Kuu­sa­lu uus val­la­sek­re­tär on TIIA-LIIS JÜR­GEN­SON

625
TIIA-LIIS JÜRGENSON.

Ala­tes es­mas­päe­vast, 2. no­vemb­rist töö­tab Kuu­sa­lu val­la­sek­re­tä­ri­na Tiia-Liis Jür­gen­son (pil­dil), kes või­tis val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kon­kur­si. Kok­ku esi­ta­ti kon­kur­si­le 16 aval­dust, vest­lu­se­le kut­su­ti 4 kan­di­daa­ti. Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si üt­les, et võit­ja töö­käik, os­ku­sed ja ko­ge­mu­sed on sel­li­sed, et ko­mis­jon lan­ge­tas ot­su­se te­ma ka­suks. Ko­mis­jo­ni kuu­lu­sid pea­le val­la­va­ne­ma se­ni­ne val­la­sek­re­tär Mee­li Vaa­rik, juh­tiv ha­ri­dus­spet­sia­list Anu Kirs­man ja pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list Ka­di Raud­la, vest­lu­sel osa­le­sid ka vo­li­ko­gu esi­mees Vär­ner Loots­mann ja uueks val­la­va­ne­maks va­li­tav Ter­je Kraan­velt. Tiia-Liis Jür­gen­son on pä­rit Kal­la­ve­rest, prae­gu elab Tal­lin­nas. Ta on 1999. aas­tal lõ­pe­ta­nud Tar­tu Üli­koo­li õi­gus­tea­dus­kon­na, töö­ta­nud ju­ris­ti­na ad­vo­kaa­di­bü­roos, ol­nud juh­ti­va­tel ame­ti­koh­ta­del Tal­lin­na lin­na trans­por­dia­me­tis, et­te­võt­lu­sa­me­tis, lin­nap­la­nee­ri­mi­se ame­tis. Aas­ta­tel 2013-2016 oli Tal­lin­na Tu­rud di­rek­tor, töö­ta­nud ka Tal­lin­na Nõm­me lin­na­osa va­ne­ma­na ning vii­ma­ti oli Viim­si val­la ehi­tus- ja kom­mu­naa­la­me­ti ju­ha­ta­ja. En­ne ju­ris­ti­dip­lo­mi oman­da­mist töö­tas ta me­dit­sii­ni­vald­kon­nas. Tiia-Liis Jür­gen­son on ol­nud Kes­ke­ra­kon­na lii­ge, aas­ta ta­ga­si as­tus par­teist väl­ja. Ta üt­les, et kan­di­dee­ris val­la­sek­re­tä­riks, ku­na ava­li­ku töö sek­tor on sü­da­me­lä­he­da­ne ja ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se väl­ja­kut­sed meel­di­vad. Kuu­sa­lu vald on tal­le tut­tav, on hu­vi tund­nud val­las toi­mu­va vas­tu ja Jõe­läht­me val­las ela­tud ajal käi­nud seal­kan­dis sa­ge­li. Vei­di üle ka­he aas­ta Kuu­sa­lu val­la­sek­re­tä­ri ame­tis ol­nud Mee­li Vaa­rik läks omal soo­vil mu­ja­le töö­le.

Eelmine artikkelAruküla kool võitis pakendikogumise võistluse
Järgmine artikkelVolikogu valis TERJE KRAANVELTI vallavanemaks ühehäälselt