Kuu­sa­lu val­la re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni ju­hib MAAR­JA METS­TAK

135
MAARJA METSTAK.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu liik­med va­li­sid 26. ap­ril­li is­tun­gil sa­la­ja­sel hää­le­ta­mi­sel 10 poolt­hää­le­ga re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­me­heks opo­sit­sioo­ni esin­da­ja Maar­ja Mets­ta­ki Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jast. Asee­si­me­heks va­li­tud Siim Nurk va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du sai 4 häält. Ko­mis­jo­ni liik­meks va­li­ti 13 poolt­hää­le­ga opo­sit­sioo­nist Hei­no Ju­no­lai­nen, kes kuu­lub va­li­mis­lii­tu Üks Kuu­sa­lu Vald. Va­li­mi­sed toi­mu­sid see­tõt­tu, et re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni se­ni­ne esi­mees Enn Kirs­man pea­tas en­da vo­li­tu­sed vo­li­ko­gu liik­me­na. En­ne va­li­mi­si kin­ni­ta­ti ko­mis­jo­ni liik­me­te arv. Vo­li­ko­gu esi­mees Ul­ve Märt­son esitas koalitsiooni ettepaneku va­li­da ko­mis­jo­ni 4 vo­li­ko­gu­lii­get – 2 koa­lit­sioo­nist ja 2 opo­sit­sioo­nist. Kris­to Pa­lu ei nõus­tu­nud ning tu­le­tas meel­de jus­tiits­mi­nis­tee­riu­milt ja ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­milt saa­de­tud mär­gu­kir­ja, et re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­nis peaks ole­ma üle­kaal opo­sit­sioo­nil. Pä­rast va­heae­ga te­gi koa­lit­sioon et­te­pa­ne­ku va­li­da re­vis­jo­ni­ko­mis­jon kol­me­liik­me­li­ne.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la sot­siaal­ko­mis­jon
Järgmine artikkelSa­da sam­mu Pe­nin­gi­le