Lii­ku­mi­ne Ko­du­kant jagab Va­bae­ra­kon­na ka­tu­se­ra­ha­

603

Ees­ti Va­bae­ra­kond kin­kis rii­giee­lar­vest eral­da­tud niiöel­da ka­tu­se­ra­ha Ees­ti Kü­la­lii­ku­mi­se­le Ko­du­kant – kok­ku 265 000 eu­rot. Va­ba­era­kon­na soov oli, et ra­ha jao­ta­tak­se ko­gu­kon­nap­ro­jek­ti­de­le, mis on seo­tud Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­se­ga, aga seo­ses sel­le­ga loo­dav väär­tus peab ula­tu­ma tu­le­vik­ku. Lii­ku­mi­ne Ko­du­kant avab ra­ha jao­ta­mi­seks 1.-12. märt­si­ni üle-ees­ti­li­se taot­lus­voo­ru. Ühe pro­jek­ti koh­ta on või­ma­lik taot­le­da ku­ni 5000 eu­rot, oma­fi­nant­see­rin­gu nõuet po­le. Taot­lus­te hin­da­mi­seks moo­dus­tab lii­ku­mi­ne Ko­du­kant 7liik­me­li­se sõl­tu­ma­tu ko­mis­jo­ni. „Ko­du­kan­di roll on se­da ra­ha ad­mi­nist­ree­ri­da sõl­tu­ma­tu­na ja seis­ta hea sel­le eest, et kin­gi­tus jõuaks Ees­ti igas­se piir­kon­da,“ üt­les Ees­ti Kü­la­lii­ku­mi­se Ko­du­kant juht Kris­ta Ha­ba­kukk.