MA­RIA VALD­MAA: „Mu muu­si­ku­tee on al­gu­se saa­nud Kuu­sa­lust.“

2383
Rah­vus­va­he­li­selt tun­nus­ta­tud ba­rokk­laul­ja, sop­ran MA­RIA VALD­MAA.

„Koos Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koo­ri­ga laul­mi­ne oli kui aja­rän­nak ta­ga­si koo­liae­ga,“ üt­leb Eu­roo­pa üks pa­ri­maid ba­rokk­laul­jaid MA­RIA VALD­MAA. 

Nel­ja­päe­va õh­tul Kuu­sa­lu ki­ri­kus ja ree­del Viim­si ki­ri­kus Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koo­ri juu­be­li­kont­ser­dil so­lis­ti­na laul­nud Ma­ria Vald­maa kii­dab ko­du­kan­di koo­ri­laul­jaid ja di­ri­gen­ti, oma ku­na­gist lau­luõ­pe­ta­jat Taa­vi Es­kot: „Koor on häs­ti tub­li. On us­ku­ma­tu ja ins­pi­ree­riv, et si­su­li­selt kü­la­koo­rist on aren­da­tud sel­li­se ta­se­me­ga koor. Esi­ne­mi­sed olid nos­tal­gi­li­sed, tõi mäl­lu koo­lia­ja, kui laul­sin Taa­vi Es­ko ju­hen­da­mi­sel Kuu­sa­lu koo­li koo­ris. Osa­le­sin nüüd sel­les pro­jek­tis, ku­na mu muu­si­ku­tee on siit al­gu­se saa­nud, kon­tekst on väär­tus­lik.“
Ma­ria Vald­maa on va­ba­kut­se­li­ne laul­ja. Töö­tab Ma­dal­maa­de Kam­mer­koo­ris ning esi­neb mit­mel pool maail­mas koos teis­te muu­si­ka­kol­lek­tii­vi­de­ga – Ees­ti ba­rok­kan­samb­li­ga Flo­ri­dan­te, Bel­gia an­samb­li­ga Fox Lu­mi­nis, Ees­ti Fil­har­moo­nia Kam­mer­koo­ri ja Tõ­nu Kal­jus­te­ga. Koos­tööd teeb Ees­ti In­ter­pree­ti­de Lii­du­ga. Ees­tis­se tu­leb taas ap­ril­lis, kui esi­neb kol­mel kont­ser­dil koos Fil­har­moo­nia Kam­mer­koo­ri­ga. Siis sõi­dab ka­heks nä­da­laks USAs­se. Va­he­tult en­ne Kuu­sa­lu ja Viim­si kont­ser­te oli koos Flo­ri­dan­te­ga St. Pe­ter­bu­ris.
„Mu füü­si­li­ne ko­du on Hol­lan­dis Haa­gis. Hol­lan­dis on­gi või­ma­lik laul­ja­tel töö­ta­da vaid va­ba­kut­se­lis­te­na. Töö­pak­ku­mi­si on ik­ka tul­nud, ka­lend­ri täi­dab ära,“ üt­leb laul­ja.
Sel­li­ne elus­tiil nõuab pi­de­vat õp­pi­mist, ko­gu aeg on pakk noo­te kaa­sas, õpib teks­te pä­he. En­ne tu­leb need en­da jaoks tõl­ki­da, et mõis­ta lau­lu­sõ­na­de tä­hen­dust. Tõl­ki­mi­seks ka­su­tab sõ­na­raa­ma­tuid.
„Olen õp­pi­nud la­di­na, itaa­lia, sak­sa, ve­ne kee­le hääl­dust, tä­nu teks­ti­de­ga te­ge­le­mi­se­le os­kan neis keel­tes lu­ge­da. Kõ­ne­len ing­li­se kee­les, Haag on vä­ga rah­vus­va­he­li­ne, suur osa mi­nu suht­lu­sest käib seal ing­li­se kee­les,“ kir­jel­dab ta oma iga­päe­vae­lu. Ae­ga­jalt võ­tab Haa­gis ka lau­luõ­pe­ta­jalt tun­de, et oleks kee­gi, kes an­nab pro­fes­sio­naal­set nõu ja kuu­lab kõr­valt.
Hoo­li­ma­ta rei­si­de­roh­kest elu­rüt­mist peab Ma­ria Vald­maa vaim­seks ko­duks Ees­tit, konk­reet­se­malt oma ko­du­ta­lu Kuu­sa­lu val­la Ka­ha­la kü­las: „Osa mi­nust on ik­ka siin – koht maal met­sa­de kes­kel an­nab eri­li­se elu- ja ene­se­tun­ne­tu­se. Hu­vi­tav on see, et mu­jal maail­mas ei kü­si­ta, kus on su ko­du, Ees­tis kü­si­tak­se. Eu­roo­pa on lin­lik, ti­he­dalt asus­ta­tud, po­le va­het, kus kee­gi elab, ku­hu kor­te­ri va­he­tab.“
Kui Ma­ria Vald­maa lõ­pe­tas Kuu­sa­lus põ­hi­koo­li, läks eda­si õp­pi­ma Tal­lin­na Reaal­koo­li. Laul­mist õp­pis Ot­sa koo­lis, kuid jõu­dis õp­pi­da ka Tal­lin­na Üli­koo­lis ees­ti keelt ja kir­jan­dust. Hil­jem õp­pis laul­mist Haa­gis ku­ning­li­kus kon­ser­va­too­riu­mis.
„On kui­da­gi nii läi­nud, et mi­nust sai va­ba­kut­se­li­ne laul­ja. Oleks se­da ko­he tead­nud, olek­sin läi­nud va­rem vä­lis­maa­le laul­mist õp­pi­ma, oleks vast liht­sam ol­nud,“ arut­leb ta.
Ma­ria Vald­maa on võit­nud tei­se ko­ha ka­hel rah­vus­va­he­li­sel kon­kur­sil – 2013. aas­tal Itaa­lias ba­rokk­lau­lu kon­kur­sil ja 2014. aas­tal Lon­do­nis Hän­de­li kon­kur­sil, kus sai ka pub­li­kup­ree­mia.

Eelmine artikkelOma­va­lit­su­se abi­kä­si ini­me­se­le
Järgmine artikkelAni­ja vald toe­tab kul­tuu­ri- ja spor­di­selt­se li­gi 66 000 eu­ro­ga