Lau­rent­siu­se Selts plaa­nib ava­da Ah­ren­si ku­ju ja par­gi lau­rit­sa­päe­val

1599
Alek­san­der Sko­li­mows­ki teh­tud ka­vand Kuu­sa­lu va­na pas­to­raa­di esi­sest: must kast joo­ni­se kes­kel on Ah­ren­si ku­ju, sel­le üm­ber mu­rup­lats ja tee­ra­jad.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus soo­vi­tab Lau­rent­siu­se Selt­sil al­ga­ta­da ko­gu­kon­nas pas­to­raa­di tu­le­vik­ku puu­du­tav aru­te­lu.

Lau­rent­siu­se Selt­sil on koos ra­ha, et pan­na Kuu­sa­lu pas­to­raa­di et­te kee­le­me­he Eduard Ah­ren­si pronks­ku­ju. Ku­ju on val­mis. Ula­tus­li­ku an­ne­tus­kam­paa­nia kor­ral­da­nud Lau­rent­siu­se Selt­sil ko­gu­nes ra­ha roh­kem, kui oli ar­ves­ta­tud ja ku­ju ra­ja­mi­seks va­ja – üle 50 000 eu­ro. Selt­si esi­mees Su­lev Vald­maa lu­bab, et al­les jää­nud ra­ha­ga teeb selts kor­da pas­to­raa­di-esi­se plat­si, vas­ta­va pro­jek­ti­ga on te­ge­le­nud Alek­san­der Sko­li­mows­ki.
Su­lev Vald­maa: „Plaa­nis on te­ha ku­ju üm­ber esin­dus­lik plats ning jalg­tee ku­ju­ni ja sel­le üm­ber. Mis töö- ja tee­ma­ter­ja­list üle jääb, ku­lub nen­de ni­me­de jää­du­vus­ta­mi­seks, kes an­ne­ta­sid üle 1000 eu­ro. Mis ku­jul see täp­se­malt tu­leb, võiks jää­da ül­la­tu­seks.”
Kui­gi plat­si tu­le­vik on sel­ge ja loo­tus­ri­kas, val­mis­tab Su­lev Vald­maa­le mu­ret paar aas­tat ta­ga­si põ­le­nud pas­to­raat. Kuu­sa­lu ko­gu­du­se ja Lau­rent­si­u­se Selt­si liik­med on hoo­ne taas­ta­mist käi­nud on ka­hel kor­ral aru­ta­mas val­la­va­lit­su­se ja val­la­va­ne­ma­ga. Su­lev Vald­maa on sei­su­ko­hal, et pas­to­raat tu­leks pan­na ko­gu­kon­na heaks töö­le, te­ha kor­da sis­se­käik, rajada Eduard Ah­ren­si muu­seu­mi­tu­ba.
Koo­li­ta­ja ko­ge­mus­te­ga Ar­go Tam­me­mäe Kol­gast ren­dib pas­to­raa­di kõr­val­hoo­nes ruu­me puu­töö­ko­ja jaoks. Ta on tei­nud et­te­pa­ne­ku ko­han­da­da pas­to­raa­dis mõ­ned ruu­mid koo­li­tus­kes­ku­seks.
Lau­rent­siu­se Selts on väl­ja pak­ku­nud, et pas­to­raa­ti võiks ko­li­da veel te­maa­ti­li­selt so­bi­va osa Kol­ga muu­seu­mist, luua val­la tu­ris­miin­fo­punk­ti, te­ha kam­mer­saa­li kont­ser­ti­de ja pi­du­li­ke vas­tu­võt­tu­de jaoks, ava­da koh­vik.
Va­na pas­to­raat kuu­lub EELK Kuu­sa­lu Lau­rent­siu­se ko­gu­du­se­le. Nel­ja­päe­val, 18. jaa­nua­ril käi­sid ko­gu­du­se ju­ha­tu­se liik­med Mar­tin Ur­va ja ki­ri­kuõ­pe­ta­ja Jaa­nus Ja­la­kas Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se is­tun­gil, kus tut­vus­ta­sid pas­to­raa­di taas­ta­mis­töö­de sei­su ja tu­le­vi­kup­laa­ne. Koh­tu­mi­sel osa­les ka Ar­go Tam­me­mäe.
Su­lev Vald­maa: „Val­la­va­lit­su­sest vas­ta­ti, et ku­na pas­to­raa­dil on nüüd uus ka­tus, va­la­tud põ­ran­dad ja et­te val­mis­ta­tud põ­ran­da­kü­te, va­he­la­gi, hoo­nel on uk­sed ja ak­nad ning see­ga on ta­ga­tud hoo­ne säi­li­mi­ne. Soo­vi­ta­ti pöör­du­da ame­tli­kult et­te­pa­ne­ku­ga val­la ee­lar­vest ra­ha eral­da­mi­seks. Öel­di, et ei ol­nud sel­get nä­ge­must pas­to­raa­dis tu­le­vi­kus toi­mu­va üle, mil­li­seid funkt­sioo­ne hoo­ne võiks kan­da ja kui­das see võiks ol­la ko­gu­kon­na­le ka­su­lik. Selts on val­la­va­lit­su­se ja val­la­va­ne­ma­ga koh­tu­mis­te­ga näi­da­nud init­sia­tii­vi, et alus­ta­da sel­les osas eda­si­mi­ne­kut.”
Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si te­gi kir­ja­li­ku kok­ku­võt­te koh­tu­mi­sel rää­gi­tust, saa­tis Su­lev Vald­maa­le ja osa­le­nu­te­le. Su­lev Vald­maa kom­men­tee­rib: „Pa­ku­ti, kas po­leks õi­gem ot­si­da in­ten­siiv­selt ra­ha hä­da­abi töö­de teos­ta­mi­seks, et säi­li­ta­da ole­ma­so­le­vat va­ra. Ko­gu­du­sel po­le aga va­ran­dust, et kõi­ke hal­la­ta. Ko­gu­dus on tei­nud pal­ju – ki­ri­ku ja sur­nuaia vä­rav on kor­ras­ta­tud, ki­ri­kul ja pas­to­raa­dil on uus vä­lis­val­gus­tus, ki­ri­ku tor­nis on nii uus ki­ri­ku­kell ja se­da juh­tiv meh­ha­nism kui sih­verp­laa­di­ga aja­näi­ta­ja, sur­nuaial on Va­ba­dus­sam­ba juu­res kolm li­pu­mas­ti vimp­li­te­ga. Suu­re­ma­te te­gu­de jaoks jääb aga tä­na­päe­val ra­ha puu­du. Ki­ri­kul on küll maid ja va­ra­sid, on öel­dud, et müü­gu neid. Min­gist sei­su­ko­hast on see ehk õi­ge, aga see po­le ai­nult Kuu­sa­lu ko­gu­du­se ot­sus­ta­da. Ko­ha­peal­set elu peab aren­da­ma il­ma va­ra ma­ha müü­ma­ta, kui see on või­ma­lik.”
Ta nõus­tub, et ma­ja oleks va­ja ava­da ko­gu­kon­na­le, kuid siia­ni po­le mit­me­küm­ne aas­ta jook­sul kel­lelt­ki üh­te­gi et­te­pa­ne­kut tul­nud, kui­das se­da kõi­ge pa­re­mi­ni te­ha. Sa­mas on pas­to­raa­di esi­ne plats ja ki­ri­ku õu­naaed ku­ju­ne­nud lau­rit­sa­päe­va üri­tus­te kor­ral­da­mi­se keskseks ko­haks, mis näi­tab ki­hel­kon­na sü­da­mi­ku kaa­sa­kis­ku­vat jõu­du. „Prae­gu on pas­to­raat hul­le­mast pääs­te­tud, po­le hoo­ne ülal­pi­da­mis­ku­lu­sid. Ko­he, kui sin­na mi­da­gi si­sus­ta­da, on pü­si­ku­lud kae­las, see­ga tu­leks väl­ja mõel­da, mis on pa­rim la­hen­dus. Va­ja on in­ves­tee­ri­jaid, mit­te pan­ga­lae­nu.”
Su­lev Vald­maa mär­kis, et loo­tus­kii­ri on: „Kui kõik osa­poo­led mõt­le­vad ja te­gut­se­vad üht­moo­di, saab pas­to­raa­dist as­ja küll. An­ne­tus­te ar­ve­num­ber on jät­ku­valt ava­tud, bal­ti­saks­las­te kuu­kir­jas oli meist ar­tik­kel, nad on vä­ga hu­vi­ta­tud Ah­ren­si toa ra­ja­mi­sest pas­to­raa­ti.”
Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si: „Soo­vi­ta­sin koh­tu­mi­sel, et võiks kaa­sa­ta val­la ela­ni­kud ja al­ga­ta­da ko­gu­kon­nas aru­te­lu pas­to­raa­di tu­le­vi­ku üle. Ko­gu­kon­nas akt­sep­tee­ri­tud vi­sioo­ni järgi on või­ma­lik koos­ta­da te­ge­vus­ka­va ja kaa­sa­ta ava­lik­ku ra­ha.”
Su­lev Vald­maa üt­les, et kui­gi Lau­rent­siu­se Selts võ­tab prae­gu seo­ses Eduard Ah­ren­si mä­les­tus­mär­gi püs­ti­ta­mi­se­ga osa ka pas­to­raa­di tu­le­vi­ku üle mu­ret­se­mi­sest ja sel­le ka­van­da­mi­sest, po­le selts siis­ki niiöel­da pe­re­mees: „Kuu­sa­lu Lau­rent­siu­se ko­gu­dus on ava­tud kõi­ki­de­le et­te­pa­ne­ku­te­le ja mõ­te­te­le, kui­das võiks Kuu­sa­lu va­na vää­ri­kat pas­to­raa­di­hoo­net kõi­ki­de hü­van­guks ka­su­tu­se­le võt­ta. Mõel­gem, kui pal­ju oleks Kuu­sa­lu il­me vae­sem, kui meil ei oleks ki­ri­kut ja se­da ümb­rit­se­vat par­ki koos õu­naaia, tii­gi, va­na pas­to­raa­di ja muu­ga, mis seal prae­gu on. Mis il­me oleks Kuu­sa­lul il­ma nen­de­ta?”