ning val­la­va­ne­ma kon­kursi­ga va­li­mi­ne. Ees­kõ­ne­le­jad olid va­li­mis­lii­dud Üks Kuu­sa­lu Vald ja Are­nev Kuu­sa­lu Vald.

Re­for­mie­ra­kond ja­gab sa­mu väär­tus­hin­nan­guid, mi­da ni­me­ta­tak­se de­mok­raa­tiaks. Pa­ra­ku ko­he al­gul läk­sid va­li­mis­lii­du liid­ri­tel Mar­ti Hää­lel ja And­res Hein­ve­ril sõ­nad ja teod lah­ku. Väi­de­ta­valt just ne­mad ei hää­le­ta­nud sa­la­ja­sel hää­le­ta­mi­sel ko­mis­jo­nis väl­ja va­li­tud val­la­va­ne­ma­kan­di­daa­di poolt. Se­da väi­det ei ole nad ava­li­kult üm­ber lü­ka­nud. Kel­le­le oli va­ja sel­list tsir­kust?

Tei­seks ko­gu­kon­da­de kaa­sa­mi­ne. Kol­ga koo­li staa­dio­ni re­no­vee­ri­mi­se lõ­pu­faa­sis jäe­ti ko­gu­kon­na pea­mi­sed soo­vid väl­ja. Tä­na­se­ni ei ole val­la­va­nem su­vat­se­nud Kol­ga koo­li hoo­le­ko­gu esi­nai­se kü­si­mus­te­le vas­ta­ta. Ei­ra­ti ka pal­vet tek­ki­nud olu­kor­da aru­ta­da vo­li­ko­gu is­tun­gil. Kas see on­gi ava­lik ja ko­gu­kon­di kaa­sav juh­ti­mi­ne? Dub­lee­ri­vas aja­le­hes Kuu­la Kuu­sa­lut (kas ole­me nii jõu­kad, et Kuu­sa­lu vald saa­b oma­da kah­te leh­te?) või­me lu­ge­da val­la­va­lit­su­se õi­gus­tu­si, mit­te põh­jen­dusi. Maat­riks­juh­ti­mi­ne on so­bi­lik eraet­te­võ­t­lu­ses, kus et­te­võ­te juht/oma­nik an­nab „hom­mi­kul kä­su ja õh­tul kont­rol­lib täit­mist“. Ko­ha­li­kus oma­va­lit­su­ses on kol­lek­tiiv­ne juh­ti­mi­ne, kus keh­tib või­mu­de la­hu­su­se print­siip. Ük­si­ki­si­ku kät­te ei koon­du pii­ra­ma­tu võim. Olen si­se­mi­sel veen­du­musel, et inim­kat­sed Kuu­sa­lu val­la amet­ni­ke ja rah­va peal tu­leb lõ­pe­ta­da.

Ühest kül­jest olid uue koa­lit­sioo­ni lä­bi­rää­ki­mi­sed pi­kad ja kee­ru­li­sed. Tei­sest kül­jest ka ker­ged, tä­nu pi­kaa­ja­li­se­le ko­ge­mus­te­le ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se töö­kor­ral­du­se osas. Mää­ra­vaks sai ole­ne­ma­ta vo­li­ko­gus esin­da­tu­se suu­ru­se­le, et osa­poo­led ar­ves­ta­vad üks­teis­te­ga võrd­se­te part­ne­ri­te­na. Sel­le hea tõen­dus on uue koa­lit­sioo­ni töö­roh­ke te­ge­vusp­laan lä­hi­maks kol­meks aas­taks ja kui va­li­ja an­nab man­daa­di, võib veel jät­ku­da ne­li aas­tat.“

Eelmine artikkelSel­gu­sid Har­ju­maa pa­ri­mad koo­lid rah­vas­te­pal­lis
Järgmine artikkelMAR­GUS SOO­MI hääl­teost­mi­se uu­ri­mi­ne lõp­pes opor­tu­ni­tee­di­ga