Kuu­sa­lu tun­tu­sest ja müü­di ha­ju­ta­mi­sest

363
SULEV VALDMAA

SU­LEV VALD­MAA, Lau­rent­siu­se Selt­si ju­ha­tu­se esi­mees

Lau­rent­siu­se Selts kor­ral­dab 10. au­gus­til ju­ba 7. kor­da Eduard Ah­ren­si kon­ve­rent­si. Se­nis­test ne­li on toi­mu­nud Kuu­sa­lus. Aas­ta­te­ga on kon­ve­rent­sid ko­gu­nud tun­tust kau­gel väl­jas­pool meie ki­hel­kond ning too­nud siia osa­võt­jaid ja esi­ne­jaid vä­lis­maalt­ki.

Ala­ti on et­te­kan­deid ol­nud meie tun­tud kee­le­tead­las­telt, kes võ­ta­vad Ah­ren­si kon­ve­rent­se ju­ba jät­ku­va tra­dit­sioo­ni­na ning neid oo­da­tak­se. Ka sel aas­tal on esi­ne­jad kee­le- s­pet­sia­lis­tid, osa­võt­jaid saa­bub üle Ees­ti ja Soo­mest­ki. Ah­rens, kes oli pik­ka ae­ga pal­ju­de jaoks üs­na tund­ma­tu isik, on nüüd­seks saa­nud tun­tu­maks. Te­ma kau­du on ka Kuu­sa­lu saa­nud ko­haks, mi­da tea­vad ini­me­sed, kel­lel siia va­rem as­ja ei ol­nud.

Olen kuul­nud ar­va­ta­vat, et Ah­ren­si kon­ve­rent­sid on tea­dus­li­kud ja neil kõ­nel­dav mõis­te­tav vaid kee­les­pet­sia­lis­ti­de­le. Nii see küll ei ole! Käe­so­le­va aas­ta kuues et­te­kan­des tu­leb jut­tu sel­lest, kui­das pee­gel­dub haua­tä­his­tel kir­ja­vii­si muu­tus ning kui­das va­nas kir­ja­kee­les ja mur­re­tes loen­da­ti. See­kord rää­gi­tak­se pal­ju Ees­ti koo­li ja ha­ri­du­se aja­loost, nä­ha ning kat­su­da saab nii­ni­me­ta­tud aa­ren­si­keel­seid va­nu õpi­kuid.

Ku­na et­te­kan­ne­te rõhk on suu­res­ti ha­ri­du­sel, siis on ka kon­ve­rent­si ni­mi „Koo­li poo­le”. Lau­rent­siu­se Selts ta­hab sel­le­ga ha­ju­ta­da üh­te ei-tea-kust võe­tud müü­ti, na­gu ol­nuks Eduard Ah­rens koo­li­vae­nu­lik. Sel­le aja­loo­li­se aru­saa­ma­tu­se koh­ta võiks liht­salt öel­da, et iga asi omal ajal.

Ala­tes esi­me­sest kon­ve­rent­sist, mis toi­mus 2013. aas­tal, on nen­de juur­de kuu­lu­nud muu­si­ka. See­kord­ne­gi on he­li­sev. Kuu­la­ta saab ko­gu­ni kah­te esi­ne­mist. Päe­val kon­ve­rent­si ka­he osa va­hel esi­tab Mai­mu Jõ­ge­da akor­dio­ni­muu­si­kat. Te­ma män­gu koh­ta on öel­dud, et see viib kuu­la­jaid ra­da­de­le, ku­hu ta­hak­si ilu nau­ti­ma jää­da.

Päe­va lõ­pe­tab õh­tul kell kuus Kuu­sa­lu ki­ri­kus al­gav kont­sert „Aber­de­ne 1662”. Lau­lab Kuu­sa­lust laul­ja­teed alus­ta­nud sop­ran Ma­ria Vald­maa, ke­da saa­dab vio­la da gam­ba’l Mik­ko Per­ko­la Soo­mest. Esi­tu­se­le tu­lev ka­va on kok­ku pan­dud 1662. aas­tal Šo­ti­maal Aber­dee­nis trü­ki­tud lau­lu­ko­gust „John For­bes’s Can­tus”. Šo­ti kul­tuu­ri­ruu­mis on ko­gu olu­li­ne, tol ajal po­pu­laar­se­te ing­li­se õu­kon­na­lau­lu­de kõr­val on seal esi­mest kor­da trü­ki­tud ka Šo­ti il­ma­lik­ke lau­le. Ko­gu oli mõel­dud ko­ha­li­ku ki­ri­ku­koo­li tü­tar­las­te­le. Imp­ro­vi­sat­sioo­ni­li­se saa­te osas jää­vad siin Mik­ko­le va­bad käed.

Lu­ge­jad tea­vad ja möö­da­käi­jad on näi­nud Kuu­sa­lu pas­to­raa­di juu­res mit­mel jär­jes­ti­ku­sel aas­tal as­kel­da­mist. Tä­na­vu te­hak­se seal ala­tes ke­va­dest tööd. Võib öel­da, et va­na au­väär­se hoo­ne kor­ras­ta­mi­se üks ajend on kind­las­ti ol­nud ka soov pi­da­da Ah­ren­si kon­ve­rent­se just seal, kus ta XIX sa­jan­di esi­me­sel poo­lel elas ja oma võim­sa kee­le­töö te­gi. Alg­selt oli plaa­nis kor­ral­da­da sel­le aas­ta üri­tus Ah­ren­si sün­ni­päe­va pai­ku ap­ril­lis, et mär­ki­da sa­mas kuus ära ka Lau­rent­siu­se Selt­si küm­nes aas­ta­päev. Erio­lu­kord nur­jas ajas­tu­se. Vast oli­gi pa­rem, sest va­he­peal­se aja jook­sul on EKRE ning Kuu­sa­lu val­la ra­ha­li­sel toel teh­tud pas­to­raa­dis eda­si nii pal­ju töid, et üri­tu­se saab nüüd viia lä­bi tub­lis­ti kau­ni­maks muu­tu­nud in­ter­jöö­ris.

Es­mas­päe­val, 10. au­gus­til kell 13 al­gav kon­ve­rents ja ki­ri­kus kell 18 al­gav kont­sert on eral­di üri­tu­sed. Tul­la võib kas ühe­le või tei­se­le või mõ­le­ma­le kor­ra­ga. Osa­le­mi­ne on tä­nu toe­ta­ja­te­le ta­su­ta.

Eelmine artikkelMAR­GUS KEER­MA mä­les­tus­võist­lus­tel püs­ti­ta­ti re­kor­deid
Järgmine artikkelAni­ja val­la tee­de re­mon­ti­jad va­li­tud