Lok­sa Pos­ti tä­na­va re­konst­ruee­ri­mi­sest

550

Lok­sa linn taot­les tee­de- ja ta­ris­tu­mi­nis­tee­riu­milt toe­tust Pos­ti tä­na­va re­konst­ruee­ri­mi­seks ligi 300 000 eu­rot, kuid jäi hin­de­punk­ti­delt pin­ge­reas ta­ha­poo­le ja toe­tust ei saa­nud. Lin­na­va­lit­sus põh­jen­das taot­lu­ses, et aas­tal 2014 oli Pos­ti tä­na­val sur­ma­ga lõppenud õn­ne­tus, liik­lus­õn­ne­tus­te uu­ri­mi­se ko­mis­jon te­gi Lok­sa lin­na­le et­te­kir­ju­tu­se liik­lus­kesk­kon­na pa­ran­da­mi­seks sel tä­na­val. Mi­nis­tee­riu­mi hin­da­mis­ko­mis­jon põh­jen­das toe­tu­se­ta jät­mist lin­na­va­lit­su­se­le saa­de­tud kir­jas, et ee­lis­ta­ti kor­da­te­ge­mi­seks toe­ta­da neid teid, kus üm­ber­sõi­du või­ma­lus puu­dub, Pos­ti tä­na­va pu­hul on al­ter­na­tii­vi­de­na või­ma­lik ka­su­ta­da Lok­salt Suur­pea poo­le ja Ka­sis­pea poo­le suun­du­vaid rii­gi­teid.