Lau­rit­sa­päe­va pi­dus­tus­tel on pa­raad ja rah­va­rong­käik eral­di

1078

Kes lau­rit­sa­päe­va pi­dus­tus­te ka­va täp­se­malt uu­ri­nud, mär­kab, et lä­bi Kuu­sa­lu mar­si­tak­se lau­rit­sa­päe­va pi­dus­tus­te ajal mi­tu kor­da.
Lau­rit­sa­päe­val, 10. au­gus­til, mis on tä­na­vu nel­ja­päe­val, kor­ral­dab pa­raa­di Lau­rent­siu­se Selts. Lau­rit­sa­päe­va sõ­ja­väe­li­se osa­ga pa­raa­di taas­tas Lau­rent­siu­se Selts Tei­se maail­ma­sõ­ja eel­se­te Kait­se­lii­du pa­raa­di­de ees­ku­jul 2011. aas­tal. En­ne rong­käi­ku on mä­les­tus­hetk kalmistul va­ba­dus­sam­ba juu­res, sealt lii­gub Kait­se­väe or­kes­ter ki­ri­ku juur­de.
Selt­si ju­ha­tu­se esi­mees Su­lev Vald­maa: „Usu­me, et pro­fes­sio­naal­set or­kest­rit on hu­vi­tav jäl­gi­da. Oleks to­re, kui sel­le mar­si teeks kaa­sa ka rah­vas. Ar­van, et pa­raad ei se­ga kui­da­gi rah­va­rong­käi­ku, vaid ik­ka täien­dab.”
Lau­päe­va, 12. au­gus­til al­ga­vad rah­va­pi­dus­tu­sed sa­mu­ti kal­mis­tul Va­ba­dus­sõ­ja au­sam­ba juu­res, järg­neb rong­käik sur­nuaia juu­rest peop­lat­si­le, mis on see­kord Lau­rit­sa pal­li­plat­sil.
Rahvarong­käi­ku on oma süm­boo­li­ka­ga oo­da­tud kõik ko­ha­li­kud kol­lek­tii­vid-selt­sid. Rong­käi­ku kor­ral­dab Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts.