MAAR­JA SI­KUT: „Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gus peaks ole­ma ko­gu­kon­na­ko­mis­jon.”

2084
Eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni esimees MAARJA SIKUT on Raasiku volikogus uus, omavalitsuse juhtimisega puutus kokku Anija vallavalitsuse liikmena.

Esi­mest koos­sei­su Raa­si­ku vo­li­ko­gus­se kuu­luv MAAR­JA SI­KUT on ol­nud Ani­ja val­la­va­lit­su­se lii­ge ning fi­nants­juht.

Möö­du­nud aas­ta ok­toob­ris ko­ha­li­kel va­li­mis­tel va­li­mis­lii­du Ko­du­ko­ha Eest ni­me­kir­jas Raa­si­ku vo­li­ko­gus­se kan­di­dee­ri­nud Maar­ja Si­kut ko­gus 67 häält, roh­kem, kui mitu eel­mi­se koos­sei­su saa­di­kut, kes uues­ti kan­di­dee­ri­sid.

Maar­ja Si­kut oli va­li­mis­lii­du kan­di­daat vo­li­ko­gu esi­me­he ko­ha­le, sel­les hää­le­tu­ses jäi ta al­la Tii­na Rüh­ka­le, kuid sai ee­lar­ve-, kesk­kon­na- ja pla­nee­ri­mis­ko­mis­jo­ni esi­me­he ko­ha.

Maar­ja Si­kut on sün­di­nud Ani­ja val­las Lin­nak­se kü­las, pas­si on kir­ju­ta­tud ale­vi­ku täp­su­se­ga Raa­si­ku: „Oma su­ved ja lap­se­põl­ved olen veet­nud va­nae­ma ja tä­di juu­res Raa­si­kul. Kui tu­li va­li­da, ku­hu pe­re­kon­na­ga ma­ja ehi­ta­da, pol­nud muud va­li­kut ega va­rian­ti. Kui va­nem poeg läks koo­li, ko­li­si­me Tal­lin­nast Raa­si­ku­le oma maj­ja.”

Kesk­koo­li lõ­pe­tas Maar­ja Si­kut Põlt­sa­maal, seejärel TTÜ ma­jan­dus­kol­led­ži väi­keet­te­võt­lu­se eria­la, Tal­lin­na Üli­koo­li in­fo­tea­du­se eria­la, täien­das end TTÜs raa­ma­tu­pi­da­ja-fi­nant­sis­ti täiend­koo­li­tu­sel ning oman­das ma­gist­rik­raa­di Ees­ti Maaü­li­koo­lis. Prae­gu töö­tab Keh­ras Ho­ri­zon Tis­sue OÜs.

Raa­si­ku ale­vi­ku ela­nik, Raa­si­ku põ­hi­koo­li hoo­le­ko­gu lii­ge, pro­jek­ti­kir­ju­ta­ja Maar­ja Si­kut kan­di­dee­ris vo­li­ko­gus­se ka eel­mi­sel kor­ral, 2013. aas­tal, siis sai hää­li 11. Ta üt­les, et see­kord­ne va­li­mis­tu­le­mus oli ül­la­tus, ku­na kam­paa­niat ta ei tei­nud: „Va­he­peal­sel pe­rioo­dil te­gin ti­he­dalt koos­tööd ja pro­jek­te Ants Ki­vi­mäe­ga, kes on va­li­mis­lii­du Ko­du­ko­ha Eest juht, see­tõt­tu ot­sus­ta­sin koos nen­de­ga kan­di­dee­ri­da. Õn­neks on mul mõ­ned head sõb­rad, kes tegid ak­tiiv­selt kam­paa­niat.”

Ta sõ­nas, kan­di­dee­ri­ma ajen­das mit­melt poolt kuul­dud mu­re, et val­laa­met­ni­ke­ga on ras­ke su­hel­da, ei saa vas­tust: „Ühel ela­ni­kul oli va­ja puu ma­ha võt­ta, soo­vis raie­lu­ba, kir­ju­tas, he­lis­tas ja pa­lus val­la­ma­jast, vas­tust ei tul­nud. Võt­tis puu ma­ha, al­les siis sai raie­loa ta­gant­jä­re­le. Leian, et kom­mu­ni­kat­sioo­ni peaks kind­las­ti pa­ran­da­ma.”

Tei­ne tee­ma, mis tal­le kor­da läks, oli Raa­si­ku põ­hi­koo­li tu­gist­ruk­tuur: „Pal­ju­de­le te­gi mu­ret, et koo­lis pol­nud lo­go­pee­di, eri­pe­da­goo­gi, mis on hä­da­va­ja­lik. Lap­sed on aas­taid jää­nud lo­go­pee­di­li­se abi­ta, sel­lest on vä­ga kah­ju. Meil on uus ja ilus koo­li­ma­ja, loo­da­me hoo­le­ko­gus, et ka si­su on sa­ma ilus kui kest.”

Ta li­sas, et kõik mu­red, mil­lest en­ne va­li­mi­si ja kam­paa­nia­pe­rioo­di ajal kuul­sin, olid liht­sad, inim­li­kud. Ini­me­sed ela­vad liht­sat elu, nad ei unis­ta suur­test ja kal­li­test as­ja­dest en­ne, kui es­ma­sed as­jad kor­ras.

Roh­kem ko­mis­jo­ne
Ko­du­ko­ha Eest sai va­li­mis­tel tei­se ko­ha, ühe hää­le vä­hem, kui va­li­mis­liit Raa­si­ku Vald, kel­le esi­numb­rist And­re Se­past sai val­la­va­nem. Ee­lar­ve-, kesk­kon­na- ja pla­nee­ri­mis­ko­mis­jo­ni ko­ha­le va­lis vo­li­ko­gu aga Maar­ja Si­ku­ti.

Raa­si­ku vo­li­ko­gus oli va­ra­se­ma koos­sei­su ajal ko­mis­jo­ne roh­kem. Uus val­la­va­lit­sus ot­sus­tas, et ko­mis­jo­ne võiks ol­la 2 – üks niiöel­da peh­me, tei­ne kõ­va poo­le ko­mis­jon. Maar­ja Si­kut oli sel­le vas­tu, te­ma pool­das, et ko­mis­jo­ne peaks ole­ma roh­kem, et kaa­sa­tus saaks ol­la suu­rem: „Te­gin et­te­pa­ne­ku moo­dus­ta­da ka ko­gu­kon­na­ko­mis­jon. Olen se­da meelt ka prae­gu. Ko­mis­jo­ne on lii­ga vä­he, me ei jõua te­ge­le­da kõi­ki­de kü­si­mus­te­ga nii põh­ja­li­kult, kui oleks va­ja.”

Ta li­sas, et prae­gu­seks on toi­mu­nud kaks ee­lar­ve-, kesk­kon­na- ja pla­nee­ri­mis­ko­mis­jo­ni is­tun­git: „Meil on ko­mis­jo­ni sat­tu­nud vä­ga as­ja­li­kud ini­me­sed, mõel­dak­se kaa­sa ja te­hak­se si­su­li­si et­te­pa­ne­kuid, kah­juks on tee­ma­de vald­kond lai, ei saa kõi­ge­ga te­ge­le­da.”

8 aas­tat ta­ga­si asus Maar­ja Si­kut töö­le Ani­ja val­la­va­lit­sus­se, oli fi­nants­juht ja val­la­va­lit­su­se lii­ge. Ta mär­kis, et tä­nu sel­le­le on ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se juh­ti­mi­ne tut­tav, osa­les Ani­ja vo­li­ko­gu is­tun­gi­tel ja see­ga tun­neb end Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gus häs­ti: „Raa­si­ku vo­li­ko­gu on kind­las­ti teist­su­gu­ne kui Ani­jal.”

Opo­sit­sioo­nis ole­mist ta ei pel­ga: „Kui va­rem po­le vo­li­ko­gu lii­ge ol­nud, on opo­sit­sioo­nis kind­las­ti liht­sam. Püüa­me oma ni­me­kir­ja­ga mit­te vas­tan­du­da ega ol­la opo­sit­sioo­nis, pi­gem juh­ti­da tä­he­le­pa­nu kit­sas­koh­ta­de­le.”

Vo­li­ko­gu liik­me­na soo­vib ta, et roh­kem tä­he­le­pa­nu pöö­ra­taks tee­de­le: „Ani­ja val­las on prae­gu­seks aas­taid pa­nus­ta­tud tee­des­se, se­da on nä­ha ja tun­da. Val­la ee­lar­ves peaks ole­ma kin­del prot­sent, mis pan­nak­se tee­des­se. Kah­juks see ei täi­tu­nud, vä­he­malt mit­te sel aas­tal.”

Pro­jek­ti­ra­ha Raa­si­ku­le
Li­saks vo­li­ko­gu­liik­me töö­le pa­nus­tab Maar­ja Si­kut pro­jek­ti­de kir­ju­ta­mis­se. Tä­nu te­ma­le on Raa­si­kul las­te män­gu­väl­jak, staa­dio­ni va­rus­tus: „Hak­ka­sin Raa­si­ku jalg­pal­lik­lu­bi­le Jo­ker pro­jek­te kir­ju­ta­ma ka­hek­sa-ühek­sa aas­tat ta­ga­si, ku­na nä­gin sel­les või­ma­lust oma ko­du­ko­ha aren­da­mi­seks.”

Jalg­pal­li­ga on seo­tud ka te­ma lap­sed, noo­re­mad män­gi­vad Raa­si­ku jalg­pal­lik­lu­bis FC Jo­ker, va­nem tree­nib FC Jo­ke­ris las­teaia­lap­si.
Maar­ja Si­kut: „Teeb rõõ­mu, et eel­mi­sel aas­tal te­gi­me mi­tu üri­tust ka val­la­rah­va­le, me pe­re­päev oli vä­ga me­nu­kas. Jo­ker ei peaks ole­ma ai­nult klu­bi ja tren­nid, vaid kaa­sa­ma või­ma­li­kult pal­ju val­la­rah­vast.”

Ta ju­tus­tas, et suur osa ajast ku­lub just las­te ho­bi­de pea­le: „Möö­du­nud su­vel osa­le­sin Raa­si­ku pois­te­koo­ri saat­ja­na lau­lu­peol. Käi­sin nen­de­ga ka eel­mi­sel lau­lu­peol, kui poi­sid olid al­les esi­me­ses klas­sis. Vä­ga pal­ju ae­ga ku­lub ka FC Jo­ke­ri­ga seo­tud te­ge­vus­te­le. Pal­jud võib-ol­la ei tea – sel­leks, et klu­bi toi­miks, peab kee­gi te­ge­le­ma ra­ha­taot­lus­te esi­ta­mi­se, aruan­ne­te koos­ta­mi­se ja pal­ju muu­ga, mil­le­ga olen aas­taid koos teis­te ak­tiiv­se­te ini­mes­te­ga te­ge­le­nud. 2017. aas­tal õn­nes­tus meil kas­va­ta­da klu­bi tuu­mi­kut ning loo­dan, et see an­nab klu­bi aren­gu­le hoo­gu juur­de.“

Lõõ­gas­tu­da ai­tab Maar­ja Si­ku­til ka rei­si­mi­ne – 3-4 kor­da aas­tas käib ta pe­re­ga vä­lis­maal rei­si­mas.

Raa­si­ku vo­li­ko­gu is­tun­gi­tel võ­tab Maar­ja Si­kut sa­ge­li sõ­na just sea­dus­te ja kor­da­de tee­mal, ise ni­me­tab se­da fi­nants­ju­hi pro­fes­sio­naal­seks kre­ti­nis­miks: „Uue vo­li­ni­ku­na olen kõik sea­du­sed värs­kelt üle lu­ge­nud, pal­jud va­ne­mad oli­jad la­se­vad niiöel­da va­na ras­va pealt. Sa­mas usun, et kõik ta­ha­me, et as­jad olek­sid häs­ti ja lä­hek­sid ai­na pa­re­maks.”

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la­va­lit­sus loo­sis Sõ­nu­mi­too­ja aas­ta­tel­li­mu­sed
Järgmine artikkelKeh­ra liu­vä­li on ava­tud