Lea­der-pro­jek­ti raa­mes val­mi­sid müügi­le­tid „Põh­ja-Ees­ti ko­ha­lik toit“

1163
„Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du“ pro­jek­ti­juht EHA PAAS tut­vus­tab uut müü­gi­let­ti MTÜ Aren­dus­ko­da ju­ha­tu­se esi­me­he­le, Ta­pa val­la­va­ne­ma­le ALA­RI KIR­DI­LE. Kaks letti on veel vabad, pakutakse Kuusallu ja Loksale.

Plaan on taot­le­da või­ma­lust kor­ral­da­da mait­se­te aas­ta põh­ja­ran­ni­kul, et ko­gu Ees­ti­ga ja­ga­da Põh­ja-Ees­ti ko­ha­lik­ke mait­seid.

Aren­dus­ko­ja Lea­der-piir­kond, ku­hu kuu­lu­vad Kuu­sa­lu, Ta­pa, Kad­ri­na ja Hal­ja­la vald ning Lok­sa linn, on ol­nud ko­ha­lik­ke toi­du­toot­jaid ühen­da­va­te te­ge­vus­te eest­ve­da­ja ala­tes 2012. aas­tast. Esi­me­ne Lea­der-prog­ram­mist ra­has­ta­tud koos­tööp­ro­jekt „Väär­tus­ta ko­ha­lik­ku“ hõl­mas Aren­dus­ko­ja Lea­der-piir­kon­na toi­du­toot­jaid.

2016. aas­ta sü­gi­sel käi­vi­tas Aren­dus­ko­da jät­kup­ro­jek­ti „Põh­ja-Ees­ti ko­ha­lik toit“, kus osa­le­vad veel kolm Lea­der-piir­kon­da Põh­ja-Ees­tist: Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da, ku­hu kuu­lu­vad Ani­ja, Raa­si­ku ja Ko­se vald, ning Lää­ne-Vi­ru­maalt MTÜd PAIK ja Part­ne­rid.

Es­malt oma toi­dup­ro­jek­ti raa­mes Aren­dus­ko­ja piir­kon­nas väl­ja an­tud mär­gi­se „Põh­ja-Ees­ti ko­ha­lik toit“ on nüüd­seks saa­nud ka teis­te koos­töö­part­ne­ri­te piir­kon­nas te­gut­se­vad toot­jad. Kok­ku on mär­gi­se­kand­jaid prae­gu 28 – an­tak­se ko­ha­li­ke­le toi­du­toot­ja­te­le, kes pea­vad au sees piir­kon­na toi­du­pä­ran­di aren­da­mist.

Kuu­sa­lu val­last on mär­gi­se saa­nud Ka­da­ka­mäe OÜ Uu­ri kü­last, Ma­ge­da VL Kol­gast, Va­na Sir­ge Küü­lik Kal­me kü­last, Vei­ni­mõis­nik OÜ Val­ge­jõelt, Ko­du­lei­vad OÜ Ku­pu kü­last, hil­ju­ti lii­tus Vah­va Maius OÜ Jõe­läht­me ja Kuu­sa­lu val­la pii­rilt Haap­se kü­last. Ani­ja val­last on mär­gis Ani­ja mõi­sa­koh­vi­kul In­nA­mo­ra­ta.

Pro­jek­ti raa­mes on moo­dus­tu­nud toot­ja­te koos­töö­võr­gus­tik, käiak­se ühis­tel koo­li­tus­tel ning ka mes­si­del ja laa­ta­del. Eel­mi­sel aas­tal val­mis laa­da­va­rus­tus – mär­gi­se lo­go­ga põl­led-müt­sid, le­tid, telk.

Uued müü­gi­le­tid en­di di­sai­ni­tud
Toi­dup­ro­jek­ti vii­ma­ne uu­dis on pir­ru­kas­ti­dest kok­ku­pan­dav müü­gi­lett, mil­le di­sai­ni­sid ko­ha­li­kud toot­jad ise.
Pro­jek­ti­juht Eha Paas tut­vus­tas ker­ges­ti kok­ku­pan­da­vat-lah­ti­võe­ta­vat ja ra­tas­tel lii­gu­ta­ta­vat let­ti „Põh­ja-Ees­ti ko­ha­lik toit“ ap­ril­lis MTÜ Aren­dus­ko­da aas­ta­koo­so­le­kul, mis toi­mus Võh­ma selt­si­ma­jas.

Es­malt on val­mis­ta­tud 5 sel­list let­ti. Ühe hind on 500 eu­rot. Esi­me­ne lett pan­di üles Ta­pal asu­vas­se Vak­sa­li Trah­te­ris­se, tei­ne ava­tak­se sel nel­ja­päe­val Väi­ke-Maar­ja ta­lu­tu­rul ja kol­mas lä­heb Sa­ga­dis­se.

Eha Paas üt­les, et ühe le­ti võiks üles sea­da Kuu­sal­lu, tei­se näi­teks Lok­sa­le. Lõp­lik­ke kok­ku­lep­peid ei ole veel sõl­mi­tud.

Ree­gel on, et sel­le le­ti riiu­li­te­le pan­nak­se müü­ki ai­nult ko­ha­li­ku toi­du­mär­gi­se kand­ja­te too­teid. Le­ti hal­da­ja­ga sõl­mi­tak­se le­ping, 15 prot­sen­ti müü­gi­tu­lust jääb hal­da­ja­le, üle­jää­nu lä­heb toot­ja­le. Kui­das ar­vel­da­tak­se, le­pi­tak­se oma­va­hel kok­ku.

Lett ei pea paik­ne­ma toi­duai­ne­te kaup­lu­ses, võiks ol­la ka mõ­nes tu­ris­miet­te­võt­tes, kus käib eks­kur­sioo­nig­rup­pe ja mat­ka­jaid.

Toi­dup­ro­jek­ti te­ge­mis­test saab tä­pe­mat in­fot ko­du­le­helt „Põh­ja-Ees­ti ko­ha­lik toit“. Tä­na­vus­test et­te­võt­mis­test on käe­so­le­val nä­da­lal tu­le­kul toi­dup­ro­jek­ti koo­li­tus ühis­tu­run­du­sest, kus aru­ta­tak­se, kas ja kui­das kan­di­dee­ri­da Ees­ti aas­ta toi­du­piir­kon­naks.

Ala­nud laa­da­hooa­jal osa­le­tak­se ühi­selt Sõ­me­ru ja Jä­ne­da laa­dal. Kus­juu­res Jä­ne­da laa­dal, mis tu­leb 8. sep­temb­ril, on koos­tööp­ro­jek­ti vas­tu­ta­da ko­gu Põh­ja-Ees­ti toi­du ala koos la­va, müü­gi­koh­ta­de ja ka ko­ha­li­ku joo­gi kon­kur­si­ga.