Kuu­sa­lu val­la ee­lar­ve 2023

85
Kuusalu vallamaja

Val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas 18. jaa­nua­ri is­tun­gil 13 poolt- ja 3 era­poo­le­tu hää­le­ga Kuu­sa­lu val­la 2023. aas­ta ee­lar­ve. Põ­hi­te­ge­vu­se tu­lud kok­ku on ee­lar­ves 13 498 584 eu­rot, põ­hi­te­ge­vu­se ku­lud kok­ku 12 998 656 eu­rot. Füü­si­li­se isi­ku tu­lu­mak­su lae­ku­mist on ka­van­da­tud 7 970 000 eu­rot. Arvestades 2022. aasta eelarve loodetavat täitmist on suurendatud tulumaksu laekumist 2023. aastaks 5,56 protsenti. Maa­mak­su on ka­van­da­tud 350 000 eu­rot ja kae­van­da­mi­sõi­gu­se ta­su 385 000 eu­rot. In­ves­tee­rin­gu­teks on 670 000 eu­rot: 150 000 eu­rot val­la tee­de jaoks, 20 000 eu­rot val­la üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­seks ja 500 000 eu­rot Kuu­sa­lu kesk­koo­li re­no­vee­ri­misp­ro­jek­ti jaoks. Lae­nu­de ta­su­mi­seks on ee­lar­ves 532 000 eu­rot ja lae­nu­de int­res­si­deks 293 000 eu­rot. Re­serv­fon­di on jäe­tud 20 000 eu­rot. Põhitegevuse kuludest 9 375 027 eu­rot ehk 72,12 prot­sen­ti ku­lub ha­ri­du­se­le, 956 514 eu­rot ehk 7,36 prot­sen­ti sot­siaal­seks kait­seks (sot­siaal­toe­tu­sed jm), 883 362 eu­rot ehk 6,8 prot­sen­ti va­lit­se­mis­ku­lu­deks, 537 418 eu­rot ehk 4,13 prot­sen­ti ma­jan­dus­ku­lu­deks.

Eelmine artikkelKeh­ra-Ani­ja kerg­liik­lus­tee val­mib aas­ta lõ­puks
Järgmine artikkelHa­jaa­sus­tu­se prog­ramm