Miks Aru­kü­las-Raa­si­kul on aja­le­hed jõud­nud tel­li­ja­te­ni hil­jem

914

Sõ­nu­mi­too­ja toi­me­tus on vii­ma­se kuu jook­sul saa­nud küm­neid kae­bu­si, et aja­leht ei jõua õi­geaeg­selt tel­li­ja­te post­kas­ti­des­se ning mõ­ni tel­li­ja po­le leh­te saa­nud­ki.

Eri­ti suur se­ga­dus oli 5. det­semb­ri Sõ­nu­mi­too­ja­ga, mil­le ko­ju­kan­ne vii­bis Aru­kü­la ja Raa­si­ku piir­kon­nas mi­tu päe­va.

Toi­me­tus tel­lib aja­le­he ko­ju­kan­net Om­ni­valt, leht on trü­ki­ko­jast õi­geaeg­selt et­te­võt­te­le üle an­tud. Tel­li­ja­te kae­bu­sed edas­ta­me Om­ni­va­le ning kont­rol­li­me ka, kas ni­med ja aad­res­sid on õi­ged.

Ku­na Raa­si­ku val­las ela­vad le­he­tel­li­jad on ko­ju­kan­de üle nu­ri­se­nud kor­du­valt, pa­lu­si­me Om­ni­vast sel­gi­tust, et aja­le­he kau­du lu­ge­ja­te­le tea­da an­da, miks on nii juh­tu­nud.

Om­ni­va mee­dia­su­he­te juht Mat­tias Kaiv vas­tas, et hil­ju­ti ko­lis Aru­kü­la jao­tus­punkt kok­ku Keh­ra jao­tus­punk­ti­ga ning pos­ti­kan­ded väl­ju­vad uue süs­tee­mi jär­gi Keh­rast: „Aru­kü­la ja Raa­si­ku piir­kon­nas töö­ta­vad kaks uut pos­ti­kul­le­rit, kes on veel vä­he­se ko­ge­mu­se­ga ning al­les saa­vu­ta­vad ko­ge­nud kir­ja­kand­ja vi­lu­must, mis­tõt­tu võib post saa­bu­da ta­va­pä­ra­sest mõ­ne­võr­ra hil­jem. Li­saks on muu­tu­nud ka osa­de kan­de­rin­gi­de jär­je­kord, mis võib tä­hen­da­da, et post jõuab mõ­ne ela­ni­ku­ni va­rem, mõ­ne jaoks hil­jem. 5. det­semb­ril sai Keh­ra jao­tus­punkt ek­si­tu­se tu­le­mu­se­na ka 100 Sõ­nu­mi­too­jat vä­hem, 100 aja­leh­te jõud­sid klien­ti­de­ni pi­ke­ma hi­li­ne­mi­se­ga.“

Ta sel­gi­tas, et uu­te­le pos­ti­kul­le­ri­te­le teeb sis­see­la­mi­se ras­ke­maks olu­kord, kus pal­jud Aru­kü­la ja Raa­si­ku piir­kon­na post­kas­tid on kor­rekt­selt mär­gis­ta­ma­ta. See ras­ken­dab ka vi­lu­nud pos­ti­kul­le­ri tööd, hulk ae­ga ku­lub kan­de­rin­gil õi­ge­te aad­res­si­de leid­mi­se­le.

„Pa­ne­me taas­kord kõi­ki­de­le ini­mes­te­le sü­da­me­le, et nad oma post­kas­ti tä­his­tu­se üle kont­rol­lik­sid. Post­kas­til peaks sel­gelt­ loe­ta­valt ole­ma kor­te­ri või era­mu num­ber, ka ta­lu ni­mi või tel­li­ja pe­re­kon­na­ni­mi. Ju­rii­di­li­se isi­ku post­kas­ti­le mär­gi­tak­se li­saks ju­rii­di­li­se isi­ku ni­mi. Pa­lu­me va­ban­dust se­ga­du­se pä­rast ning loo­da­me klien­ti­de mõist­va­le suh­tu­mi­se­le,“ kir­ju­tas Mat­tias Kaiv.