Kuusalu vald tänas silmapaistvamaid tegijaid

1100
Kuu­sa­lu val­la tä­nu­kont­ser­dil osa­le­nud aas­ta tun­nus­tu­se saa­jad ko­gu­ne­sid ühis­pil­di­le, ees kes­kel is­tu­vad val­la­va­nem TER­JE KRAAN­VELT ja au­ko­da­nik TAA­VI ES­KO. Fo­to Raul Val­gis­te/Kuusalu Kroonika

Kuu­sa­lu val­la tä­nu­kont­sert 2020. aasta tegijate tunnustamiseks toi­mus möö­du­nud ree­del, 13. au­gus­til Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt aval­das tä­nu ja tun­nus­tust ini­mes­te­le, kes suut­sid ko­roo­na­pan­dee­mia kius­te oma töid ja et­te­võt­mi­si pa­ri­mal vii­sil jät­ka­ta, sa­mu­ti neid, kes te­gut­se­sid oma­ka­su­püüd­ma­tult ko­roo­na­pan­dee­mia ees­lii­nil. Koos tä­nu­kir­ja­ga an­ti keraamik Triin Põll­maa teh­tud paa­di­ku­ju­li­ne vaa­gen, Jõe­kää­ru ta­lus küp­se­ta­tud leib ja tei­si too­teid, mee­purk ja tu­ris­mi­kaart. Kul­tuu­ri-, spor­di- ja aas­ta õpe­ta­ja pree­mia on 320 eu­rot.

Pea­le val­la­va­ne­ma Ter­je Kraan­vel­ti au­ta­sus­ta­sid lau­reaa­te ka Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu asee­si­mees Su­lev Vald­maa, val­la­vo­li­ko­gu liik­med Kris­ti Ve­te­maa ja Enn Kirs­man ning val­la­va­lit­su­se lii­ge Hil­le­ri Trei­salt. Kok­ku oli tiit­li­te ja tä­nu­kir­ja­de saa­jaid 34. Lau­reaa­did va­li­ti val­la­rah­va et­te­pa­ne­ku­te põh­jal.

Lil­led kin­gi­ti ka­he­le muu­si­kust juu­bi­la­ri­le, 85aas­ta­se­le Olev Oja­le ja 70aas­ta­se­le val­la au­ko­da­ni­ku­le Taa­vi Es­ko­le. Ter­vi­tu­sed saa­de­ti kunst­nik Rein Raa­ma­tu­le, kel­lel täi­tus 90 eluaas­tat. Kont­ser­di an­dis Ewert Sund­ja.

Aas­ta kul­tuu­rip­ree­mia – Kol­ga fol­kan­sam­bel Uu­ri­kad
An­samb­lis­se kuu­lu­vad Li­set­te Moks, So­fia Ru­ti­ku, Han­na Lii­sa Talts, Mar­liis Ko­se­mets, Kä­di Ül­le, Bir­git Moks, Hen­ri Uus­ta­lu, Ma­tias Ko­se­mets, Ma­riel Moks, Miia Va­na­hans ja Eke­bert Es­ken esi­ta­sid tä­nuü­ri­tu­sel oma re­per­tuaa­rist ter­vi­tus­lau­lu. Üle­möö­du­nud nä­da­la lõ­pul esi­nes me­nu­kas noor­tean­sam­bel Vi­ru fol­gil Käs­mus, Jõe­läht­me fol­gil ja Lee­si pil­li­päe­val. Ees sei­sa­vad et­teas­ted 20. au­gus­til Tal­lin­na Te­le­tor­ni pe­re­päe­val ja 22. au­gus­til ro­he­lis­te rat­ta­ret­ke lõ­pe­ta­mi­sel Kol­ga mõi­sas.

Aas­ta õpe­ta­ja – Kül­li-Kat­ri Es­ken
Aas­ta ha­ri­dusp­ree­mia päl­vi­nud an­samb­li Uu­ri­kad ju­hen­da­ja Kül­li-Kat­ri Es­ken töö­tab Kuu­sa­lu kuns­ti­de koo­lis kla­ve­riõ­pe­ta­ja­na 2010. aas­tast ja ju­hen­dab seal 2014. aas­tast oma­ni­me­li­sest lau­lus­tuu­diot. Ta on lau­lu­rin­gi­de, an­samb­li­te ja so­lis­ti­de ju­hen­da­ja, muu­sik ja he­li­loo­ja. Põ­hi­töö kõr­valt lõi ta õpi­las­te­ga fol­kan­samb­li Uu­ri­kad, mil­le esi­ne­mi­sed on tee­ni­nud head vas­tu­ka­ja. Nen­de es­ma­ne au­ta­sus­ta­mi­ne lei­dis aset veeb­rua­ris vas­tu­võ­tul val­la­va­lit­su­ses.

Aas­ta spor­dip­ree­mia – MTÜ Ha­ra Sa­dam ja Ha­ra Sei­la­mi­se Selts
Spor­dip­ree­mia saa­ja­te pu­hul tõs­te­ti esi­le pur­jes­por­di eden­da­mist val­las ja Ha­ra re­ga­ti kor­ral­da­mist. Ha­ra Sa­da­ma jahtk­lu­bi ja pur­jes­por­di­koo­li pea­mi­se käi­ma­tõm­ba­ja, Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si ju­ha­tu­se liik­me Mar­ti Hää­le sõ­nul ei osa­tud 2017. aas­ta sü­gi­sel et­te ku­ju­ta­da, ku­hu tä­nu ko­gu­kon­na toe­tu­se­le jahtk­lu­bi ja las­te pur­jes­por­di­koo­li­ga nel­ja aas­ta­ga jõu­tak­se: „Kind­las­ti on läi­nud meil üle oo­tus­te häs­ti, või­me aren­gu üle uh­kust tun­da.”

Ehitatakse sa­da­ma­hoo­net, mis hak­kab pur­jes­port­la­si, kohalikke väikelaevnikke ja sa­da­ma kü­las­ta­jaid tee­nin­da­ma järg­mi­se aas­ta ke­va­del. Mar­ti Hää­le sõ­nul po­le tõe­näo­li­selt pä­rast Ees­ti Va­ba­rii­gi taas­sün­di 30 aas­ta jook­sul ra­ja­tud sa­da­ma­hoo­net, kus lei­du­vad ruu­mid nii pur­jes­por­di­koo­li­le, jahtk­lu­bi­le, töö­mees­te­le kui ka kü­las­ta­ja­te­le.

Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­sis har­ju­tab hooajal üle 50 noo­re pur­je­ta­ja, kel­le ju­hen­da­ja Ing­rid Rand­laht val­la tä­nu­kir­ja vas­tu võt­tis. Pur­jes­por­di­koo­li õpi­las­te hulk on kol­me aas­ta­ga järk-jär­gult suu­re­ne­nud, al­gõ­pe­tu­se saa­jaid tu­leb juur­de, ame­tis on ka abit­ree­ne­rid Jaa­nus Rand­laht ja Sand­ra Liis Hääl. „Eelkõige rannalas­te suur merekultuuri hu­vi mo­ti­vee­rib sa­da­mat aren­da­ma ja pur­jes­por­di­koo­li­ga te­ge­le­ma,” kin­ni­tas Mar­ti Hääl.

Aas­ta tree­ner – Ing­rid Rand­laht
Mar­ti Hääl tun­dis Ing­rid Rand­lah­te ju­ba rat­sas­por­di ja hobusekasvatuse kau­du, kui te­malt ne­li aas­tat ta­ga­si kü­sis, ke­da võiks kut­su­da Har­ga las­te­le pur­je­ta­mist õpe­ta­ma. Tal­lin­na Üli­koo­lis kä­si­töö- ja ko­dun­du­se õpe­ta­jaks tu­dee­ri­nud Ing­rid Rand­laht, kes oli noo­ru­ses pur­je­ta­nud ja omas orien­tee­ru­mi­se tree­ne­ri ko­ge­must, kü­sis, kas ta võiks ot­si­tav ini­me­ne ol­la.
Mar­ti Hääl tõs­tis esi­le Ing­rid Rand­la­he os­kus­lik­ku ja süs­teem­set lä­he­ne­mist jä­rel­kas­vu tree­ni­mi­sel: „Nä­da­la­va­he­tu­sel pee­ta­va­le Ees­ti meist­ri­võist­lus­te eta­pi­le vii­me neli Op­ti­mis­ti ja neli La­se­rit, kolm Zoo­m8 klas­si paa­ti. See on ju­ba mär­ki­mis­väär­selt ar­vu­kas lae­vas­tik.”

Su­vel Ees­ti koon­di­se­ga Op­ti­mis­ti maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel de­bü­tee­ri­nud 13aas­ta­ne Ott Ric­hard Hääl püüab tuua Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si­le Ees­ti meist­ri­võist­lus­te me­da­lit.

Aas­ta kul­tuu­ri­te­gu – MTÜ Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts
Kul­tuu­ri­teo tii­tel an­ti Vel­jo Tor­mi­se vir­tuaal­kes­ku­se ava­mi­se eest. Tä­nu­kir­ja võt­tis vas­tu Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht Ul­vi Rand ja juhatuse liige Ul­ve Märt­son, kes tõs­tis esi­le ko­gu­kon­na osa tiit­li väl­ja­tee­ni­mi­sel. Pa­nu­se and­sid ka Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si ju­ha­tu­se liik­med, Ee­li­ka Kras­min, Kai­sa Kai­sel ja Tõ­nu Ida­vain. Vel­jo Tor­mi­se vir­tuaal­kes­ku­ses te­gut­se­vad pea­le Ul­vi Ran­na projektijuht Iti Te­der ja arhiveerija Im­mo Mih­kel­son, mit­me­külg­selt toe­tab helilooja perest Tõ­nu Tor­mis. Kä­sil on Vel­jo Tor­mi­se loo­min­gu­ga seo­tud ma­ter­ja­li­de di­gi­ta­li­see­ri­mi­ne ja ar­hi­vee­ri­mi­ne. Oo­da­tak­se mä­les­tu­si kok­ku­puu­de­test he­li­loo­ja ja te­ma loo­min­gu­ga. 18. au­gus­til mee­nu­ta­tak­se Vel­jo Tor­mi­se loo­min­gut he­li­loo­ja sün­ni­ko­dus Kõr­veaial. Ka­vas on Tar­tu Üli­koo­li Vil­jan­di kul­tuu­ria­ka­dee­mia õp­pe­jõu Ce­lia Roo­se „Vel­jo lau­lu­de õpi­tu­ba” ning Kärt Jo­han­so­ni ja Ants Jo­han­so­ni „Mõt­li­kud lood ja lau­lud”.

Aas­ta kul­tuu­ri­toe­ta­ja – MTÜ Ran­na­kee­le Kes­kus ja MTÜ Po­hi­ran­na
Aas­ta kul­tuu­ri­toe­ta­ja tä­nu­kir­ja võt­sid vas­tu Rii­na Laa­ne­tu ja Epp Külm­saar Ran­na­kee­le Kes­ku­sest ning Mai­la Velst­röm ja Tii­na Viir­na Po­hi­ran­nast. Er­ki Vaik­re MTÜst Est­lan­der an­dis nei­le üle Pä­ri­mus­pul­ga, mil­le­ga 2019. aas­tast tun­nus­ta­tak­se pä­ri­mus­kul­tuu­ri hoid­jaid.

MTÜ Ran­na­kee­le Kes­ku­se ju­ha­tu­se lii­ge Ene Velst­röm rõõ­mus­tas, et val­las on ran­na­kee­le hoid­ja­te te­ge­vust mär­ga­tud: „Kuu­sa­lu val­las on aja­loo­li­selt ol­nud kaks kee­le­ruu­mi. Pean täht­saks, et ran­na­keel ehk po­hi­ran­na pü­siks me­reäär­se­te ala­de ini­mes­te kõ­nep­ruu­gis al­les. Ran­na­kü­la­de elu­laad oli suu­na­tud me­re­le, maa­pool­sel alal are­nes ees­ti kir­ja­keel ki­ri­kuõ­pe­ta­ja Eduard Ah­ren­si tak­ti­ke­pi all. Mõ­le­mad kee­led ri­kas­ta­vad.”

Ran­na­kee­le Kes­kus jät­kab ran­na­kee­le päe­va­de kor­ral­da­mist, et või­mal­da­da tut­vu­da ran­na­kee­le­ga laie­mal hu­vi­lis­te rin­gil. Te­ge­vu­si on tei­si­gi. Tä­na­vu käi­vi­ta­ti ran­na­keel­ne ko­du­leht ran­na­kiel.ee, mis teh­ti koos­töös Ju­min­da Pool­saa­re Selt­si­ga. Juu­nis val­mis Ene Velst­rö­mi ja Rii­na Laa­ne­tu eest­ve­da­mi­sel ran­na­kee­le aa­bits ehk „Pi­su­ka­se rant­la­se aa­bits”, mil­le koh­ta on ko­du­le­hel öel­dud nii: „28 ini­mi­se – pi­su­kas­te ja suur­te rant­las­te – kuos­tüöss sai val­mis „Pi­su­ka­se rant­la­se aa­bits” – üä op­pe­va­ra kai­gil­le al­ga­jail­le.”

Ene Velst­röm: „And­si­me aa­bit­sa väl­ja Lok­sa güm­naa­siu­mi algk­las­si­de õpi­las­te­ga, ju­hen­da­me Rii­na­ga koo­lis rin­gi „Mi­nu ko­du­paik”. Aa­bit­sas on ran­na­keel­sed ju­tud meie ko­du­pai­ga loo­du­sest, tai­me­dest, loo­ma­dest, ran­na­kü­la­de elu­laa­dist. Lap­sed joo­nis­ta­sid sin­na pil­did. Trük­ki­si­me 200 raa­ma­tut ja ju­ba tu­li an­da väl­ja sa­ma suur kor­dust­rükk.”

Kord kuus toi­mu­vad ran­na­kee­le tun­nid va­hel­du­mi­si Ju­min­da ja Pä­ris­pea pool­saa­rel. 2019. aas­tal an­ti koos­töös Ees­ti Kee­le Ins­ti­tuu­di­ga väl­ja „Kuu­sa­lu ran­na­kee­le sõ­na­raa­mat”.

Aas­ta naiss­port­la­ne – Ai­di Ger­de Tuisk
Ke­va­del kuu­sa­lu kesk­koo­li lõ­pe­ta­nud Ai­di Ger­de Tuisk kroo­ni­ti 2020. aas­tal nais­te gru­pi­sõi­dus Ees­ti meist­riks ja Ees­ti Jalg­rat­tu­ri­te Liit ni­me­tas ta aas­ta pa­ri­maks juu­nio­ri­de klas­si nais­rat­tu­riks. Tä­na­vu­se aas­ta al­gu­sest har­ju­tab ta His­paa­nia pro­fik­lu­bis Enei­cat-RBH Glo­bal, mil­le kes­kus asub Leó­nis. Juu­nis kait­ses Ai­di Ger­de Tuisk esi­koh­ta gru­pi­sõi­du Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel. Te­da ju­hen­dab And­ri Le­be­dev, Kuu­sa­lus har­ju­tas ta Kai­do Laa­si ja spor­dik­lu­bis CFC And­ré Adu­so­ni käe all.

Juu­lis va­ju­tas rat­tu­ri te­ge­mis­te­le pit­se­ri hin­ga­mis­tee­de hai­gus. Pä­rast ter­ve­ne­mist on neiu taas tu­ge­valt har­ju­ta­nud ja lau­päe­val võist­les ta esi­mest kor­da Prant­sus­maal.

Aas­ta meess­port­la­ne – Taa­vi Tšern­javs­ki
Ka 2019. aas­tal meess­port­la­seks va­li­tud Kol­ga­kü­la ker­ge­jõus­tik­la­ne Taa­vi Tšern­javs­ki püs­ti­tas möö­du­nud su­vel küm­ne­võist­lu­ses re­kord­sum­maks 8086. Det­semb­ris saa­vu­tas ta Aaf­ri­ka ida­ran­ni­kul In­dia oo­kea­nis asu­val Réu­nio­ni saa­rel pee­tud maail­ma­ka­ri­ka­sar­ja eta­pil maail­ma­re­kor­di­me­he Ke­vin Maye­ri jä­rel 8030 punk­ti­ga tei­se ko­ha.

Taa­vi Tšern­javs­ki tun­dis kor­da­mi­ne­ku­te üle ra­hu­lo­lu: „Vaa­ta­ma­ta ko­roo­na­pan­dee­mia pii­ran­gu­te­le ja tead­ma­tu­se­le võist­lus­te osas tree­ni­sin täies ma­hus. 8000 punk­ti pii­ri alis­ta­mi­ne suu­ren­das loo­tust edas­pi­di­seks. Tä­na­vu­ne aas­ta on läi­nud küll üle ki­vi­de ja kän­du­de, aga vi­gas­tu­sed on liht­salt li­sa­ta­kis­tus järg­mis­te tä­his­te üle­ta­mi­sel!”

26aas­ta­se­le spor­dik­lu­bi Eli­te Sport liik­me­le on vae­vu­si põh­jus­ta­nud kan­na­kõõ­lu­sed ja taas­tus­ra­vi va­jab ka pa­rem õlg.

Aas­ta noors­port­la­ne – Mia Ma­ria Lips­mäe
Ees­ti Jahtk­lu­bi­de Liit va­lis Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­la­se Mia Ma­ria Lips­mäe 2020. aas­tal pa­ri­maks Op­ti­mis­ti naispur­je­ta­jaks, ta või­tis ku­ni 16aas­tas­te nei­du­de seas Ees­ti meist­ri tiit­li. Tä­na­vu­sel hoo­ajal võist­leb ta noor­te­paa­dil Zoom8, te­da tree­nib Uku Kuusk. Olu­li­se osa Valk­las ela­va pur­je­ta­ja aren­gus­se on and­nud isa Ivar Lips­mäe.

Aas­ta noor – San­ne Säär
Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­la­se­sin­du­se lii­ge San­ne Säär sai tänukirja veeb­rua­ri­kui­sel vas­tu­võ­tul val­la­va­lit­su­ses. Ta osa­leb in­nu­kalt ko­gu­kon­na elus. Ees­ti Noor­teü­hen­dus­te Lii­du koo­li­tus­tel sai ta tõu­ke koos­ta­da noor­teak­tii­vi et­te­pa­ne­kud sü­gi­ses­teks val­la- ja lin­na­vo­li­ko­gu­de va­li­mis­teks. Et­te­pa­ne­kud koos­ta­ti koos Kuu­sa­lu kesk­koo­li ja Kol­ga koo­li va­li­mi­sea­lis­te noor­te­ga.

Aas­ta te­gu – Lee­si Tar­wi­ta­ja­te Ühi­sus
Esi­le tõs­te­ti Ees­ti esi­me­se ko­gu­kon­na­poe loo­mi­se eest Lee­sil. Tä­nuõh­tul osa­les Lee­si Tar­wi­ta­ja­te Ühi­su­se eest­ve­da­ja, fil­mi- ja teat­rip­ro­dut­sent Vei­ko Es­ken, kes on poe pi­da­mi­seks loo­dud Lee­si Tar­wi­ta­ja­te OÜ ju­ha­tu­se lii­ge. Poe­pi­da­ja­te püüd­lu­si on mär­ga­nud muin­sus­kait­sea­met, kes kuu­lu­tas Lee­si Tar­wi­ta­ja­te Ühi­su­se pä­ran­di hoid­ja­na aas­tap­ree­mia lau­reaa­diks.

Aas­ta va­ba­taht­lik – Jan­no Laen­de
Tal­lin­ki lae­va Sil­ja Eu­ro­pa va­nem­tüü­ri­mees Jan­no Laen­de päl­vis tun­nus­tu­se ku­na­gis­te Ka­ha­la Lii­va laa­ta­de tra­dit­sioo­ni taas el­lu kut­su­mi­se eest.

Aas­ta tu­ris­mie­den­da­ja – Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Liit
Kaks aas­tat ta­ga­si loo­dud Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Lii­tu tun­nus­ta­ti Kuu­sa­lu tu­ris­mi­kaar­di loo­mi­se ja ja­ga­mi­se eest. Tä­nu­kir­ja võt­sid vas­tu et­te­võt­ja­te lii­du ju­ha­tu­se esi­mees, Nor­dic Hou­ses KT OÜ te­gev­juht Ar­go Saul ja asee­si­mees Jan­ne Ker­do et­te­võt­test Ker­do ja Part­ne­rid OÜ.

Pro­jek­ti­le „Kuu­sa­lu vald La­he­maal” pa­nid õla al­la val­la­va­lit­sus ja ko­ha­li­kud et­te­võt­ted. Loo­di ja süs­te­ma­ti­see­ri­ti and­me­baas, ku­jun­da­ti ja trü­ki­ti 3000 pa­ber­kaar­ti. Tä­na­vu trü­ki­ti taas 3000 pa­ber­kaar­ti, val­mis­ta­ti ja pai­gal­da­ti 20 vä­li­kaar­ti, loo­di por­taal kuu­sa­lu­tu­rism.ee, kus on di­gi­kaart.

„Mär­ka ja tun­nus­ta” tä­nu­kir­jad
MTÜ Pa­rim Paik Suur­peal – Suur­pea kü­la elu eest­ve­da­mi­se ja eden­da­mi­se eest. Hea­kor­ra­tal­gu­te, me­re­päe­va­de, mi­li­taar­päe­va ja teis­te üri­tus­te kor­ral­da­mi­se eest, sa­mu­ti to­re­da­te pin­ki­de eest vaa­tep­lat­vor­mil.

Ees­ti Evan­geel­se Lu­ter­li­ku Ki­ri­ku Kuu­sa­lu Laurentsiuse ko­gu­dus – Kuu­sa­lu ki­ri­ku hool­dus­töö­de ja väl­ja­nä­ge­mi­se pa­ran­da­mi­se, kau­ni­te jõu­lu­tu­le­de pai­gal­da­mi­se eest.

MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la – uuen­dus­li­ku kaa­sa­mi­se mu­de­li ra­ken­da­mi­se ja pü­hen­du­nud töö eest eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te­ga.

Kül­li­ke Enok – pi­kaa­ja­li­se tä­nu­väär­se töö eest ea­ka­te ko­du juh­ti­mi­sel. Val­ve Pa­ju­puu – suu­re ja ar­mas­ta­va sü­da­me­ga teh­tud hool­dus­töö eest ea­ka­te ko­dus. Ali­ce Pa­ju – Kuu­sa­lu koh­vi­ku Kes­Kus eest­ve­da­mi­se eest.

Kris­ta Kukk, Sil­va Si­sa, Lii Pel­lo, Pee­ter Hunt, Lai­ne Ro­sin, Ma­rian Sits, El­ge Lätt, Mar­ju Mee­sak – töö eest eri­olu­kor­ra ees­lii­nil ja koo­li­lõu­na toi­du­pak­ki­de ja­ga­mi­sel. Al­vi Karp, Anu Kirs­man – sil­ma­paist­va töö eest erio­lu­kor­ra ajal. Li­set­te Moks – „Len­da lin­du” kont­ser­di eest. Ralf Kuusk – tar­ku­se ja jul­gu­se eest olu­kor­ras, kus ta abis­tas häi­re­kes­ku­se töö­ta­ja te­le­fo­ni­ju­hen­da­mi­se toel ko­dus oma ema, kui sün­dis vend Ro­ger.

 

Eelmine artikkelAru­kül­la ka­van­da­tak­se Gros­si poo­di
Järgmine artikkelAru­kü­la-Pe­nin­gi tee re­konst­ruee­ri­mi­sest