Lahe­maa­le mat­ka­ma ja ko­ha­lik­ku toi­tu söö­ma

5

Lau­päe­val, 25. mail kor­ral­dab La­he­maa Tu­ris­miü­hing koos­töös Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du pro­jek­tis osa­le­va­te et­te­võ­te­te­ga teist­kord­selt La­he­maa pik­ni­ku­päe­va. Kü­la­li­si oo­da­tak­se Kuu­sa­lu ki­ri­kus, Tsit­re par­gis, Tam­mis­tul, Pä­ris­pea pool­saa­rel, Vii­nis­tul, Kal­meo­jal, Val­ge­jõel Kuu­sa­lu val­las ning Ver­gis Hal­ja­la val­las.

Gii­di­ga mat­ka­de aja­ka­va, toi­mu­mis­ko­had ja täp­se­mad tut­vus­tu­sed leiab Vi­sit La­he­maa vee­bi­le­helt ja Fa­ce­boo­kist. Kind­las­ti tu­leb tä­he­le pan­na, et te­gu on ta­su­lis­te et­te­võt­mis­te­ga ja osa­le­ja­tel pa­lu­tak­se eel­ne­valt end re­gist­ree­ri­da.

Eelmine artikkel25. mail oo­ta­vad La­he­maa kü­lad mat­ka­le ja pik­ni­ku­le
Järgmine artikkelHar­ju Tar­bi­ja­te Ühis­tu avas Aeg­vii­dus uue poe