Miks hil­ju­ti val­mi­nud Kot­ka park­la on se­ni val­gus­ta­ma­ta ja ok­sa­ku­hi ko­ris­ta­ma­ta?

719

Vas­tab Kuu­sa­lu val­la ma­jan­duss­pet­sia­list MA­DIS PRAKS: „Vers­ton Ehi­tus OÜ an­dis Kot­ka park­la tel­li­ja­le, Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le, üle kuu aega ta­ga­si, 19. oktoobril. Kui­gi esial­gu oli loo­tus, et saa­me val­gus­tu­se lä­hia­jal, on park­la, bus­si­pea­tus­te ja kerg­liik­lus­tee juur­de pan­dud tä­na­va­val­gus­lam­bid se­ni ol­nud elekt­ri­va­rus­tu­se­ta. Elekt­ri­le­vi tea­tas, et an­nab lii­tu­mis­punk­ti üle ke­va­del, sest aja­graa­fik on pin­ge­li­ne, en­ne ei jõua pro­jek­tee­ri­da ega väl­ja ehi­ta­da. Ko­gu tal­veks ei ta­ha Kot­ka park­lat ega bus­si­pea­tu­si pi­me­daks jät­ta, plaan on võt­ta aju­ti­selt elekt­rit naa­ber­kin­nis­tult, pea­me prae­gu lä­bi­rää­ki­mi­si, et ve­da­da kaa­bel ja te­ha aju­ti­ne lii­tu­mi­ne.

Möö­du­nud nä­da­lal pai­gal­da­si­me Kot­ka park­las­se ja bus­si­pea­tus­te juur­de prü­gi­kas­tid.

Kü­si­tud on, miks ik­ka veel on park­la kõr­val suur ok­sa­ku­hi ja mil­lal ära vee­tak­se. Te­ge­li­kult ei vii­da ok­si ära nii­pea. Park­la on ra­ja­tud RMK maa­le, ma­ha tu­li võt­ta puid ja põõ­said. Ko­gu puit kuu­lub RMK-le. Ku­na hak­ke­puit peab kui­va­ma en­ne, kui võe­tak­se ka­su­tus­se, jääb see ku­hi park­la kõr­va­le ku­ni ke­va­de­ni.

Nii on mei­le RMKst sel­gi­ta­tud.

Kur­de­tud on, et sõi­du­kid pea­tu­vad lii­ni­bus­si­de­ga saa­bu­va­te rei­si­ja­te oo­ta­mi­seks bus­si­tas­ku­te lä­he­du­ses. Need au­to­ju­hid, kes nii pea­tu­vad, ri­ku­vad liik­lus­sea­dust, park­la on ole­mas, oo­da­ta tu­leks seal.

Park­la ja kerg­liik­lus­tee tal­vist hool­dust hak­kab te­ge­ma FIE Ola­vi Vi­ru­la, kes lük­kab lund Kot­ka kü­las.“

Eelmine artikkelHar­ju MV me­da­lid Pe­nin­gi ko­roo­nak­lu­bi­le
Järgmine artikkelFes­ti­va­lil „Mär­ka“ vaa­da­ti Kuu­sa­lu, Kol­ga, Lok­sa ja Aru­kü­la noor­te lü­hi­fil­me