Maail­ma­ko­ris­tus­päev ot­sib tal­gu­juh­te

376

15. sep­temb­ril toi­mu­va Maail­ma­ko­ris­tus­päe­va mees­kond ot­sib kesk­kon­nast hoo­li­vaid ak­tiiv­seid va­ba­taht­lik­ke, kes soo­vi­vad ha­ka­ta ko­ris­tus­pai­ka­de tal­gu­juh­ti­deks. Maail­ma­ko­ris­tus­päe­va eest­ve­da­ja Rai­mo Mat­ve­re sõ­nul peab tal­gu­juht ole­ma val­mis võt­ma ühe ko­ris­tu­sa­la oma hoo­le al­la ning ole­ma seal Maail­ma­ko­ris­tus­päe­va Ees­ti mees­kon­na ning ko­ris­ta­ja­te pea­mi­ne kon­tak­ti­sik. „Tal­gu­juht võ­tab kok­ku­le­pi­tud ko­hast ko­ris­tus­a­la­le mää­ra­tud prü­gi­ko­tid ning viib tal­gu­koh­ta. Ta vaa­tab ko­ris­tu­sa­la eel­ne­valt üle, tut­vub ko­ris­tus- ja ohu­tus­ju­hen­di­te­ga, inst­ruee­rib tal­gu­li­si, kor­ral­dab tööd ning loeb tu­le­mu­sed kok­ku,“ sel­gi­tas Rai­mo Mat­ve­re. Ku­na kõi­ge roh­kem ko­ris­tu­sa­la­sid on Tal­lin­nas ja Har­ju­maal, on enim tal­gu­juh­te vaja pea­lin­nas ja sel­le lä­his­tel. Tal­gu­ju­hiks saab re­gist­ree­ru­da Maailmakoristuspäeva registreerimisplatvormil või saata sooviavaldus e-kirja teel.