Lüü-Türr vaim­se kul­tuur­pä­ran­di ni­mis­tus

1128

Ar­hai­li­se mees­te­lau­lu tra­dit­sioon Aru­kü­las ja mees­te­lau­lu punt Lüü-Türr kan­ti Ees­ti vaim­se kul­tuu­ri­pä­ran­di ni­mis­tus­se. Vaim­se kul­tuu­ri­pä­ran­di ni­mis­tus­se kan­tak­se ko­gu­kon­da­de­le oma­seid põl­vest põl­ve eda­si an­tud tead­mi­si, os­ku­si, ja kom­beid, mis on ka prae­gu olu­li­sed, li­saks isi­kuid, pai­ku, asu­tu­si või ühen­du­si. Ni­mis­tus­se pää­se­mi­se ot­sus­tab kul­tuu­ri­mi­nis­tee­riu­mi juur­de loo­dud nõu­ko­gu. Ni­mis­tus­se pää­se­mi­seks on va­ja kok­ku pan­na teks­ti-, pil­di- ja vi­de­o­ma­ter­jal. Lüü-Tür­ri koh­ta koos­tas ma­ter­ja­li Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht Ga­ri­na Too­min­gas, kes taot­les sel­leks Rah­va­kul­tuu­ri Kes­ku­selt 1025 eu­rot toe­tust. Val­mis ka muu­si­ka­vi­deo. Ar­hai­list mees­te­lau­lu ja Lüü-Tür­ri tut­vus­ta­va sis­se­kan­de­ga vaim­se kul­tuu­ri­pä­ran­di ni­mis­tus saab tut­vu­da Rah­va­kul­tuu­ri Kes­ku­se ko­du­le­hel, vi­deo lau­lu­le „Tu­le mi­nu il­da­ja is­tu­maie“ on in­ter­ne­tis you­tu­be´is.