Lau­rit­sa­jook­sul on ra­ha­li­sed pree­miad ja loo­siau­hin­nad et­te­võ­te­telt

2831
Jooksuhuviline INGRID PAJUMETS, Lauritsajooksu peakorraldajad HELENA AUG ja ILVARD EERIKSOO uute suunaviitadega.

Kuu­sa­lu 28. Lau­rit­sa­jook­su pea­kor­ral­da­jad on HE­LE­NA AUG ja IL­VARD EE­RIK­SOO.

Lau­rit­sa­päe­va pi­dus­tus­te osa Kuu­sa­lus on ol­nud tra­dit­sioo­ni­li­selt Lau­rit­sa­jooks. 5,2ki­lo­meet­ri­sel ra­jal Kuu­sa­lu kor­ter­ma­ja­de ta­ga män­ni­met­sas on käi­nud võist­le­mas ko­ha­li­kud jook­su­hu­vi­li­sed, Ees­ti tipp­jooks­jad, aga ka kee­nia­la­ne Ib­ra­him Mu­kun­ga, kes jook­su 2014. aas­tal või­tis.
Tä­na­vu võt­sid jook­su kor­ral­da­mi­se en­da kan­da He­le­na Aug ja Il­vard Ee­rik­soo, naab­rid Kuu­sa­lu kü­last Kä­li ri­da­ma­jast. Nad kut­su­sid ap­pi jook­su va­ra­se­ma kor­ral­da­ja Sö­ren Jõõ­ra­se, Kuu­sa­lu koo­li ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja ja tree­ne­ri Mar­gus Keer­ma, Vel­jo Tor­mi­se kul­tuu­ri­selt­si ning veel oma sõp­ru-tut­ta­vaid.
Il­vard Ee­rik­soo on Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge, en­di­ne jooks­ja, kes too­nud Ees­ti meist­ri­võist­lus­telt 4 me­da­lit kergejõustikus. Ta on lõ­pe­ta­nud rek­reat­sioo­ni­kor­ral­du­se eria­lal, prae­gu õpib tree­ne­riks, teeb EOK tree­ne­ri 4. kut­se­ta­set.
Ta rää­kis, et ta­hab es­malt tree­ni­da täis­kas­va­nuid: „Koo­list on tul­nud ta­ga­si­si­de, et lap­sed võik­sid roh­kem lii­ku­da. Mõt­le­sin, et proo­vin teist­pi­di – pa­nen lap­se­va­ne­mad lii­ku­ma, et nad an­nak­sid las­te­le ees­ku­ju. Tu­leb aga väl­ja, et tren­ni tul­nud va­ne­ma­te lap­sed ju­ba nii­gi lii­gu­vad.”
Il­vard Ee­rik­sool on Kuu­sa­lu val­la re­kord Lau­rit­sa­jook­sult – aas­tal 2007 või­tis ta aja­ga 16 mi­nu­tit, 50 se­kun­dit. Ta li­sas, et suu­re­maid jook­su­võist­lu­si ta va­rem kor­ral­da­nud po­le, et­te­val­mis­tu­sed Lau­rit­sa­jook­suks pa­ne­vad sil­ma sä­ra­ma.
Möö­du­nud aas­ta no­vemb­rist on ta Kuu­sa­lu jook­sug­ru­pi eest­ve­da­ja: „Tee­me kaks kor­da nä­da­las tren­ni. Esi­me­ne võist­lus, ku­hu kam­ba­ga läk­si­me, oli ke­va­del Vil­jan­di jär­ve jooks. Pa­ni­me jook­sug­ru­pi kir­ja­ga pu­na­sed sär­gid sel­ga, bus­si jooks­jaid täis ning sõit­si­me võist­le­ma. Prae­gu tree­ni­me SEB Tal­lin­na ma­ra­to­niks.”
Ko­ha­lik ak­ti­vist ning ter­vi­ses­port­la­ne He­le­na Aug on osa­le­nud Lau­rit­sa­jook­sul 4-5 kor­da: „Mul­le meel­dib, kui ini­me­sed on en­tu­siast­li­kud. Kor­ral­da­mi­ne tä­hen­dab mul­le ko­gu­kon­na ühen­da­mist, hea üri­tu­se te­ge­mist kva­li­teet­selt. Meid toe­tab sõp­rus­kond idee­de ja hea­de mõ­te­te­ga.”
Il­vard Ee­rik­soo rää­kis, et on saa­nud oma tut­vus­ring­kon­na jooks­ja­telt ta­ga­si­si­det: „Mit­med tipp­jooks­jad üt­le­sid, et Lau­rit­sa­jooks on üks nen­de lem­mi­kuid, vää­ri­ka aja­loo ja tra­dit­sioo­ni­de­ga. Sa­mas kur­de­ti, et va­nas­ti oli jooks äge­dam, sai pal­ju häid au­hin­du, mi­da vii­ma­sel ajal po­le.”
He­le­na Aug li­sas, et sa­ma kin­ni­ta­sid te­ma tut­vus­ring­kon­na jook­su­hu­vi­li­sed – au­hin­nad mo­ti­vee­rik­sid tu­le­ma: „Nä­gi­me, et kee­gi tei­ne po­le Lau­rit­sa­jook­su pa­re­maks ja kva­li­teet­se­maks muut­mas, ot­sus­ta­si­me ise te­ha. Alus­ta­des pi­sias­ja­dest, na­gu vä­li­vet­sud, mil­lest on va­rem puu­dust tun­tud, ku­ni hoolikalt ma­ha mär­gi­tud ra­ja ning kor­ra­li­ke au­hin­da­de­ni.”

Ees­märk 200 osa­le­jat
Kor­ral­da­jad sõ­na­sid, et on vä­ga tä­nu­li­kud Kuu­sa­lu val­la ning ka kau­ge­ma­te­le et­te­võt­ja­te­le, kes au­hin­nad väl­ja pa­nid. Iga võist­lusk­las­si pa­ri­mad saa­vad ra­ha­li­sed au­hin­nad ja ka­ri­kad, üle­jää­nud au­hin­nad loo­si­tak­se väl­ja kõi­ki­de jooksjate va­hel.
Lau­rit­sa­jook­su­le oli es­mas­päe­va sei­su­ga re­gist­ree­ru­nuid 50. Neist 40 Kuu­sa­lu val­la ko­da­ni­kud, üle­jää­nud mu­jalt. Võist­lus­ka­te­goo­riad on me­hed, nai­sed ja ku­ni 14aas­ta­sed lap­sed. Eral­di au­hin­nad on Kuu­sa­lu val­la pa­ri­ma­le me­he­le ja nai­se­le. Kuu­sa­lu val­la ko­da­ni­ke­le on jooks ta­su­ta, teis­tel tu­leb väl­ja käia 5 eu­rot. Jook­su start an­tak­se nel­ja­päe­val, 10. au­gus­til kell 19 Kuu­sa­lu Lau­rit­sa pal­lip­lat­sil.
Il­vard Ee­rik­soo lau­sus, et ees­märk on saa­da jook­su­le 200 osa­le­jat, nii pal­ju on tel­li­tud me­da­leid: „Teist aas­tat on elekt­roo­ni­li­ne aja­võtt, kii­bid pan­nak­se Ja­na Roo­pa ku­jun­da­tud, Kuu­sa­lu must­ri­ga numb­ri­sil­ti­de ta­ha. Kes eel­re­gist­ree­ru­vad, saa­vad ni­me­li­sed numb­rid.”
Ra­da tä­his­ta­vad tä­na­vu to­sin pui­dust sil­ti, need val­mis­tas ko­ha­lik et­te­võ­te Wood­ver De­sign. Ko­hal on he­li­teh­nik, in­fot ja­ga­tak­se mik­ro­fo­ni abil. Kor­ral­da­jad kin­ni­ta­sid, et ra­da on val­mis, veel on plaa­nis pai­gal­da­da ki­lo­meet­ri­pos­tid.
Esi­me­ne Lau­rit­sa­jooks sai al­gu­se Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja juu­rest, mit­meid aas­taid on alus­ta­tud Kor­de­jaa­ni plat­silt. 2000nda­te aas­ta­te al­gu­ses, kui en­dis­te aia­maa­de ase­me­le ra­ja­ti Lau­rit­sa pal­lip­lats, on jook­su start an­tud sealt. Kaks kor­da on jook­su võit läi­nud Kuu­sa­lu val­da, ra­ja re­kord aja­ga 15,21 on Too­mas Tar­mi ni­mel.

Eelmine artikkelKol­ga ka­rap ko­lis vih­ma tõt­tu ten­ni­se­hal­li
Järgmine artikkelSPORDIUUDIS