Kuu­sa­lu val­la esi­me­ne kaa­sav ee­lar­ve

21
Kuusalu vald

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus teeb et­te­val­mis­tu­si val­la esi­me­se kaa­sa­va ee­lar­ve koos­ta­mi­seks. Val­la käe­so­le­va aas­ta ee­lar­ves on kaa­sa­va ee­lar­ve jaoks ka­van­da­tud 10 000 eu­rot. Val­la­va­li­tsu­se 16. mai kor­ral­du­se­ga on kaa­sa­va ee­lar­ve me­net­lu­se kor­ral­da­ja­teks mää­ra­tud kul­tuu­ris­pet­sia­list Ve­ro­ni­ka Laen­de, IT-spet­sia­list Ain Ki­vis­tik, tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks ja kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list Trii­nu Re­ba­ne. Hil­je­malt 30. maiks tu­leb koos­ta­da ja kin­ni­ta­da kaa­sa­vas­se ee­lar­ves­se et­te­pa­ne­ku­te esi­ta­mi­se vorm. Et­te­pa­ne­kuid saa­vad kõik val­lae­la­ni­kud, MTÜd, selt­sin­gud ja asu­tu­sed esi­ta­da 1.-30. juu­ni­ni. Kui hin­da­mis­ko­mis­jon on et­te­pa­ne­kud ana­lüü­si­nud ja tun­nis­ta­nud so­bi­vaks, kor­ral­da­tak­se 15.-29. juu­ni­ni rah­va­hää­le­tus. Sel­le tu­le­mu­se­na moo­dus­ta­tak­se pin­ge­ri­da ja ra­has­ta­tak­se et­te­pa­ne­kuid val­laeel­ar­ves­se ka­van­da­tud sum­ma ula­tu­ses. Val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt üt­les, et et­te­pa­ne­kud pea­vad ole­ma põh­jen­da­tud ja li­sa­tud mak­su­mus ning kui rah­va­hää­le­tu­se tu­le­mu­se­na ot­sus­ta­tak­se neid ra­has­ta­da, siis tu­leb esi­ta­ja­tel ka üld­ju­hul ise el­lu viia.

Eelmine artikkel25. mail oo­ta­vad La­he­maa kü­lad mat­ka­le ja pik­ni­ku­le
Järgmine artikkelHar­ju Tar­bi­ja­te Ühis­tu avas Aeg­vii­dus uue poe