Kuusalu valla kantseleispetsialist LEELO KONTON lahkub ametist

65
Leelo Konton

Kuu­sa­lu val­la­ma­jas prae­gu­seks kõi­ge kauem töö­ta­nud Lee­lo Kon­to­nil oli tei­si­päev, 31. ok­too­ber seal vii­ma­ne töö­päev. Ala­tes 1. no­vemb­rist töö­tab ta Hu­go Lep­nur­me Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li sek­re­tä­ri­na. Lee­lo Kon­ton üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kan­di­dee­ris uue­le ame­ti­ko­ha­le soo­vist saa­da en­ne pen­sio­ni veel elu­muu­tust. Kuu­sa­lu val­la­ma­jas asus ta sek­re­tä­ri­na töö­le 1994. aas­ta sep­temb­ris. Aas­ta­tel 2001-2003 töö­tas mu­jal, siis läks val­la­maj­ja ta­ga­si. Ame­ti­ni­me­tus on aas­ta­te­ga muu­tu­nud, pea­mi­sed tööü­le­san­ded on ol­nud sa­mad. Ta on lä­bi­nud val­la- ja lin­na­sek­re­tä­ri­de pä­de­vus­koo­li­tu­se, et va­ja­du­sel asen­da­da val­la­sek­re­tä­ri, ning tei­nud rah­vas­ti­ku­toi­min­guid ja te­ge­le­nud per­so­na­li­töö­ga. Lee­lo Kon­ton ju­tus­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et vii­ma­sel ajal käib val­la­ma­jas rah­vast vä­he, sest pal­jud toi­min­gud saab teh­tud di­gi­taal­selt, ko­ha­pea­le tul­lak­se ena­mas­ti sot­siaal­spet­sia­lis­ti­de või ehi­tuss­pet­sia­lis­ti­de ju­tu­le. Va­rem oli val­la­ma­jas vas­tu­võ­tu­päe­vad rah­va­roh­ked, tu­li­jad läk­sid es­malt te­ma juur­de, ta suu­nas soo­vi­tud amet­ni­ku vas­tu­võ­tu­le. See­tõt­tu tun­neb pal­ju­sid va­ne­maid val­la­ko­da­nik­ke, noo­ri val­lae­la­nik­ke teab vä­hem.

Eelmine artikkelKehra ühishauast väljakaevatute säilmed maeti Raasiku kalmistule
Järgmine artikkelArukülas oli Harjumaa emade-isade kolmas lauluvõistlus