Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi sai TTP Noor­te­tuu­ril au­hin­na­koh­ti

386
Lau­ri Au­si mä­les­tus­võist­lus­tel Pi­ri­tal või­tis M12 va­nu­sek­las­si 12 km sõi­du va­he­fi­ni­ši MAR­KUS ALEK­SAN­DER SAAR Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bist. Fo­to Jaa­nus Roo­ni

Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi noor­sport­la­sed lõ­pe­ta­sid TTP Noor­te­tuu­ri mõ­le­mas va­nu­sek­las­sis mees­kond­li­kus ar­ves­tu­ses tei­se­na.

Kol­ga ümb­ru­se tee­del pee­tud TTP Noor­te­tuu­ri esi­me­ne ja tei­ne etapp and­sid Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi pois­te­le hea sei­su. M12 ja M14 va­nu­sek­las­si mees­kond­li­kus ar­ves­tu­ses olid Kai­do Laa­si õpi­la­sed CFC Spor­dik­lu­bi jä­rel tei­sel ko­hal. Mar­kus Alek­san­der Saar hoi­dis noo­re­ma­te pois­te seas 3. koh­ta.

Kol­mas etapp pee­ti 12. au­gus­til Lau­ri Au­si mä­les­tus­võist­lus­te raa­mes Pi­ri­ta-Ko­se-Kloost­ri­met­sa ring­ra­jal. Mar­kus Alek­san­der Saart la­hu­tas tei­sest ko­hast kolm se­kun­dit ja ta võt­tis 12 km dis­tant­sil si­hi­ku­le Ralf Hür­de­nist möö­du­mi­se. Sa­mas edes­tas ta Ka­rel Gus­tav Reid vaid se­kun­di­ga.

Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi tree­ne­ri Kai­do Laa­si sõ­nul puh­kes ta­sa­vä­gi­ne heit­lus: „Mar­kus või­tis va­he­fi­ni­ši, mis an­dis tal­le kolm pree­mia­se­kun­dit. Lõ­pus­pur­ti alus­tas ta häs­ti, kuid ri­vaa­lid tu­lid te­ma tuu­lest en­ne fi­ni­šit väl­ja, jät­tes meie poi­si nel­jan­daks.”

Ka kok­ku­võt­tes taan­dus Mar­kus Alek­san­der Saar nel­jan­da­le ko­ha­le. Ralf Hür­den edes­tas te­da nel­ja ja Ka­rel Gus­tav Rei ühe se­kun­di­ga. Vii­ma­se eta­pi võit­nud Glen Gre­go­ry Kõiv oli kind­lalt pa­rim ül­dar­ves­tu­ses. Esi­kol­mi­ku­poi­sid esin­da­vad CFC Spor­dik­lu­bi.

Kai­do Laas pi­das ve­lo­tuu­ri õpet­li­kuks: „Esi­me­sel eta­pil, eral­dis­tar­dist sõi­dus sai Mar­kus kol­man­da ko­ha, kao­ta­des Ralf Hür­de­ni­le kol­me se­kun­di­ga. Star­dis tõm­bas Mar­kus ja­la pe­daa­li­kor­vist väl­ja ja ka­du­ma läks mi­tu se­kun­dit.”

Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi vär­vi­des sõit­sid ka 10aas­ta­ne Georg Sa­lu­puu, Her­len Ka­jo ja Sten Erik Soiver.

Üht­la­selt tu­gev tiim
M14 poi­sid sõit­sid vii­ma­sel eta­pil ne­li Pi­ri­ta-Ko­se-Kloost­ri­met­sa rin­gi ehk 24 ki­lo­meet­rit. Kõik kolm Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi lii­get lõ­pe­ta­sid peag­ru­pis, neist pa­ri­ma­na Mau­ro Erik Saar ühek­san­da­na. Ve­lo­tuu­ri kok­ku­võt­tes sai Mau­ro Erik Saar 13., Kai­do Laa­si tüt­re­poeg Ru­ben Käärst 16. ja And­reas Vil­bas­te 17. ko­ha. Või­du­ka­ri­ka päl­vi­sid Ron Roo­ni CFC Spor­dik­lu­bist ja sa­ma klu­bi mees­kond.

Kai­do Laas tõ­des, et hoo­le-a­lus­te­le ta­ga­sid tei­se ko­ha üht­la­selt head et­teas­ted: „Kett on just nii tu­gev, na­gu on sel­le nõr­gim lü­li.”

2013. aas­tal ala­nud TTP Noor­te­tuu­ri­ga mä­les­ta­tak­se aas­taid jalg­rat­tas­por­ti toe­ta­nud kin­nis­va­raa­ren­dus- ja ehi­tu­set­te­võt­te TTP asu­ta­jat Tiit Aa­vat, kes te­ge­les noo­ru­ses Kaido Laasi käe all jalg­rat­tas­por­di­ga.

Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi pa­rim M16 va­nu­sek­las­si noors­port­la­ne Evar Saul sai Lau­ri Au­si mä­les­tus­võist­lu­sel 54 km rah­va­sõi­dus 19. ja pü­ha­päe­va­sel Tal­lin­na Rah­va­sõi­dul 9. ko­ha.

Kai­do Laa­si sõ­nul pol­nud hoo­lea­lu­ne vii­ma­se tu­le­mu­se­ga ra­hul, fi­ni­ši­heit­lu­ses Üle­mis­te kes­ku­se juu­res sõi­tis ta kur­vi võt­tes kerg­liik­lus­tee­le ja pi­di ra­ja­le naas­mi­seks te­ge­ma ta­ga­si­pöör­de.

Laste 2 km võistlusel sai Sten Erik Soiver 2. ja Georg Salupuu 3. koha.

Eelmine artikkelAni­ja val­la kaks MTÜd saa­vad in­ves­tee­rin­gu­toe­tust
Järgmine artikkelAutoõnnetus Kuusalus, põleng Kehras ja vägivallajuhtum Kiius