Kuu­sa­lus toi­mus es­ma­kord­selt pi­me­võrk­pal­li tur­niir

62
Võrk on täielikult kaetud kuni põrandani nii, et vastaseid palliplatsil ei näe. Foto Maris Matsi

12. märt­sil oli Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­ses es­ma­kord­selt võrk­pal­li Ül­la­tus­tur­niir, kus kü­la­lis­võist­kon­nad ei tead­nud et­te, et te­gu on pi­me­võrk­pal­li­ga – võrk oli kae­tud ku­ni põ­ran­da­ni ja vas­ta­seid ei näi­nud. Osa­le­sid 10 se­ga­võist­kon­da, igas võist­kon­nas olid plat­sil kolm naist ja kolm meest. Mäng toi­mus võrk­pal­li amet­li­ke reeg­li­te jär­gi ning võist­kon­nad olid jao­ta­tud kah­te alag­rup­pi. Tur­nii­ri kor­ral­das Kuu­sa­lu Võrk­pal­lik­lu­bi (Kuu­sa­lu VK).

Li­saks Kuu­sa­lu VK kol­me­le võist­kon­na­le olid osa­le­ma kut­su­tud seit­se kü­la­lis­võist­kon­da, kel­le hul­gas olid ka Aru­kü­la võist­kond, Keh­ra Kuus ja Kol­ga võist­kond Va­na Hea. Sel­le­le, mis täp­se­malt ül­la­tus on, vii­tas lust­li­kult sõ­nas­ta­tud kut­ses ja saa­de­tud ee­lin­fos lä­bi­va vih­je­na vaid lau­se „Pi­me ka­na leiab te­ra”.

Võist­lu­se kor­ral­da­ja, Kuu­sa­lu VK üks asu­ta­ja Mi­le­na Loss rää­kis, kui­das tek­kis idee kor­ral­da­da pi­me­võrk­pal­li tur­niir: „Ku­na meie võrk­pal­li­selts­kond po­le su­gu­gi ta­va­pä­ra­ne oma loo­mult, siis ei taht­nud me kor­ral­da­da ta­va­pä­rast võrk­pal­li­tur­nii­ri. Pä­rast se­da, kui osa­le­si­me tal­vel Ko­hi­las pi­sut oma­moo­di tur­nii­ril, tu­li en­dal ka mõ­te te­ha mi­da­gi äge­dat.” Mi­le­na Loss osa­les ka ise Kuu­sa­lu VK ühe võist­kon­na liik­me­na.

Alag­rup­pi­dest pa­ri­ma­te­na eda­si pää­se­nud Kurt­na ja Tal­lin­na võist­kond Kro­mel män­gi­sid esi­me­se­le ja tei­se­le ko­ha­le. Alag­rup­pi­des tei­se ko­ha saa­nud Kol­ga ja Keh­ra võist­kond sel­gi­ta­sid oma­va­hel kol­man­da ja nel­jan­da ko­ha. Esi­kol­mi­ku moo­dus­ta­sid vas­ta­valt Kro­mel, Kurt­na ja Kol­ga.

Kol­man­da ko­ha saa­vu­ta­nud Kol­ga võist­kond män­gis koos­sei­sus Maa­ri­ka Pär­na­sa­lu, Kai­rit Kurg, Kai­di Heim­sal, Hend­rik Her­man­di, Ja­nek Spi­ri­do­nov, Kris­to Me­tus, ja Kul­lar Veer­sa­lu. Nel­jan­daks tul­nud Keh­ra võist­kon­da kuu­lu­sid Ilo­na ja Rii­na Laa­ne­veer, Eve Roht­la, Jo­han­na Sep­man, Ja­nek Pil­ler, Da­nel Parts, Teet Pau­lus ja Alar Laag­ri­küll.

Võist­lu­se koh­tu­ni­kud olid Ja­nek Tein­lum ja An­na Be­lo­va. Ti­bu­kos­tüü­mis mas­ko­ti­na er­gu­tas män­gi­jaid Eli­sa­beth Jor­dan.

Kor­ral­da­ja­te sõ­nul oli tur­nii­ri­le saa­bu­ja­te nä­gu­des nä­ha esial­gu eh­ma­tust, kui saa­di tea­da, mis ül­la­tu­se­ga on te­gu. Män­gi­des aga eh­ma­tus ka­dus ja tun­ti rõõ­mu võrk­pal­list.

Kuu­sa­lu VK jäi ka ise ra­hu­le nii män­gu kui kor­ral­da­mi­se poo­le­ga. „See oli meie jaoks esi­me­ne kord mi­da­gi nii suurt kor­ral­da­da. Eks oli hirm, kui­das ra­hu­le jää­dak­se, kui­das kõik õn­nes­tub ja kas üld­se õn­nes­tub. Päe­va lõ­pus an­ti mõis­ta, et tei­ne­kord­ki võib sel­li­sel tur­nii­ril osa­le­da,” rää­kis Mi­le­na Loss.

Eelmine artikkelRaa­si­ku las­teaia juur­dee­hi­tu­se han­ge
Järgmine artikkelKuu­sa­lu Soo­ju­se joo­gi­vee- ja reo­vee­tee­nu­se hind ei muu­tu