Kuu­sa­lu val­la ehi­tus- ja jä­re­le­val­ves­pet­sia­list RAN­DO AIN­LO

579
Rando Ainlo

Ala­tes 24. jaa­nua­rist töö­tab Kuu­sa­lu val­la­ma­jas ehi­tus- ja jä­re­le­val­ves­pet­sia­lis­ti­na Ran­do Ain­lo (pil­dil). Ta elab Kuu­sa­lus, Kuu­sa­lu kesk­koo­li lõ­pe­tas 2014. aas­tal. Tal on Eu­roa­ka­dee­mia tõl­gi eria­la dip­lom ning prae­gu õpib Maaü­li­koo­lis kesk­kon­na­kor­ral­du­se ja -po­lii­ti­ka eria­la ma­gist­riõp­pes. Ran­do Ain­lo töö­tas se­ni Tal­lin­na lin­na kesk­kon­na- ja kom­mu­naa­la­me­tis ehi­tu­se ja jä­re­le­val­ve tee-ehi­tu­se vald­kon­na peas­pet­sia­lis­ti­na, en­ne se­da oli fir­ma Würth müü­gi­mees, veel va­rem Ive­co ga­ran­tii­meis­ter. Ta üt­leb, et on kesk­kon­na­kor­ral­du­se õpin­gu­te raa­mes oman­da­nud tead­mi­si nii pla­nee­rin­gu­te koos­ta­mi­se, ehi­tus- ja ela­mua­la­de maa üle­vaa­ta­mi­se kui ka ehi­tus­vald­kon­na sea­dus­te tund­mi­ses. „Ehi­tus­tee­mad ei ole tä­nu õpin­gu­te­le mul­le võõ­rad. Ot­sus­ta­sin kan­di­dee­ri­da, et ko­du­ko­has as­ju muu­ta ja ol­la ini­mes­te­le abiks,“ lau­sus ta.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la tee­de- ja ta­ris­tus­pet­sia­list ARVO TÄKS
Järgmine artikkelSõnumitoojas 8. veebruaril