Lok­sa kor­rus­ma­ja­des kehv joo­gi­ve­si

714

Lok­sa osade kor­ter­ma­ja­de ela­ni­kud on pik­ka ae­ga kurt­nud ühis­vee­vär­gi joo­gi­vee hal­va kva­li­tee­di üle. Ana­lüü­sid näi­ta­vad, et vees on lu­ba­tust roh­kem rau­da ja man­gaa­ni, sa­mas kin­ni­tab ter­vi­sea­met, et see po­le ini­mes­te ter­vi­se­le oht­lik. Lok­sa lin­na vee-et­te­võt­ja on lin­na­le kuu­luv OÜ Lok­sa Hal­jas­tus. Sel­le juht Raik Saart üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et et­te­võ­te on ala­tes möö­du­nud aas­tast ot­si­nud põh­ju­si, pes­nud lä­bi põ­hi­to­rus­tik­ku, asen­da­nud pum­ba­jaa­ma­des filt­reid, möö­du­nud nä­da­lal võe­ti uued veea­na­lüü­sid, tu­le­mus sel­gub lä­hia­jal. „Haridus ja sotsiaalhooldus asutustes on majade sisesed torustikud hoonete rekonstrueerimise käigus vahetatud ja joogivesi on korras. Kortermajad on eraomand, sealseid torustikke me puhastada ega vahetada ei saa. Ole­me su­hel­nud sel tee­mal kor­te­ri­ühis­tu­te esin­da­ja­te­ga ja ka­vat­se­me veel ühen­dust võt­ta,“ kom­men­tee­ris ta. Põh­ja­li­ku­malt kir­ju­ta­me Lok­sa joo­gi­veest järg­mi­ses Sõ­nu­mi­too­jas.

Eelmine artikkelRaa­si­ku kel­gu­mä­gi saab sel­leks tal­veks val­mis
Järgmine artikkelRaa­si­ku ja Kuu­sa­lu vald tun­nus­ta­sid tub­li­maid noo­ri