Lau­rit­sa­päe­va tä­his­ta­ti Kuu­sa­lus mit­me uue et­te­võt­mi­se­ga

41
Noor­te­päe­va va­ba la­val esi­ne­nud Me­loo­dia­muu­sad: ANN JÄR­VE, ELII­SA HE­LE­NE MÄE­VÄ­LI, ERE REI­MANN, SAND­RA VI­LI­MÄE, ja LAU­REEN MA­RIE SIKK.

Lau­rit­sa­päe­va üri­tus­te raa­mes toi­mu­sid Kuu­sa­lus möö­du­nud nä­da­lal mi­tu uut või uue näo saa­nud et­te­võt­mist – kuns­ti­de­koo­lis ju­tus­ta­ti lau­rit­sa­päe­va lu­gu­sid, lau­rit­sa pal­lip­lat­sil võis esi­ne­mi­si nau­ti­da pik­nik­ku pi­da­des, noor­te al­ga­tu­sel toi­mus eral­di noor­te­päev. Kuu­sa­lu ko­gu­dus tä­his­tas lau­rit­sa­päe­va mõt­lus­rän­na­ku­te­ga, teist kor­da toi­mu­sid ki­ri­ku­kont­ser­did pi­sa­ra­te fes­ti­va­li ni­me all.

Lau­rit­sa­päe­va lood kuns­ti­de­koo­lis
Lau­rent­siu­se Selts kor­ral­das lau­rit­sa­päe­val, 10. au­gus­til Hu­go Lep­nur­me Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li saa­lis es­ma­kord­selt ni­me all „Lau­rit­sa­päe­va lood“ lau­rit­sa­päe­va lu­gu­de kuu­la­mi­se.

Selt­si juht Su­lev Vald­maa sel­gi­tas, et aas­taid on lau­rit­sa­päe­val tehtud Kuu­sa­lu ku­na­gi­se pas­to­ri Eduard Ah­ren­si kee­le­kon­ve­rent­se, tä­na­vu­ne ar­vult küm­nes kon­ve­rents toi­mus Ah­ren­si 220. sün­niaas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­seks ap­ril­lis Tal­lin­nas Ees­ti Tea­dus­te Aka­dee­mias. Pä­rast se­da ot­sus­ta­ti selt­si üld­koos­o­le­kul, et aka­dee­mi­li­si kon­ve­rent­se ha­ka­tak­se edas­pi­di te­ge­ma üle aas­ta, va­he­peal­se­tel aas­ta­tel kor­ral­dab Lau­rent­siu­se Selts lau­rit­sa­päe­val mit­te nii aka­dee­mi­list „Lau­rit­sa­päe­va lu­gu­de“ kuu­la­mist.

Esi­me­se „Lau­rit­sa­päe­va lu­gu­de“ vas­tu oli hu­vi vä­ga suur. Kor­ral­da­jad loot­sid 15-20 osa­võt­jat, ko­hal oli um­bes 60 ini­mest.

Esi­me­ne lu­gu­devest­ja oli folk­lo­rist ja kul­tuu­ri­loo­la­ne, Tal­lin­na Üli­koo­li maas­ti­ku ja kul­tuu­ri­kes­ku­se tea­dur Mar­ju Kõi­vu­puu. Ta rää­kis Kuu­sa­lu val­la näi­teid ka­su­ta­des, kui­das on 21. sa­jan­dil lu­gu meie pä­ran­di ja pä­ri­mu­se­ga, kui­das tu­le­me mi­ne­vi­ku mõ­tes­ta­mi­se­ga toi­me ning kui­das pä­ri­must hoi­da.

Ase­ri koo­li õpe­ta­ja Pär­ja Kes­kü­la et­te­kan­ne oli sealt­kan­di pas­to­rist Ot­to Wil­helm Ma­sin­gust, ke­da tea­tak­se kui ees­ti keel­de õ-tä­he too­jat, kuid kes oli ka ees­ti val­gus­ta­ja ja rah­va­ha­ri­ja, õpi­ku­te au­tor ja aja­kir­ja­nik.

Noor­te­päev ja pik­ni­ku­kont­sert lau­rit­sa pal­lip­lat­sil
Kuu­sa­lu val­la noor­te­vo­li­ko­gu kor­ral­das ree­del, 11. au­gus­til lau­rit­sa pal­lip­lat­sil noor­te­päe­va.

See al­gas spi­ke-pal­li tur­nii­ri­ga. Spi­ke-pall on ran­na­võrk­pal­li sar­na­ne mäng, kus pall tu­leb vas­tas­te män­gu­poo­le­le saa­mi­seks lüüa väi­ke­se­le ba­tuu­di­le. Tur­nii­ril osa­le­sid 6 ka­he­liik­me­list võist­kon­da.

Pal­li­võist­lu­se­le järg­nes va­ba la­va, esi­ne­mi­seks paluti eel­ne­valt re­gist­ree­ru­da. Noor­te­päe­va pea­kor­ral­da­ja Kert­tu Saag­pakk üt­les, et noo­red ei ol­nud vä­ga aga­rad osa­le­ma, va­ba la­val esi­ne­mi­seks re­gist­ree­rus kaks noor­tean­samb­lit. Üles as­tu­sid kuns­ti­de­koo­li tüd­ru­ku­te­bänd Me­loo­dia­muu­sad, kel­le esi­me­ne esi­ne­mi­ne oli koo­li ke­vad­kont­ser­dil. Bän­di liikmed on Lau­reen Ma­rie Sikk, Ann Jär­ve, Sand­ra Vi­li­mäe, Ere Rei­mann ja Elii­sa He­le­ne Mäe­vä­li. Tei­ne va­ba la­va ee­si­ne­ja oli Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­las­te loo­dud džäs­si­bänd Me­lo­maa­nia, mil­les­se kuu­lu­vad Ann Jär­ve, Ade­le Gah­ler, Ere Rei­mann ja Lau­reen Ma­rie Sikk. Nen­de esi­me­ne esi­ne­mi­ne oli ke­va­del koo­li va­ba­la­val. Va­ba la­va spon­taan­ne ül­la­tu­se­si­ne­ja oli sak­so­fo­ni­duo Uku Aas­rand ja Elii­sa He­le­ne Mäe­vä­li.

Noor­te­päev lõp­pes püs­ti­ja­la­ko­möö­dia­ga, esi­ne­sid koo­mi­kud Karl-Ala­ri Var­ma ja Em­ma­nuel Huu­mor.

Kert­tu Saag­pakk li­sas, et mõt­teid, mi­da noor­te­päe­val te­ha, oli neil veel pal­ju, kuid aja pla­nee­ri­mi­se­ga läks vei­di kee­ru­li­seks.

Lau­rit­sa­päe­vaü­ri­tus­te kor­ral­da­ja, Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht Ul­vi Rand üt­les, et soo­vis an­da noor­te­le või­ma­lu­se te­ha oma lau­rit­sa­päe­va, sest noo­red ise tea­vad kõi­ge pa­re­mi­ni, mis nei­le ja ea­kaas­las­te­le meel­dib.

„Meil on vä­ga äge noor­te­vo­li­ko­gu ning olen rõõ­mus, et nad sel­le päe­va si­sus­ta­sid. Kui­gi rah­vast ei ol­nud vä­ga pal­ju, ar­van, et noor­te­päev võiks jää­da lau­rit­sa­päe­vap­rog­ram­mi,“ sõ­nas Ul­vi Rand.

Lau­rit­sa­päe­va­kont­ser­te võis kuu­la­ta pik­ni­ku­te­kil või laua ää­res pik­nik­ku pi­da­des. Fo­to Raul Val­gis­te

Lau­päe­va, 12. au­gus­ti pä­rast­lõu­nal olid lau­rit­sa pal­li­plat­sil jooks ja teat­rie­ten­dus las­te­le, õh­tul pik­ni­ku­kont­sert, ku­hu igaüks sai tul­la oma pik­ni­kuk­raa­mi­ga. Kor­ral­da­jad olid plat­si­le too­nud lauad-too­lid, et soo­vi­jad saak­sid pik­nik­ku pi­da­da ka lau­da­de ta­ga is­tu­des ja esi­ne­mi­si nau­ti­des.

Pik­ni­ku­kont­ser­dil esi­ne­sid muu­si­ka­a­ka­dee­mia tu­den­gid Kert­tu Saag­pakk, Lau­ra Jõe­leht ja Vla­di­mir To­du­rov, kes esi­ta­sid Ees­ti he­li­loo­ja­te lau­le. See­jä­rel and­sid akus­ti­li­se kont­ser­di Syn­ne Valt­ri ja Too­mas Laur. Veel esi­ne­sid Kuu­sa­lu koo­li fol­gi­rühm, Kuu­sa­lu Ka­bu­ja­la­ke­sed, Kol­ga rah­va­tant­su­rühm ja rah­va­tant­su­rühm Tram­ba­li Luun­jast. Päev lõp­pes sim­ma­ni­ga, esi­nes an­sam­bel Kõ­va Ki­vi.

„Pik­ni­ku­kont­sert läks vä­ga häs­ti. Esi­me­sed kü­la­li­sed tu­lid val­ge laud­li­na ja lil­le­vaa­si­ga, pä­ris pal­jud tu­lid ka oma pik­ni­ku­te­ki­ga, ha­ju­ta­sid end plat­si­le mõ­nu­sas­ti pe­re­de ja sõp­rus­kon­da­de­ga, ka ük­si või ka­he­ke­si,“ rää­kis Ul­vi Rand.

Ta li­sas, et kuu­lis lau­päe­va­se lau­rit­sa­päe­vap­rog­ram­mi koh­ta vä­ga pal­ju kii­du­sõ­nu: „Kii­de­ti nii esi­ne­jaid kui se­da, et päev pol­nud see­kord vä­ga pikk. Olen ka ise sel­le­ga ra­hul. Kui va­rem tu­lid ini­me­sed hom­mi­kul lau­rit­sa­päe­va rong­käi­gu­le, laa­da­le ja teis­te­le päe­vas­te­le üri­tus­te­le, siis õh­tul enam plat­sil ol­la ei jak­sa­nud, te­gid köö­giak­na lah­ti ja kuu­la­sid ko­dust. Nüüd oli rah­vast õh­tu­kont­ser­dil tun­du­valt roh­kem kui va­rem.“

Pea­kor­ral­da­ja mär­kis ka, ku­na Kuu­sa­lu val­las ei to­hi enam ava­li­kel üri­tus­tel ka­su­ta­da ühe­kord­seid nõu­sid ning pub­lik tu­li kont­ser­te kuu­la­ma ena­mas­ti oma pik­ni­ku­nõu­de­ga, oli pä­rast pi­du plat­sil tun­du­valt vä­hem prü­gi kui eel­mis­tel aas­ta­tel.

Pi­sa­ra­te fes­ti­val ki­ri­kus
Kuu­sa­lu Lau­rent­siu­se ko­gu­dus kut­sus rah­vast lau­rit­sa­päe­va hom­mi­kul Kuu­sa­lu lau­rit­sa­ki­vi juur­de, sealt toi­mus Tar­tu Üli­koo­li pro­fes­so­ri Ain Raa­li ju­ha­tu­sel ki­ri­ku juur­de pal­ve- ja mõt­lus­rän­nak tee­mal „Usust ja ra­vim­tai­me­dest“.

Pä­rast ju­ma­la­tee­nis­tust jät­kus Ain Raa­li ju­ha­ta­tud rän­nak ki­ri­kaias. Lõu­na­pau­si jä­rel toi­mus pas­to­raa­dis mõt­te­ko­da, kus Eg­ge-Kul­bok Lat­tik tut­vus­tas ühe au­to­ri­na hil­ju­ti il­mu­nud raa­ma­tut „Ees­ti rah­va­ma­ja­de lu­gu“. Tii­na Veis­se­rik esit­les Lee­ni Ploom­puu-Ves­te­ri­ni kir­ja­va­he­tu­se põh­jal koos­ta­tud tri­loo­giat. Kir­ja­nik An­ton Han­sen Tamm­saa­re kiin­dus Koit­jär­vel sün­di­nud Lee­ni Ves­te­ri­ni, kui elas Koit­jär­vel ven­na juu­res. Lee­ni Ves­te­ri­ni pee­tak­se ka Kõr­bo­ja An­na pro­to­tüü­biks.

Sa­mal õh­tul oli ki­ri­kus kont­sert, kus esi­ne­sid Ce­lia Roo­se to­ru­pil­lil ja Ene Sa­lu­mäe ore­lil, laul­di ka re­gi­lau­le. Kont­ser­di­le järg­nes Kuu­sa­lu ki­ri­ku­le vit­raažak­na an­ne­ta­nud Jan­ne Ker­do ja And­res Hein­ve­ri ak­na val­mi­mist ka­jas­ta­va kroo­ni­ka­fil­mi esi­li­nas­tus. Fil­mi te­gi Mee­lis Ron­do.

Lau­päe­va õh­tul esi­ta­sid ki­ri­kus Uku Ma­sin­gu ja Ernst En­no teks­ti­de­le loo­dud lau­le An­ne Maa­sik ja Heik­ki-Rein Ve­ro­mann, pü­ha­päe­va­sel ju­ma­la­tee­nis­tu­sel mu­sit­see­ris va­na­muu­si­kaan­sam­bel Ron­del­lus. Kont­ser­did toi­mu­sid teist kor­da Lau­rent­siu­se pi­sa­ra­te fes­ti­va­li raa­mes – pi­sa­ra­te fes­ti­val sai ni­me au­gus­tiöö­del toi­mu­va tä­he­sa­ju jär­gi – le­gen­di jär­gi on per­seii­did Lau­rent­siu­se pi­sa­rad.

Eelmine artikkelHara regatil selgitati Kuusalu valla meistrid Zoom8 ja ILCA6 paadiklassis
Järgmine artikkelKüladevaheline tenniseturniir ja Kuusalu lahtised meistrivõistlused