MATI KAAL on Har­ju­maa au­ko­da­nik

624
VIRVE KAAL ja ANDRE SEPP.

HO­Li ju­ha­tus omis­tas Har­ju­maa au­ko­da­ni­ku tee­ne­te­mär­gi Tal­lin­na Loo­maaia en­di­se­le di­rek­to­ri­le Ma­ti Kaa­lu­le. Te­da ot­sus­ta­ti tun­nus­ta­da kui väl­ja­paist­vat ja kauaaeg­set loo­dus­tead­last, loo­dus­ha­ri­du­se ning loo­dus­kait­se eden­da­jat. Au­ko­da­ni­ku mär­gi üleand­mi­ne oli ka­vas möö­du­nud kol­ma­päe­val, 19. veeb­rua­ril Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va pu­hul toi­mu­nud HO­Li vas­tu­võ­tul Ani­ja mõi­sas. Ku­na Ma­ti Kaal oli sel ajal Ees­tist ära loo­dus­rei­sil, an­dis HO­Li juht And­re Sepp au­ko­da­ni­ku rin­na­mär­gi ja tun­nis­tu­se üle te­ma abi­kaa­sa Vir­ve Kaa­lu­le. Suu­relt ek­raa­nilt näi­da­ti Ma­ti Kaa­lu vi­deo­ter­vi­tust, mil­les värs­ke au­ko­da­nik tä­nas ja üt­les, et oli lau­sa „kõr­vust tõs­te­tud“, kui nä­gi, et on nüüd Har­ju­maa au­ko­da­ni­ke seas koos nii suur­te mees­te­ga na­gu Eri Klas ja Ar­vo Pärt. Har­ju­maa au­ko­da­ni­ku mär­gi­ga tun­nus­ta­tak­se ala­tes 2009. aas­tast. Ma­ti Kaal on maa­kon­na 12. au­ko­da­nik, Har­ju­maa au­ko­da­ni­ku tiit­li on va­rem päl­vi­nud ka Jaan Ma­nits­ki, Vel­jo Tor­mis ja Too­mas Tõ­ni­se.

Eelmine artikkelEes­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va ak­tus Kuu­sa­lus
Järgmine artikkelKuusalurahva Teater mängib „Põrgupõhja uut Vanapaganat“