Miks ja kel­le­le kor­ral­da­te Keh­ras koo­li­tus­laa­da?

980

MTÜ Koos­töö­ko­da Va­ba­ha­ri­dus­kool KOIT koo­li­tus­juht KEL­LY KRUUS­MANN:

„Koo­li­tus­laat toi­mub Keh­ra ait-kui­va­tis ree­del, 26. ok­toob­ril. Te­ge­li­kult on ko­gu nä­da­la jook­sul täis­kas­va­nu­te ha­ri­du­sest üle Ees­ti pal­ju jut­tu – toi­mub jär­je­kord­ne täis­kas­va­nud õp­pi­ja nä­dal, mil­le kesk­mes on­gi täis­kas­va­nu­ha­ri­dus, sel­le po­pu­la­ri­see­ri­mi­ne ja õp­pi­mis­või­ma­lus­te tut­vus­ta­mi­ne. Maailm muu­tub vä­ga kii­res­ti ja en­da vor­mis hoid­mi­seks tu­leb meil li­saks füü­si­li­se­le ak­tiiv­su­se­le ol­la ak­tiiv­sed ka vaim­selt – õp­pi­da pi­de­valt uu­si as­ju, ko­ha­ne­da uu­te olu­kor­da­de­ga. Õp­piv ini­me­ne on ala­ti noor.

Va­ba­ha­ri­dus­kool KOIT on aas­ta­te jook­sul pak­ku­nud ko­ha­li­ke­le vä­ga pal­ju eri­ne­vaid koo­li­tu­si. Ole­me õpe­ta­nud ärip­laa­ni koos­ta­ma ja res­tau­ree­ri­ma, pa­ran­da­nud ar­vu­ti- ja kee­leos­kust. Prae­gu kes­ken­du­vad meie koo­li­tu­sed täis­kas­va­nui­le, kes mis­ta­hes põh­ju­sel on jää­nud pas­siiv­seks.

See­kord ot­sus­ta­si­me MTÜ­ga Ing­ver koo­li­tus­laa­da­le kut­su­da end rek­laa­mi­ma kõik, kes pa­ku­vad siin­kan­dis täis­kas­va­nu­te­le te­ge­vu­si. Oma rin­gi­te­ge­vu­si tut­vus­ta­vad Ani­ja val­la kõik rah­va­ma­jad. Saab ai­mu, kui pal­ju on meil spor­di­rin­ge, kui­das ri­kas­tab Keh­ra güm­naa­sium lap­se­va­ne­ma­te tead­mi­si, aga ka se­da, mil­li­seid rin­ge ja koo­li­tu­si pa­kub Keh­ra sot­siaal­kes­kus.

Koo­li­tus­laa­da jook­sul meis­ter­da­me, ja­ga­me ko­ge­mu­si, toi­mub väi­ke mo­ti­vat­sioo­ni­koo­li­tus. Ai­da kõr­val asu­vas noor­te­kes­ku­ses val­mis­ta­tak­se sa­mal ajal sus­hit. Uk­se va­helt saab käia pii­lu­mas mit­me sa­mal ajal aset leid­va rin­gi te­ge­vust.

Loo­da­me, et laa­dalt saab al­gu­se mõ­ne­gi se­ni ko­dus is­tu­nu uus, ak­tiiv­sem ja rõõm­sam elu.“

Eelmine artikkelNor­dic Hou­ses Disc Gol­fil on ain­sa­na maail­mas kõik ra­jad ka­tu­sea­lus­te­ga
Järgmine artikkel24 aastat Sõnumitoojat