Lau­rit­sa­päe­va pi­dus­tu­sed lau­päe­val Kuu­sa­lus – rong­käik, kont­sert, eten­du­sed ja sim­man

1178
Lau­rit­sa­päe­va rong­käi­k 2018 Kuusalus. Kuu­sa­lu val­la suure pla­ka­tiga tulid val­la­va­nem MO­NI­KA SA­LU, vo­li­ko­gu esi­mees MAIT KRÖÖNST­RÖM ning aren­gu- ja ee­lar­ve­ko­mis­jo­ni esi­mees AND­RES HEIN­VER.

Kuu­sa­lu le­gen­daa­re õpe­ta­ja ja ko­du-uu­ri­ja Men­da Kirs­maa mee­nu­tas lau­rit­sa­päe­val Sõ­nu­mi­too­ja­le, kui­das se­da pü­ha tä­his­ta­ti nõu­ko­gu­de ajal: „Õpe­ta­ja­tel oli koo­li­va­heaeg, ka mi­nul. Kui 10. au­gus­til sat­tu­sin Tal­lin­nast Kuu­sal­lu sõit­ma, oli bus­sis era­kord­selt pal­ju rah­vast. Ini­me­sed võt­sid sel­le päe­va va­baks ja tu­lid Kuu­sal­lu. Ki­ri­kus oli ala­ti ju­ma­la­tee­nis­tus, siis min­di sur­nuaia­le ja süü­da­ti küün­lad. Rah­va­ma­jas oli õh­tul eten­dus.“

Nõu­ko­gu­de ajal rong­käi­ku pol­nud, kuid nüüd on saa­nud taas tra­dit­sioo­niks, et Kuu­sa­lus al­ga­vad lau­rit­sa­päe­va rah­va­pi­dus­tu­sed hom­mi­kul sur­nu­aial tse­re­moo­nia­ga Va­ba­dus­sõ­ja au­sam­ba juu­res, na­gu oli esi­me­se Ees­ti Va­ba­rii­gi ajal. Tä­na­vu­se tse­re­moo­nia kor­ral­das pi­dus­tus­te päe­val, lau­päe­val, 11. au­gus­til kait­se­liit­la­ne, kait­se­väe kap­lan Pee­ter Pae­nurm. Män­gis Kuu­sa­lu pa­su­na­koor, lau­lis Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koor.

Pä­rast tse­re­moo­niat pai­gu­ta­ti pa­su­na­koor veoau­to kas­ti ning Kuu­sa­lu val­la­ju­hid, laul­jad ja tant­si­jad kõn­di­sid rong­käi­gus kal­mis­tu juu­rest möö­da Kuu­sa­lu pea­tä­na­vat ki­ri­kaia ta­ha Lau­rit­sa plat­si­le, kus olid tel­gid koh­vi­ku­te ja müü­gi­koh­ta­de­ga, suur telk ja la­va esi­ne­ja­te­le. Rong­käi­gu lõ­pus sõit­sid kol­me ma­si­na­ga Kuu­sa­lu ja Kol­ga va­ba­taht­li­kud pääst­jad, kes tu­lid ot­se kesk­po­lü­goo­ni met­sa­põ­len­gult.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Mo­ni­ka Sa­lu tu­le­tas ava­sõ­na­võ­tus meel­de, et Lau­rent­sius oli ka koo­mi­ku­te pü­hak, le­gend rää­gib, kui te­da põ­le­ta­ti, siis hüü­dis, et üks külg on ju­ba põ­le­nud, pöö­ra­ke mind rin­gi.

Kuu­sa­lu ko­gu­du­se õpe­ta­ja Jaa­nu Ja­la­kas lau­lis ter­vi­tu­seks rah­va­vii­si „Kaks väi­kest lau­lu­lin­du“ ja lu­ges An­na Haa­va luu­le­tu­se „Me ole­me Põh­ja­maa lap­sed“.

Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht Ul­vi Rand lau­sus, et see­kord­se­te pi­dus­tus­te mo­toks va­li­ti „Mär­ga­kem ja kiit­kem üks­teist“. Ta tä­nas Kuu­sa­lu ja Kol­ga va­ba­taht­lik­ke, et te­gid rong­käi­gu kaa­sa. Tor­mi­se-selt­silt olid lil­led ja kin­gi­tus Kuu­sa­lu eel­mi­se­le val­la­va­ne­ma­le Ur­mas Kirt­si­le, kes ei saa­nud osa­le­da. Ul­vi Rand sel­gi­tas, et ta on toe­ta­nud selt­si te­ge­mi­si, tä­nu­sõ­nad olid se­ni üt­le­ma­ta.

Ul­vi Rand kin­kis Tor­mi­se-selt­si tä­nu­lil­led ka an­samb­li Vii­si­vee­re­ta­jad ju­hen­da­ja­le Ma­re Rus­sa­ku­le, kel täi­tus 55 aas­tat te­gut­se­mist Kuu­sa­lu kul­tuu­rie­lus.

Kuu­sa­lu taid­le­ja­te paa­ri­tun­ni­sel kont­ser­dil esi­ne­sid pa­su­na­koor, an­sam­bel Vii­si­vee­re­ta­jad, Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koor, va­nae­ma­de tant­su­rühm Tiiu, se­ga­rah­va­tans­tu­rühm Ka­bu­ja­la­ke­sed ja Ti­bu­ja­la­ke­sed, Kol­ga­kü­la Lai­ne­rid, ka duo Kai­sa Kai­sel Kiiu-Aab­last ja Art­hur Škur­ko Vii­nis­tult. Järg­nes Mikk De­de trio kont­sert.

Lau­rit­sa­päe­va koh­vi­kuid oli viis
Rah­va­tant­su­rüh­ma Ka­bu­ja­la­ke­sed koh­vik tee­nis küp­se­tis­te­ga kaup­le­mi­sest ra­ha mees­te kuu­be­de jaoks. Kohv­kut Lai­gu­li­sed pi­da­sid nais­ko­du­kaits­jad Ii­vi Rool ja Ma­ris Lil­le­vä­li. Kir­ke­li koh­vi­kus kaup­le­sid Ma­rion-Kir­ke­li ja Mar­git Rein­velt. Koh­vi­kus Hei­di Koo­gid müüs kring­leid ja koo­ke ko­du­kon­dii­ter Hei­di Vi­li­põld.

Maa­ko­gu koh­vi­kus ja­ga­sid Kuu­sa­lu al­ga­tus­rüh­ma liik­med Lea Tei­ne­berg ja Emil Ru­ti­ku li­saks söö­gi-ja joog­rik­raa­mi­le in­fot peat­selt loo­da­va Maa­ko­gu ki­hel­kond­li­ke esin­da­ja­te va­li­mi­se ja sep­temb­ris toi­mu­va üle-ees­ti­li­se kok­ku­saa­mi­se koh­ta.

In­fot ja­gas ka Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu asee­si­mees Mar­gus Soom, kes oli üles sead­nud Põh­ja-Ees­ti kaar­di, mil­le­le mär­gi­tud Tal­lin­na-La­he­maa kerg­liik­lus­tee. Ta rää­kis, et idee on moo­dus­ta­da Jõe­läht­me, Kuu­sa­lu ja Hal­ja­la val­la­ga ühi­ne MTÜ, ha­ka­ta taot­le­ma kerg­liik­lus­tee­le ra­has­tust. Ta ko­gus ka ni­me­kir­ja hu­vi­lis­test, kel­le­le tuua peip­siää­re si­bu­laid.

Maan­teea­me­ti esin­da­jad õpe­ta­sid ohu­tult liik­le­ma. Taas olid peol Ökok­ra­ti Nu­tiA­ka­dee­mia ning Noor­te Vä­gi töö­tu­ba las­te­le. Lau­rit­sa­päe­va laa­da­let­ti­del müü­di kä­si­tööd ja ta­lu­too­teid.

Las­te lau­rit­sa­jooks
Kui saa­bus las­te lau­rit­sa­jook­su aeg, oli va­ne­ma- ja kes­kea­li­ne pub­lik asen­du­nud peop­lat­sil enam­jaolt noor­te pe­re­de­ga. Jook­su viis lä­bi Ree­li­ka Loo­tus Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bist. Te­da ai­ta­sid va­ba­taht­li­kud Kat­re Ka­ru, Ele­ri Köör­na, Kir­ke Keert, Nii­na Es­ko ja Kai­sa Kai­sel. Kõik jooks­jad said me­da­li, pu­de­li vett ja ko­hu­ke­se, va­nu­sek­las­si­de pa­re­ma­te­le an­ti dip­lo­mid.

Suu­re­mad, 8-9aas­ta­sed poi­sid-tüd­ru­kud jook­sid Lau­rit­sa plat­sil kaks rin­gi, noo­re­mad ühe. Ka­he-kol­meaas­ta­sed või­sid võis­tel­da koos pe­re­liik­me­ga ja te­gid kõi­ge lü­he­ma jook­su,.

Kol­meaas­ta­ne Lin­da He­lin Es­ken üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et võist­lus tal­le vä­ga meel­dis ja oleks taht­nud joos­ta suurt rin­gi.

Jook­sust osa­võt­nud jäid vaa­ta­ma Imp­ro­teat­ri las­tee­ten­dust.

„EV100 igas kü­las“ Ida-Har­ju koor­di­naa­tor KAI­SA LIN­NO an­dis kin­gi­tu­se­tahv­li üle MTÜ Kuu­sa­lu­rah­va Tea­ter ju­hi­le ENN KIRS­MA­NI­LE.
„EV100 igas kü­las“ Ida-Har­ju koor­di­naa­tor KAI­SA LIN­NO an­dis kin­gi­tu­se­tahv­li üle MTÜ Kuu­sa­lu­rah­va Tea­ter ju­hi­le ENN KIRS­MA­NI­LE.

EV100 kin­gi­tus Kuu­sa­lu­rah­va Teat­rilt
Õh­tul tul­di vaa­ta­ma Kuu­sa­lu­rah­va Teat­ri lau­lue­ten­dust „Ar­mas­tus, pulm, abie­lu“. Es­malt an­dis „EV100 igas kü­las“ koor­di­naa­tor Kai­sa Lin­no vä­li­la­va eest üle kin­gi­tu­sep­laa­di MTÜ Kuu­sa­lu­rah­va Tea­ter ju­hi­le Enn Kirs­ma­ni­le. Tru­pi kin­gi­tus on suur kok­ku­pan­dav 4x8meet­ri­ne telk, mi­da ka­su­ta­ti peol Tor­mi­se-selt­si õn­ne­loo­si lä­bi­vii­mi­seks ja Ka­bu­ja­la­kes­te koh­vi­kuks. Li­saks tel­gi­le saab teat­rit­ru­pilt edas­pi­di ren­ti­da, taid­le­jad võt­ta ka­su­ta­da 10x10meet­rist tant­su­põ­ran­dat, he­li- ja val­gus­teh­ni­kat, sää­se­pe­le­ti, la­va­soo­jen­dust ja elekt­ri­ge­ne­raa­to­rit.

MTÜ Ko­du­kant an­dis Va­bae­ra­kon­na ka­tu­se­ra­hast kin­gi­tu­se jaoks 5000 eu­rot, Kuu­sa­lu vald li­sas 850 erot.

Pä­rast eten­dust esi­ne­sid koos ka­pel­li­ga Kuus Alust 20. sün­ni­päe­va tä­his­ta­nud nais­tans­tu­rühm Vii­mi­kud, kel­lest kir­ju­ta­me pi­ke­malt tu­le­val nä­da­lal. Järg­nes sim­man koos Pi­si­kes­te Pil­li­de Pun­di­ ja Ro­sa Ver­de tant­si­ja­te­ga.

Eelmine artikkelRaa­si­ku­le ja Aru­kül­la veel tä­na­vu uued kat­la­ma­jad
Järgmine artikkelTänu pe­re­kond KÕUHK­NA an­ne­tu­se­le saab Kuu­sa­lu ki­rik vit­raaži