Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va ak­tus Kuu­sa­lus

921
Kait­se­lii­du Har­ju ma­le­va Rä­va­la ma­lev­kon­na pea­lik AVO AL­JAS, ko­du­tü­tar ALIS­SA-MI­RELL REIN­VELT, noor­kot­kas AL­LEN LA­RIN, nais­ko­du­kait­se Kuu­sa­lu jaos­kon­na esi­nai­ne II­VI ROOL ja kait­se­lii­du Rä­va­la ma­lev­kon­na Kuu­sa­lu kompanii pea­lik PEE­TER PAE­NURM. Fo­to Ere Ui­bo

Tu­le­hoid­ja au­ni­me­tu­se ja suu­re küün­la võt­sid vo­li­ko­gu esi­me­helt vas­tu kait­se­liit­la­sed ee­sot­sas Rä­va­la ma­lev­kon­na pea­li­ku AVO AL­JA­SE­GA.

Kuu­sa­lu val­las toimub Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­vale pühendatud kont­sert-ak­tu­s tra­dit­sioo­ni­li­selt 24. veeb­rua­ril algusega kell 13 Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas. Sa­ma­moo­di pee­ti Ees­ti Va­ba­rii­gi 102. sün­ni­päe­va. Tä­na­vu­ne kont­sert-ak­tus kan­dis peal­kir­ja „Hoia se­da maad“. Rah­va­ma­ja fua­jees oli kae­tud koh­vi­laud.

Li­gi 45mi­nu­ti­li­se ka­va­ga esi­ne­sid Kuu­sa­lu lau­luõ­pe­ta­ja ja he­li­loo­ja Kül­li-Kat­ri Es­ke­ni lau­lu­lap­sed, te­ma ju­hen­da­tav fol­k­an­sam­bel Uu­ri­kad ning Kuu­sa­lu kesk­koo­li fol­gi­rühm, mi­da ju­hen­da­vad Tiiu Aa­sa ja He­li­na Aa­sa. Ka­va pa­ni kok­ku Kül­li-Kat­ri Es­ken.

Pi­du­päe­va­kõ­ne pi­da­sid val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si ja vo­li­ko­gu esi­mees Mar­gus Soom.

Vo­li­ko­gu esi­mees Mar­gus Soom lu­ges et­te kat­ken­di Eduard Born­höhe raa­ma­tust „Ta­su­ja“ ja mär­kis, et see on ai­da­nud mit­mel põlv­kon­nal hoi­da ja säi­li­ta­da väär­tus­hin­nan­guid, tun­da end va­ba rah­va­na. Ta tut­vus­tas en­da al­ga­ta­tud Tu­le­hoid­ja au­ni­me­tu­st: „See on neile, kes on jär­je­pi­de­valt mit­me inim­põl­ve väl­tel eden­da­nud ko­gu­kon­na aren­gut, nende te­ge­vus on saa­nud tä­he­le­pa­nu ja tun­nus­tust väl­jas­pool ko­gu­kon­na pii­re. Aunimetuse võib saa­da isik, pe­re­kond, selt­sing, üri­tus.”

Kuu­sa­lu val­la esi­me­ne au­ni­me­tus Tu­le­hoid­ja läks kait­se­lii­du­le ja ta al­lor­ga­ni­sat­sioo­ni­de­le nais­ko­du­kait­se­le, ko­du­tü­tar­de­le ja noor­kot­kas­te­le.

Suu­re küün­la võt­sid vas­tu kait­se­lii­du Har­ju ma­le­va Rä­va­la ma­lev­kon­na pea­lik Avo Al­jas, Kuu­sa­lu kompanii pea­lik Pee­ter Pae­nurm, nais­ko­du­kait­se Kuu­sa­lu jaos­kon­na esi­nai­ne Ii­vi Rool, Kuu­sa­lu noor­kot­kas Al­len La­rin ja ko­du­tü­tar Alis­sa-Mi­rell Rein­velt.

Avo Al­jas tä­nas sel­li­se au eest: „On hea meel, et kait­se­lii­du pe­ret on sel­li­se oma­pä­ra­se tun­nus­tu­se­ga pär­ja­tud. Rä­va­la ma­lev­kond on Har­ju ma­le­vas üks suu­re­maid. Kuu­sa­lu val­las on meil kait­se­liit­la­si, nais­ko­du­kaits­jaid, noor­kot­kaid ja ko­du­tüt­reid. Ole­me õp­pi­nud te­ge­ma koos­tööd, toe­ta­me üks­teist ja ole­me jät­ku­suut­li­kud. Me ei ku­ju­taks et­te oma te­ge­vust ko­gu­kon­na­ta, tä­nu ko­gu­kon­na­le on kait­se­liit siin are­ne­nud ja kes­tab.“

Ta tun­nus­tas kap­ten Pee­ter Pae­nur­me, kes ju­hib kait­se­lii­du Kuu­sa­lu rüh­ma, töö­tab kait­se­väes 1. ja­la­väeb­ri­gaa­di kap­la­ni­na. Kõik üri­tu­sed, kus kait­se­liit esin­da­tud, or­ga­ni­see­rib Kuu­sa­lu mail kap­ten Pae­nurm.

Margus Soom ütles, et tore oleks, kui kingituseks antud küü­nal süüdataks kaitseliitlaste koos­viibimistel.

Eelmine artikkelAni­ja val­la au­ko­da­nik JÜ­RI VOOD­LA on Kõr­ve­maa­le ra­ja­nud li­gi 90 ki­lo­meet­rit ter­vi­se­ra­du
Järgmine artikkelMATI KAAL on Har­ju­maa au­ko­da­nik