Lau­päe­val oli Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja õu fla­men­co­tant­su ja His­paa­nia kul­tuu­ri pä­ralt

1762
Kuusalu kirikuplatsil – Rosa Verde juhendaja ANU LIKK ja Eesti ainus meesflamencotantsija JOONAS RADIK Salmistult.

Kuu­sa­lu tant­suk­lu­bi RO­SA VER­DE kor­ral­das His­paa­nia stii­lis fe­ria – ke­va­di­se fla­men­co­pi­dus­tu­se, ku­hu kut­su­sid tei­si fla­men­cot­rup­pe üle Ees­ti.

Ro­se Ver­de hooa­ja tra­dit­sioo­ni­li­ne lõ­pu­pi­du Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas oli tant­su­rüh­ma 10. sün­ni­päe­va pu­hul suu­re­joo­ne­li­ne ja osa Lea­der-prog­ram­mi toe­ta­tud pro­jek­tist. Ok­toob­ris käi­sid klu­bi 22 tant­si­jat õp­pi­mas His­paa­nias Se­vil­las – fla­men­co pea­lin­nas. Lau­päe­val, 26. mail pee­ti pi­du his­paa­nia­pä­ra­selt ehk fe­ria stii­lis, oli rong­käik sa­ja­kon­na ko­ha­le­tul­nud fla­men­co­tant­si­ja­ga, ühis­tant­sud ja esi­ne­mi­sed.

Kuu­sa­lus oli ko­gu päi­ke­se­li­se ke­vad­päe­va jook­sul või­ma­lik nä­ha kõi­ke se­da, mis seos­tub fla­men­co­ga: pi­kad tant­su­klei­did, sat­sid, ro­se­tid, leh­vi­kud, kas­tan­je­tid ja ki­tar­ri­mäng. Rong­käik lii­kus rah­va­ma­ja juu­rest ter­vi­se­kes­ku­se esi­se­le plat­si­le, kõi­ge ees ehi­tud ho­bu­van­ker. Plat­sil tant­si­ti Kas­tii­lia rah­va­tant­su se­vil­la­nast. Ta­ga­si suun­dus rong­käik rah­va­ma­ja juur­de Ah­ren­si tä­na­vat möö­da ja elu­ma­ja­de va­helt.
Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja hoo­vis olid tant­su­la­va ja töö­tu­ba­de tel­gid. Ka toit­lus­tus oli his­paa­nia­pä­ra­ne, toit­lus­tus­fir­ma His­pa­ti­me’i ko­kad val­mis­ta­sid pael­lat ja ma­gus­toi­duks pak­ku­sid krõ­be­daid chur­ro­seid. Ava­tud oli fla­men­co­tar­ve­te müük taas­ka­su­tus­le­ti­na.

Pro­jek­ti üks eest­ve­da­ja Ma­ria Prääts: „See oli eel­kõi­ge pi­du tant­si­ja­te­le en­di­le ja nei­le, kes ar­mas­ta­vad fla­men­cot ning His­paa­nia kul­tuu­ri. Pub­li­kut oli küll vä­hem, kui oli tant­si­jaid, aga tu­lid need, kes tund­sid hu­vi ja ela­sid kaa­sa. Vah­va oli ka see, et meie fe­rial käis Ees­tis ela­vaid his­paan­la­si. Pa­rim üri­tus on see, kui jää­dak­se ra­hu­le. Kõi­gil sil­mad sä­ra­sid ja oli­me rõõm­sad.“

Ta li­sas, et kind­las­ti ai­tas päe­va õn­nes­tu­mi­se­le kaa­sa suu­re­pä­ra­ne soe ilm, kus­juu­res fla­men­co ko­du­lin­nas Se­vil­las oli sa­mal ajal ise­gi kül­mem.

Töö­tu­ba­sid ju­hen­da­sid Ro­sa Ver­de tant­si­jad. Anu Kar­jat­se te­gi kal­lig­raa­fia­töö­tu­ba, Kat­re Ka­ru õpe­tas juuk­se­kam­me ro­set­ti­de­ga kau­nis­ta­ma. Küm­me­kond õpi­last oli ka fla­men­co­ki­tar­rist Jor­ge Are­na õpi­toas. Tru­pi ju­hen­da­ja Anu Likk näi­tas oma töö­toas en­da sea­tud rum­ba fla­men­ca „Vo­la­re“ sam­me, ka pub­li­ku seast said hu­vi­li­sed se­da tant­su õp­pi­da ning soo­vi kor­ral fe­ria lõ­pus kõi­gi trup­pi­de­ga koos tant­si­da.

Eri­li­ne oli see­gi, et „Vo­la­ret“ lau­lis lõ­pu­tant­su ajal Kuu­sa­lu ker­ge­muu­si­ka­koor Hea Tu­ju Es­mas­päev.

„Fe­ria de Kuu­sa­lu“ pi­dus­tus­tel as­tu­sid va­bal la­val üles har­ras­tus­tant­si­jad: Kuu­sa­lu tant­suk­lu­bi Ro­sa Ver­de fla­men­co­trupp ja must­las­tant­su trupp; El­va fla­men­co­rühm, Kei­last Ca­mi­no, Pär­nust Las Ta­ran­tos, Rak­ve­rest fla­men­co­trupp La Tor­men­ti­ta ja must­las­tant­su trupp Ra­da. Tal­lin­nast olid fla­men­cos­tuu­dio Fies­ta eri­ne­vad rüh­mad, Clau­dia Sevt­sen­ko stuu­dio ja Ar­te Fla­men­co rüh­mad ning soo­lo­tant­si­ja Ol­ga Skaist­kal­ne, fla­men­co­ki­tar­rist Jor­ge Are­na His­paa­niast, laul­ja ja ca­jo­ni män­gi­ja Ru­ber Ve­liz Kuu­balt. His­paa­nia poee­ti­de loo­min­gut esi­tas Tiia Kumm. Hispaania kultuurist rääkisid Piret Mildeberg ja Ruth Sepp. Esi­nes ka Hea Tu­ju Es­mas­päev.

Tant­suk­lu­bis­se Ro­sa Ver­de kuu­lu­vad fla­men­co­tant­si­jad ja must­las­tant­su rühm. Tant­su­tren­nid on kord nä­da­las Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas. Ma­ria Prääts üt­les, et proo­vi­des­se või­vad tul­la kõik, kel soov fla­men­cot tant­si­da, esi­ne­mas käi­mi­ne po­le ko­hus­tus­lik. Sü­gi­sel on plaan ava­da uus rühm al­ga­ja­tele.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu, Aru­kü­la ja Raa­si­ku Har­ju­maa edu­ka­ma­te koo­li­de seas murd­maa­tea­te­jook­sus
Järgmine artikkelRaa­si­ku mem­me­de rah­va­tant­su­rühm Krõõt tä­his­tas juu­be­lit tant­su­kont­ser­di­ga