Kuu­sa­lu val­la noor­tean­sam­bel Uu­ri­kad esi­neb au­gus­tis mit­mel kont­ser­dil

890
Uu­ri­kad pü­ha­päe­va­sel esi­ne­mi­sel Vi­ru ra­bas, ta­ga­reas HEN­RI UUS­TA­LU, LI­SET­TE MOKS, BIR­GIT MOKS, KÄ­DI ÜL­LE, SO­FIA RU­TI­KU, HAN­NA-LII­SA TALTS, MA­TIAS KO­SE­METS, ju­hen­da­ja KÜL­LI-KAT­RI ES­KEN ja EKE­BERT ES­KEN, ees MAR­LIIS KO­SE­METS ja MA­RIEL MOKS, pil­dilt puu­dub Miia Va­na­hans. Fo­to Ul­la Moks

Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li õpi­las­te fol­kan­samb­lil Uu­ri­kad on kä­sil ak­tiiv­ne nä­dal. Pü­ha­päe­val, 16. au­gus­til esi­ne­sid nad üle­maa­li­se met­sa kait­se mee­lea­val­du­sel Vi­ru ra­bas. Ree­del, 21. au­gus­til esi­ta­vad lu­gu­sid Lee­si kü­la­poe toe­tu­seks kor­ral­da­ta­val kont­ser­dil.

Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li kla­ve­riõ­pe­ta­ja Kül­li-Kat­ri Es­ke­ni sõ­nul po­le tal am­mu ol­nud nii ti­he­dat su­ve: „Ole­me pool­te­le esi­ne­mi­se kut­se­te­le ära öel­nud, lap­sed ta­ha­vad ka su­ve nau­ti­da ja te­ge­le­da teis­te hu­via­la­de­ga. Kont­ser­di­le Lee­si poe juur­de tu­le­vad pal­jud su­ve­laag­ri­test. Tee­me igal nä­da­lal Uu­ri­ka­te­ga proo­ve. Va­he­peal sal­ves­ta­me lu­gu­sid oma esi­me­se­le plaa­di­le, en­ne koo­li al­gust loo­da­me veel paar lu­gu saa­da sal­ve.”

Kol­ga koo­li 8. klas­si õpi­la­sel Li­set­te Mok­sil sei­sab pea­le bän­di­ga esi­ne­mi­se kol­ma­päe­val, 19. au­gus­til Ii­sa­ka ta­lus Mok­sial­li­kal ees kont­sert „Len­da lin­du”.

Kül­li-Kat­ri Es­ke­ni sõ­nul on see kont­sert Li­set­te 8. klas­si loov­tööp­ro­jekt: „Li­set­te män­gib lu­gu­sid ka­hek­sal pil­lil – kla­ve­ril, flöö­dil, ki­tar­ril, uku­le­lel, akor­dio­nil, lõõts­pil­lil, ba­jaa­nil ja nüüd ju­ba ka to­ru­pil­lil, mi­da tal­le õpe­tab Nee­me koo­li muu­si­kaõ­pe­ta­ja Kris­tii­na Re­ba­ne. Ta on an­de­kas ja vä­ga mu­si­kaal­ne. Sel kont­ser­dil esi­neb Li­set­te eri koos­sei­su­de­ga, nii Uu­ri­ka­te, Ii­sa­ka ta­lu las­te kui ka sõb­ran­na­de­ga. Ka­vas on Uu­ri­ka­te lu­gu­sid ja rah­va seas ar­mas­ta­tud muu­si­ka­pa­lu. Kla­ve­ril män­gib ta pop­bal­laa­di.”

1. au­gus­til esi­ne­sid Uu­ri­kad Lää­ne­maal Kee­di­ka kü­las, ku­hu neid kut­sus Ees­ti Eksp­res­si aja­kir­ja­nik Ma­dis Jür­gen, kel on seal ta­lu.

Aja­leht Lää­ne Elu kir­ju­tas: „Uu­ri­kad on eri­li­ne ju­ba sel põh­ju­sel, et need en­tu­siast­li­kud Uu­ri kü­la lap­sed mu­sit­see­ri­vad iseen­da rõõ­muks, mit­te ju­hen­da­ja ega va­ne­ma­te kä­sul. Nen­de ühi­ne meel, suur­te ja väi­kes­te kok­ku­hoi­dev koos­te­gut­se­mi­ne puu­du­tab. Na­gu ka nen­de muu­si­ka.”

Kül­li-Kat­ri Es­ke­ni hinnangul läks an­samb­li et­teas­te Kee­di­kal kor­da: „Meil oli äge kont­sert! Sin­na sõi­du­ta­sid meid emad ja isad, nad on õhi­nas ja ta­ha­vad nä­ha lap­si esi­ne­mas. Va­ne­mad on oh­ver­da­nud pal­ju oma ae­ga, et meie an­sam­bel saaks koos te­gut­se­da. Vi­deot ju ei tee, kui kee­gi las­test puu­dub.”

Esi­me­ne muu­si­ka­vi­deo ära­tas suurt hu­vi
Ees­ti Va­ba­rii­gi sün­ni­päe­vaks, 24. veeb­rua­riks sal­ves­ta­sid Uu­ri­kad La­he­maa Pä­ri­mus­ko­ja püst­ko­jas lõk­ke­tu­le ees oma esi­me­se muu­si­ka­vi­deo, Kül­li-Kat­ri Es­ke­ni vii­sis­ta­tud ja sõ­nas­ta­tud loo „Hoia se­da maad”. Nii sel­le kui ka teis­te vi­deo­te he­li ja teh­ni­li­se la­hen­du­se eest on hoolt kand­nud Uu­ri­ka­te ju­hen­da­ja poeg, Georg Ot­sa ni­me­li­ses Tal­lin­na muu­si­ka­koo­lis õpin­guid alus­tav löök­pil­li­män­gi­ja Eke­bert Es­ken.

Muu­si­ka­vi­deo „Hoia se­da maad” aval­das Del­fi. Järg­mi­se päe­va õh­tuks oli se­da Youtu­be’is vaa­da­nud ja kuu­la­nud 4600 ini­mest, prae­gu­seks on uu­dis­ta­ja­te arv kas­va­nud 19 000ni. 27. veeb­rua­ril käi­sid osad an­samb­li liik­med oma te­ge­mi­si tut­vus­ta­mas Vi­ker­raa­dio saa­tes „Hu­vi­ta­ja”.

Kül­li-Kat­ri Es­ke­n ütles, et ava­lik­ku­se tä­he­le­pa­nu ja toe­tus on Kol­ga koo­li 8-14aas­tas­te õpi­las­te mu­sit­see­ri­mi­se vai­mus­tust suu­ren­da­nud: „Lap­sed on mo­ti­vee­ri­tud, nen­de elu on põ­nev. Va­hel on ka ras­ke ja vä­si­tav, võib-ol­la on nad pi­da­nud mõ­nest te­ge­vu­sest loo­bu­ma, aga se­ni mit­te pal­just. Õn­neks ole­me saa­nud te­ha proo­ve nii pal­ju, et meil on tun­nia­ja­li­ne ka­va 15 loo­ga. Ka­va si­sal­dab ka rah­va­lik­ke vii­se ja kah­te Jaan Tät­te lu­gu, „Oja­laul ja „Hül­ge­vi­ga”.”

Ko­roo­na­pe­rioo­dil te­gid Uu­ri­kad val­mis tei­se muu­si­ka­vi­deo „Maa­ke­ra kee­ras kin­ni kõik uk­sed”. Iga laps män­gis pil­li oma ko­dus, va­ne­mad fil­mi­sid.

Kül­li-Kat­ri Es­ken kii­tis noo­ri muu­si­kuid: „Kir­ju­ta­sin pil­li­par­tii ja teks­ti, igaüks har­ju­tas ko­dus. Lap­sed on an­de­kad, tun­ne­vad noo­ti ja suu­da­vad ise­seis­valt män­gi­da. Te­gin igaü­he­ga ka eral­di proo­ve. Tun­dub, et ae­gu­ma­tu lu­gu, loo­de­ta­vas­ti maail­ma lä­heb nor­maal­se­maks ta­ga­si.”

Kol­mas Uu­ri­ka­te muu­si­ka­vi­deo „Maa­kad läk­sid lin­na” val­mis juu­li kes­kel. En­ne sal­ves­ta­mist olid lap­sed se­da lu­gu mi­tu kor­da pub­li­ku­le esi­ta­nud.

Vi­deos on laste endi loo­mad. Li­set­te Moks pai­tab Muuksi tallis oma ho­bust, lam­bad on tema kodutalus Ii­sa­kal. Han­na-Lii­sa Talt­si jä­rel käi­vad te­ma ka­nad. „Vaid po­nid, kel­le­ga koos fil­mi­si­me lap­si Palm­se mõi­sas, olid tut­ta­va­te omad. Vi­deo te­ge­mi­se­le ku­lus pool­teist kuud, mi­tu kor­da käi­si­me Tal­lin­nas fil­mi­mas,” lausus juhendaja.

Prae­gu käib muu­si­ka­vi­deo „Õnn tu­li õue­le” sal­ves­ta­mi­ne. Sel­lest saab üht­la­si Uu­ri­ka­te plaa­di ni­mi­lu­gu.

Uu­ri­ka­te sä­ra ja ehe­dus
Kül­li-Kat­ri Es­ke­n märkis, et bän­di sä­ra ja ehe­dus mõ­juvad häs­ti.

„Nad on to­re­dad ja rõõm­sad, kõik väi­ke­se Uu­ri kü­la lap­sed, kel­le koos mu­sit­see­ri­mist on lust vaa­da­ta. Tä­nu kol­me­le õe­le, Li­set­te Mok­si­le, Bir­git Mok­si­le ja Ma­riel Mok­si­le ning nen­de ka­he­le tä­di­lapse­le, Ma­tias Ko­se­met­sa­le ja Mar­liis Ko­se­met­sa­le an­sam­bel al­gu­se sai­gi. Tei­sed on nen­de viie sõb­rad ja sõb­ran­nad – Tal­lin­na muu­si­ka­koo­li ee­lõp­pes­se asuv viiul­da­ja So­fia Ru­ti­ku, Kä­di Ül­le, Han­na-Lii­sa Talts, Hen­ri Uus­ta­lu ja Miia Va­na­hans. Väi­ke­ses Kol­ga koo­lis tun­ne­vad kõik kõi­ki,” rääkis Külli-Katri Esken.

Muu­si­kat, mi­da Uu­ri­kad esi­ta­vad, ni­me­ta­vad nad pop­fol­giks: „Kla­ver, flööt, viiul ja akor­dion, mi­da lap­sed aas­taid on õp­pi­nud, on to­re­dad, aga siis võe­ti kät­te ki­tarr, uku­le­le. Ma­tias Ko­se­mets, kes män­gib akor­dio­nit, hak­kas õp­pi­ma Kert Krüs­ba­ni juu­res lõõts­pil­li. Kõik lap­sed lau­la­vad ka mi­nu lau­lus­tuu­dios, tun­nen neid lä­bi ja lõh­ki. Paar aas­tat ta­ga­si alus­ta­des olid nad väi­ke­sed, üks laps ei käi­nud koo­lis­ki. Te­gi­me inst­ru­men­taal­loo, siis li­sa­si­me lau­lud. Lau­lu­de sõ­nu­mid kõ­ne­ta­vad ini­me­si.”

Lee­si poe toe­tu­seks kor­ral­da­ta­va kont­ser­di peae­si­ne­ja on an­sam­bel Kõr­si­kud. Eke­bert Es­ken te­gi poe taa­sa­va­mi­se pu­hul vi­deo, mil­les ka­su­tas Kõr­si­ku­te lu­gu.

Kül­li-Kat­ri Es­ken mee­nu­tas, et Lee­si poe üks eest­ve­da­ja, te­ma abi­kaa­sa vend Vei­ko Es­ken, kü­sis Kõr­si­ku­te liik­melt Ala­ri Piis­pealt vi­deo ka­su­ta­mi­seks lu­ba, pea­gi tek­kis neil kont­ser­di mõ­te: „Pak­ku­sin Vei­ko­le, et Uu­ri­kad võik­sid ol­la soo­jen­dus­bänd, siis oleks mi­da­gi ka las­tel ja noo­re­ma­tel ini­mes­tel kuu­la­ta ja vaa­da­ta. Kor­ral­da­me su­ve­lõ­pu kont­ser­di ko­gu­kon­na­le. Pi­le­ti­müü­gi­tu­lu lä­heb Lee­si poe toe­tu­seks.”

Nä­da­la­va­he­tu­sel ker­kis Lee­si poe ta­ga­hoo­vi la­va, mil­le pui­ta­lu­sed teh­ti Wood­fo­xi töö­ko­jas. Üle-eel­mi­sel nä­da­la­va­he­tu­sel vär­vi­sid tal­gu­li­sed poe lau­di­se kol­la­seks.

Lau­päe­val, 29. au­gus­til kor­ral­dab mit­te­tu­lun­du­sü­hing Kol­ga Aren­dus Jan­ne Ker­do eest­võt­tel Kol­ga Rah­va Ma­ja juu­res su­ve­pik­niku-kont­ser­di. Uu­ri­kad tee­vad seal ta­su­ta proo­ve, vas­tu­ta­suks esi­ne­vad ko­gu­kon­na­le. Tei­sed esi­ne­jad on Four Sis­ters ja sak­so­fo­nist Karl Tipp. 6. no­vemb­ril on Uu­ri­kad mar­di­laa­da peae­si­ne­jad Sa­ku Suur­hal­lis.