MIA MA­RIA LIPS­MÄE on Op­ti­mis­ti pur­je­kal Ees­ti pa­rim neiu

275
MIA MA­RIA LIPS­MÄE Op­ti­mis­ti pur­je­kal. Fo­to Rii­na Ramst/Ees­ti Jahtk­lu­bi­de Liit

Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­la­ne Mia Ma­ria Lips­mäe päl­vis paa­dik­las­sis Op­ti­mist Ees­ti noor­te­meist­ri­võist­lus­tel kok­ku­võt­tes tei­se ko­ha ja oli pa­rim ku­ni 16aas­ta­ne neiu.

Meist­ri­võist­lus­te vii­ma­sel eta­pil Saa­re­maal Roo­mas­saa­res sai Ka­le­vi jahtk­lu­bi ja Kuu­sa­lu jahtk­lu­bi esin­dav Mia Ma­ria Lips­mäe kol­man­da ko­ha. Hoo­li­ma­ta tõi­gast, et te­ma lau­päe­va­ne viimane sõit tõi pro­tes­ti tõt­tu kaa­sa tu­le­mu­se tü­his­ta­mi­se, jät­kas novembris 15aas­ta­seks saav neiu sü­dilt. Ta hõi­vas järg­mis­tes sõi­tu­des ka­hel kor­ral nel­jan­da ja kol­man­da ko­ha ning oli re­ga­ti kok­ku­võt­tes kol­mas.

Ivar Lips­mäe sõ­nul suu­tis tü­tar ta­ga­si­löö­gi kius­te säi­li­ta­da kül­ma när­vi ja või­me­te­le vas­ta­valt eda­si sei­la­ta: „Meist­ri­võist­lus­te avae­ta­pil Tal­lin­nas oli ta ava­päe­va jä­rel viies, kuid tei­sel päe­val lan­ges 18. ko­ha­le. Pa­nin tal­le see­kord sü­da­me­le, et ebaõn­nes­tu­mi­ne tu­leb unus­ta­da ja kes­ken­du­da järg­mi­se­le sõi­du­le. Ta võt­tis en­nast häs­ti kok­ku ja pi­das pin­ge all vas­tu.”

Nel­jae­ta­pi­li­se tšem­pio­naa­di kok­ku­võt­tes edes­tas Mia Ma­ria Lips­mäed 58 pur­je­ta­ja kon­ku­rent­sis vaid And­rias Sepp Pär­nu jahtk­lu­bist.

„And­ria­se vas­tu Mia ei saa­nud, kuna ta on ik­ka­gi poiss, kõik tei­sed tüd­ru­kud jät­tis ta sel­ja­ta­ha. Tüt­re nä­gu oli üle pi­ka aja nae­rul,” lau­sus Ivar Lips­mäe.

Isa sõ­nul on Mia Ma­ria Lips­mäe­le too­nud edu usin tree­ni­mi­ne: „2019. aas­ta Ees­ti ede­ta­be­lis oli ta tei­ses küm­nes. Sel hooa­jal läks aga nii, na­gu pla­nee­ri­si­me. Tal­vel käi­si­me kaks kor­da pur­je­ta­mas Tür­gis, et vee­ki­lo­meet­reid ko­gu­da ja teh­ni­kat aren­da­da. Üld­ke­ha­list et­te­val­mis­tust on ai­da­nud tal tu­gev­da­da ker­ge­jõus­ti­ku­ga te­ge­le­mi­ne.”

Ok­toob­ri lõ­pul sei­sa­vad Mia Ma­ria Lips­mäel ees Eu­roo­pa noor­te­meist­ri­võist­lu­sed Slo­vee­nias. Valk­la neiu sõi­tu rah­vus­va­he­li­se­le re­ga­ti­le toe­tab 1000 eu­ro­ga ka Kuu­sa­lu vald.
Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si noor­test oli Saa­re­maal pa­rim Ott Ric­hard Hääl Op­ti­mist klas­si seits­men­da ko­ha­ga. Sa­mas paa­dik­las­sis oli Jo­han­na Sü­da 24. ja Jes­si­ka Jõe­saar 30. ko­hal. Klas­sis La­ser 4.7 sai Tõ­nis Us­tav 23. ja Kul­dar Paal­berg 26. ko­ha.