MIKAEL PAR­MAN pa­neb noo­red lii­ku­ma nu­ti­te­le­fo­nis sur­fa­mi­se ase­mel

1510
MI­KAEL PAR­MAN (pa­re­mal) koos ken­da­ma maail­ma­meist­ri THOR­KILD MAY­GA Tal­lin­nas Su­per Sky­par­kis.

Keh­rast pä­rit MI­KAEL PAR­MA­NIST, kes kor­ral­dab koos sõp­ra­de­ga ekst­reem- ja ela­muss­por­di töö­tu­ba­sid ja võist­lu­si, on saa­nud Ees­ti noor­te ii­dol.

„Tee­me se­da, mis mei­le en­da­le meel­dib, mi­da vä­ga nau­di­me ja ar­mas­ta­me. Püüa­me sa­ma eda­si an­da ka noor­te­le, et ai­da­ta nad nu­ti­te­le­fo­ni­dest väl­ja, pan­na lii­ku­ma ja mi­da­gi pä­ri­selt te­ge­ma,“ üt­leb tõu­ke­rat­tur ja ru­la­ta­ja ning noor­te koo­li­ta­ja Mi­kael Par­man.

Kaks­teist aas­tat ta­ga­si lõi ta You­tu­be´i ka­na­li Keerdt­repp, ku­hu hak­kas pos­ti­ta­ma vi­deo­sid tõu­ke­rat­ta­ga teh­tud trik­ki­dest. Kui paar aas­tat ta­ga­si ra­jas Keh­ras­se jõu­lin­na­ku, li­sas vee­bi­ka­na­li­le sõp­ra­de­ga teh­tud vi­deo­sid tä­na­vat­ren­nist ning olu­li­se­ma­test ko­ha­li­kest sünd­mus­test, ka Ani­ja Lü­li­tist, Keh­ra staa­dio­ni ava­mi­sest.

Nüüd­seks on Keerdt­re­pist saa­nud bränd, mis noor­te seas tut­vus­ta­mist ei va­ja. You­tu­be´i ka­na­lil on küm­neid tu­han­deid jäl­gi­jaid ning po­pu­laar­se­ma­te vi­deo­te vaa­danute arv ulatub 150 000 kan­ti. Vi­deo­del, mi­da pos­ti­ta­tak­se, ei ja­ga­ta ai­nult ekst­reems­por­dit­rik­ke, vaid kõik­või­ma­lik­ke õpe­tu­si, näi­teks se­da­gi, kui­das mõnd toi­tu val­mis­ta­da.

„Ka­na­list po­le ka­su, kui sel­lel ei ole si­su. Ole­me Keerdt­re­pi­le si­su loo­nud 12 aas­tat. Sal­ves­ta­me vi­deo­sid, kui käi­me mõ­nel üri­tu­sel või tee­me mi­da­gi la­he­dat. Ole­neb, mis on pa­ras­ja­gu pop või meid en­nast kõ­ne­tab,“ üt­leb Mi­kael Par­man, kes on ka Ees­ti suu­ri­mas si­se­ruu­mi­des te­gut­se­va mee­le­la­hu­tus­kes­ku­se Su­per Sky­park ning pea­lin­na kau­ban­dus­kes­ku­se ka­tu­sel asu­va vaa­te­rat­ta SkyW­heels sot­siaal­mee­dias­pet­sia­list.

Ken­da­ma
Keerdt­re­pi tuu­mi­kus on koos Mi­kael Par­ma­ni­ga viis lii­get ning abi­li­si, kel­le­ga koos kor­ral­da­tak­se noor­te­le üri­tu­si-koo­li­tu­si, um­bes paar­küm­mend: „Rek­laa­mi me ei tee, se­ni on kõik­ja­le tel­li­tud tut­ta­va­te või las­te-noor­te hea sõ­na pea­le. See on le­vi­nud üle Ees­ti, po­le ol­nud va­ja end tu­run­da­da. Meid tel­li­vad en­da juur­de noor­te­kes­ku­sed, koo­lid-las­teaiad, kes on meist kuul­nud või meid näi­nud.“

Li­saks tõu­ke­ra­tas­te ja ru­la­de­ga tri­ki­ta­mi­se­le on Keerd­trepp vii­ma­sel ajal üha enam kut­su­tud õpe­ta­ma trik­ke ken­da­ma­ga. See on Jaa­pa­nist pä­rit mi­tu­sa­da aas­tat ta­ga­si leiu­ta­tud män­gua­si, mee­nu­tab haam­rit, mil­le kül­ge on nöö­ri­ga seo­tud pall. Ees­tis­se jõu­dis ken­da­ma Eu­roo­pa kau­du ja suu­res­ti tä­nu in­ter­ne­ti­le.

„Mi­na leid­sin sel­le ekst­reems­por­di kau­du. Keerdt­re­pi üks kutt oli saa­nud ken­da­ma oma sõb­ralt. Kor­ra kat­se­ta­si­me ja ko­he ar­mu­si­me. Kui va­rem on meil ol­nud po­pid üs­na ebap­rak­ti­li­sed män­guas­jad, näi­teks spin­ne­rid, mil­le­ga män­gi­mi­ne min­git väär­tust ei li­sa, siis ken­da­ma aren­dab peen­mo­too­ri­kat, koor­di­nat­sioo­ni, kes­ken­du­mis­või­met,“ kin­ni­tab Mi­kael Par­man.

Tä­na­vu sü­gi­sel jõud­sid ken­da­mad Ees­ti poe­let­ti­de­le ning le­vis see koo­li­las­te seas just­kui ku­lu­tu­li: „Kui klas­sis kel­lel­gi oli, taht­sid kõik proo­vi­da ja nii see läks.“

Keerdt­re­pi juht sel­gi­tab, et ken­da­ma ka­su­ta­mis­või­ma­lu­sed on pii­ra­ma­tud, sel­le­ga võib te­ha mil­jo­neid eri­ne­vaid trik­ke, esi­me­sed saab sel­geks mõ­ne mi­nu­ti­ga, kee­ru­li­se­maid õpi­tak­se mi­tu aas­tat: „Ken­da­ma on vä­ga mit­me­külg­ne män­gua­si, sel­le ka­su­ta­mi­sel po­le loo­min­gu­li­si pii­re. Võib-ol­la see­tõt­tu on­gi nii kaa­sa­haa­rav, et liht­sad as­jad saab rut­tu sel­geks, kuid igaü­hel on või­ma­lik leiu­ta­da ka mi­da­gi uut.“

Mi­kael Par­man li­sab, et va­nu­se­pii­ran­guid ken­da­ma­ga män­gi­mi­seks ei ole: „Olen näi­nud ka lap­se­va­ne­maid sel­le­ga män­gi­mas. Mu­jal maail­mas on üle 60aas­ta­seid män­gi­jaid. Nad näe­vad ken­da­mast vä­ga suurt ka­su oma lii­ges­te töös­hoid­mi­sel, see­tõt­tu män­gi­vad ja hüp­pa­vad koos ken­da­ma­ga.“

Keerdt­re­pi ka­na­li­le on pos­ti­ta­tud õp­pe­vi­deod, mil­lest ken­da­ma­ga har­ju­ta­mist alus­ta­da. Pea­le koo­li­tus­te kor­ral­da­tak­se ka ken­da­ma võist­lu­si. Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel olid Keerdt­re­pi kut­sel Tal­lin­nas Ees­ti noor­te­le os­ku­si ja­ga­mas ken­da­ma maail­ma­meis­ter Thor­kild May ja viie­kord­ne Eu­roo­pa meis­ter Rolf S. Ga­ner Taa­nist.

Teh­ke si­se­ram­pe!
Möö­du­nud aas­tal, kui Mi­kael Par­man viis Keh­ra noor­te­le lä­bi ru­la- ja tõu­ke­rat­tat­ree­nin­guid, ehi­tas ta koos ühe sõb­ra­ga Keh­ra ai­ta pui­dust mi­ni­ram­bi, et ka sü­gi­sel ja tal­vel oleks või­ma­lik har­ju­ta­da. Ramp läks maks­ma 2000 eu­rot. Sa­ma la­hen­dust soo­vi­tab ta Kuu­sa­lus, kus ol­lak­se hä­das, et noo­red ka­su­ta­vad tri­ki­ta­mi­seks Kuu­sa­lu Söö­gi­toa trep­pe.

„Var­jua­lus­tel trep­pi­del on noor­tel ohu­tum, kui li­be­da­ga mär­jaks ja oht­li­kuks muu­tu­nud ru­la­ram­pi­del. Sel­le­pä­rast tu­leks noor­te­le luua või­ma­lus har­ju­ta­da si­se­tin­gi­mus­tes,“ sõ­nab ta.

Eelmine artikkelAnne­ta­mi­ne on äge!
Järgmine artikkelPika­ve­re vä­li­köök on Har­ju pa­rim pro­jek­ti­toe­tu­se va­ba te­gu