Koroo­nast Har­ju maa­kon­nas

176
ANTS ERM.

ANTS ERM,
Tal­lin­na Teh­ni­kaü­li­koo­li va­nem­tea­dur, Viim­si val­la­vo­li­ko­gu lii­ge

On ha­ka­nud le­vi­ma aru­saam, et ko­roo­nat po­le ole­mas. Vaa­ta­me, mis toi­mub maail­mas ja me lä­hiümb­ru­ses.

Maail­mas on re­gist­ree­ri­tud enam kui 58,7 mil­jo­nit na­ka­tu­nut, nen­dest 1,4 mil­jo­nit on sur­nud, su­re­mus 3 prot­sen­ti. Eu­roo­pas on 15,6 mil­jo­nit na­ka­tu­nut, 335 000 neist sur­nud, su­re­mus 5,5 prot­sen­ti. Ees­tis on vas­ta­vad numb­rid 9724, 88 ja 1,5.

Siia­ni on tei­se lai­ne­ga häs­ti toi­me tul­nud Soo­me. Lä­ti ja Ees­ti olu­kord ei ole ka veel hull. Eu­roo­pa kauaaeg­ne su­ve­rään­ne lii­der Bel­gia on tä­nu kar­mi­de­le pii­ran­gu­te­le suut­nud pöö­ra­ta na­ka­tu­mi­se tu­ge­vas­se lan­gu­ses­se. Mu­re­li­kuks tee­vad Poo­la, kus seis oli va­he­peal Eu­roo­pa hal­vim, ja eri­ti Lee­du, kust vaa­ta­ma­ta pii­ran­gu­te­le tu­le­vad üle päe­va na­ka­tu­mi­se re­kor­did.

Eu­roo­pa Lii­du, Eu­roo­pa Ma­jan­dus­piir­kon­na (EEA) ja Ühend­ku­ning­rii­gi na­ka­tu­mis­kor­da­ja­te kaar­dil on vaid mõ­ned „oaa­sid“: Soo­me, Nor­ra, Ii­ri­maa, Kree­ka, Is­land, esial­gu veel ka Lä­ti ja Ees­ti.

Ees­tis hai­ges­tus 2018/2019 grip­pi hin­nan­gu­li­selt 45 000-55 000 ini­mest, gri­pist tin­gi­tud tü­sis­tus­te ta­ga­jär­jel su­rid 57 hai­ges­tu­nut, see­ga on Co­vid 19 ka meil vä­he­malt ku­ni 15 kor­da tap­vam kui gripp.

Mil­lest vä­ga vä­he tea­tak­se on long­co­vid – mil­li­seid ta­ga­jär­gi/tü­sis­tu­si ter­vi­se­le an­nab Co­vid-19sse na­ka­tu­mi­ne ja lä­bi­põ­de­mi­ne. Sel­le väl­ja­sel­gi­ta­mi­seks ku­lub aas­taid!

Ees­ti on ku­ni vii­ma­se aja­ni häs­ti hak­ka­ma saa­nud. Ar­van, et eel­kõi­ge tä­nu ke­va­di­se­le pin­gu­tu­se­le – suut­si­me hoi­da dis­tant­si, me ei pi­dut­se­nud, ei rei­si­nud, lap­sed olid ko­dus. Need kaks kuud oli ras­ke aeg, aga an­dis või­ma­lu­se kor­ral­da­da üm­ber haig­la­süs­teem jät­ku­suut­li­kuks, hoi­da mee­di­kud töö­või­me­li­se­na ja lap­sed ter­ve­na. Hool­de­ko­dud kand­sid mui­du­gi kao­tu­si aga ka neis suu­de­ti olu­kord kont­rol­li all hoi­da.

Su­vi möö­dus suh­te­li­selt ra­hu­li­ku­na, eri­ti võr­rel­des muu maail­ma­ga. Mul­le tun­dus küll ime­lik see pi­dev „val­mis­tu­mi­ne tei­seks lai­neks“. Oleks oo­da­nud pi­gem val­mis­tu­mist uue lai­ne ära­hoid­mi­seks, se­da pa­ra­ku ei teh­tud.

Ja siis see tu­li. Sep­temb­ris-ok­toob­ris hii­li­valt, no­vemb­ris oli ku­ri kar­jas. Pai­ka ei pea väi­de, et noor­te­le ja las­te­le ko­roo­na kül­ge ei hak­ka. Noo­red põe­vad ker­ge­malt või ei põe üld­se, aga se­da oht­li­ku­mad le­vi­ta­jad nad pa­ra­ku on.

Kõi­ge äre­vust te­ki­ta­vam piir­kond Har­ju­maal on Viim­si ja sel­le ümb­rus – Maar­du, Las­na­mäe ja Pi­ri­ta, loo­mu­li­kult ka ko­gu Tal­linn ter­vi­ku­na. Na­ka­tu­nu­te üht­la­ne tõus on ka ena­mi­kes val­da­des, ohu­tu­mad oma­va­lit­su­sed on prae­gu Ko­se, Lää­ne-Har­ju, Sa­ku ja Raa­si­ku vald ja Kei­la linn.

Jä­rel­du­sed. Co­vid-19 on ole­mas ja vä­ga nak­kav, vä­he­malt 15 kor­da tap­vam ta­vag­ri­pist. Me ei tea tä­na te­ge­li­kult mi­da­gi long­co­vi­dist ehk vii­ru­se pi­kaa­ja­li­sest toi­mest. Kui me ei võit­le te­ma vas­tu, siis saa­vad kao­tu­sed ole­ma suu­red. Kuu­la­ke spet­sia­lis­te, tead­la­si ja ars­te. Är­ge las­ke end hei­du­ta­da sel­lest 10 prot­sen­dist, kes pea­vad end neist tar­ge­maks!

Li­san lõ­puks tsi­taa­di dok­tor Pee­ter Tal­vin­gult: „Mas­kid ei ole usu kü­si­mus. Epi­de­mio­loo­gi­li­sed ja la­bo­riuu­rin­gud on näi­da­nud pä­ris veen­valt, et mas­kid pea­ta­sid pan­dee­mia New-Yor­gis. Le­vik hak­kas piir­du­ma pä­rast se­da, kui New-York Ci­tys, kus ei ole või­ma­lik eri­ti ha­ju­ta­da, ra­ken­dus mas­ki­de kand­mi­ne.“

Eelmine artikkelKAI­DO KREIN­TAAL: „Ede­ta­be­li­koht pol­nud ees­märk, vaid hea töö vi­li.“
Järgmine artikkelMeda­lit püüd­nud Kuu­sa­lu uju­ja tu­li Ees­ti noor­te pa­re­mi­kus nel­jan­daks