Mida ar­va­te sel­lest, et Har­ju­maal ei käi­vi­tu­nud ül­di­ne ta­su­ta ühist­rans­port?

1002

Iga­päe­va­ne bus­si­sõit­ja Kol­gast: „Kui ju­ba sel­li­ne ta­su­ta bus­si­sõit teh­ti Ees­tis, siis mil­leks va­het te­ha, peaks keh­ti­ma kõi­gi­le. Kui rii­gil on res­surss ole­mas, and­ku kõi­gi­le võrd­ne või­ma­lus. Sõi­dan 18 aas­tat igal töö­päe­val Tal­lin­nas­se töö­le ja ta­ga­si. Sõi­duks ku­lub pä­ris olu­li­ne sum­ma – kuu­kaart on koos Tal­lin­na lin­nat­rans­por­di ta­su­ga 66 eu­rot 40 sen­ti. Hom­mi­kul sõi­dan Kol­gast väl­ja kell 6.32. Ta­ga­si lin­nast tu­len kell 16.30 ja siis on sa­ge­li püs­ti­seis­jaid, buss on rah­vast täis, is­tu­ma saab ena­mas­ti Jõe­läht­mel, kui osad sõit­jad ma­ha lä­he­vad.“

Nai­ne Vii­nis­tult: „Mui­du­gi meel­diks ta­su­ta sõi­ta bus­si­ga. Aga mi­na ka­su­tan bus­si har­va, paa­ril kor­ral kuus. Lii­ni­buss jõuab Vii­nis­tult Tal­lin­na ka­he ku­ni ka­he ja poo­le tun­ni­ga, see on sa­ma, mis bus­si­ga Tal­lin­nast Tar­tusse. Pal­jud sõit­jad on rää­ki­nud, et Lok­salt võiks Tal­lin­nas­se ja ta­ga­si sõi­ta tõe­li­sed kiir­bus­sid vähemalt hom­mi­kul ja õh­tul. Kes lin­nas tööl käi­vad, nei­le on sõi­duaeg kõi­ge täht­sam, mit­te pi­le­ti­hind.“

Nai­ne Lee­silt: „Käin töö kõr­valt Tal­lin­nas koo­lis ning uu­dis või­ma­li­kust ta­su­ta ühist­rans­por­dist oli rõõ­mus­tav, kui­gi tun­dus us­ku­ma­tu­na. Kah­ju on küll, et Har­ju­maal ta­su­ta sõit kõigile ei ra­ken­du­nud. Võiks te­ha soo­dus­tu­si, või­mal­da­da üliõ­pi­las­tel sood­sa­ma pi­le­ti­hin­na­ga sõi­ta. Noo­red on sa­ge­li veel ülal­pee­ta­vad, sel­li­ne soo­dus­tus oleks pe­re ra­ha­ko­ti­le ker­gen­dus. Ron­gides on nii mu­gav sõi­ta, ma ei usu, et va­he­ta­tak­s ron­gi­sõit ta­su­ta bus­si­sõi­du vas­tu – ron­gides on Wi­fi, saab ar­vu­ti­ga töö­ta­da, aga bus­sis ra­pu­tab, ras­ke on lu­ge­da. Ron­gi­sõi­du mu­ga­vus­te eest võiks ju pi­le­ti­hin­da maks­ta ja sõit lii­ni­bus­sis ol­la kõigile ta­su­ta ka Har­ju­maal.“

Eelmine artikkelPolitseikroonika
Järgmine artikkelRaa­si­ku jaa­ni­loo­sil ko­gu­nes re­kord­sum­ma