Või­ma­lus­te­roh­ke koos­töö

454
KATRIN SUURSOO.

KAT­RIN SUUR­SOO,
Aren­dus­ko­ja sääst­va tu­ris­mi pro­jek­ti­de pro­jek­ti­juht

Ju­hin Aren­dus­ko­jas kah­te rah­vus­va­he­list sääst­va tu­ris­mi pro­jek­ti. Nen­de pro­jek­ti­de­ga on käi­vi­tu­nud Aren­dus­ko­ja Lea­der-piir­kon­nas ja ka väl­jas­pool se­da ak­tiiv­ne koos­töö, toi­mub pi­dev areng.

La­he­maa tu­ris­mi­piir­kon­na et­te­võt­lus on mit­me­ke­si­ne, uu­te idee­de ja äri­mu­de­li­te­ga. Mul on pro­jek­ti­ju­hi­na vä­ga ve­da­nud, et just sel­li­sed te­gu­sad et­te­võt­ted on sääst­va tu­ris­mi pro­jek­ti­des­se kaa­sa­tud. Veel enam an­na­vad sel­le­le vär­vi meie part­ne­rid ja nen­de et­te­võt­jad teis­test te­ge­vus­piir­kon­da­dest. Näen iga päev, kui­das pro­jek­ti käi­gus tut­ta­vaks saa­nud et­te­võt­jad tee­vad oma­va­hel ak­tiiv­set koos­tööd, mis ula­tub ka pii­ri­de ta­ha.

Eel­mi­ne aas­ta oli te­ge­vus­te poo­lest ti­he. Pla­nee­ri­mi­sos­kus on vist kõi­ki­del pla­nee­ri­ja­tel täius­lik­ku­se­ni lih­vi­tud. Ka meie alg­ne te­ge­vusp­laan on eel­mi­sel aas­tal lä­bi tei­nud kor­du­vaid kor­rek­tuu­re. Sel­le­gi­poo­lest on üm­ber pla­nee­ri­tud üri­tu­sed veel pa­re­mi­ni õn­nes­tu­nud. Põ­hi­li­ne on, et pro­jek­tis ei ole tek­ki­nud olu­li­si sei­sa­kuid – ko­gu aeg mi­da­gi toi­mub.

Kü­las­ta­si­me aas­ta esi­me­sel poo­lel uu­si sõp­ru Lee­dus ja Lä­tis. Sai­me uu­si tut­vu­si ja ideid. Nä­gi­me, kui­das ühe väi­ke­se kü­la et­te­võt­ted üks­teist toe­ta­vad ning ak­tiiv­ses koos­töös ja üks­mee­les te­gut­se­vad – kes teeb ka­latooteid, kes kä­si­tööd, kes su­ve­nii­re, kes vei­ni jne. On, mi­da õp­pi­da.

Pal­ju oli Ees­ti-si­se­seid te­ge­vu­si. Kü­las­ta­si­me es­ma­kord­selt Alu­ta­gu­se rah­vus­par­gi ja Põh­ja-Har­ju Koos­töö­ko­gu saar­te piir­kon­da, uu­dis­ta­si­me Soo­maa avas­ta­ma­ta pai­ku ning te­gi­me tii­ru pea­le ka La­he­maa­le en­da­le. Kõik ko­had on na­gu raa­ma­tud – mi­da põh­ja­li­ku­malt loed, se­da sü­ga­vam mõ­te koo­rub. Unus­ta­ma­tu mul­je jät­tis Nais­saar oma ehe­du­ses.

Ko­gu­si­me igalt poolt uu­si ideid ja nüüd hak­ka­me neid jär­jest el­lu vii­ma. Sel aas­tal on ko­gu­tud idee­de baa­sil ka­vas mi­tu põ­ne­vat üri­tust ja prak­ti­list töö­tu­ba. Rah­vus­va­he­lis­test te­ge­vus­tes näeb meie ak­tiiv­ne ka­len­der et­te sel aas­tal Lee­dus ka­he rah­vus­par­gi (Žemai­ti­jas ja Ku­ra sää­re rah­vus­par­gid) ning Lä­tis Lie­pa­ja pii­kon­na kü­las­tust. Koos­töö­ko­gu La­ma­tos Ze­me Lea­der-piir­kon­nas (Ku­ra säär) on sep­temb­ri al­gu­ses ka­van­da­tud suu­rem ka­la­fes­ti­val, mil­le raa­mes leia­vad aset ko­ha­li­ku toi­du tee­ma­li­sed töö­toad. Ala­ti kü­la­lis­lah­ked ja sü­dam­li­kult sõb­ra­li­kud koos­töö­part­ne­rid naa­ber­rii­ki­dest on meid ül­la­ta­nud mit­me­ke­sis­te ka­va­de­ga.

Vaa­ta­ma­ta „lu­ku ta­ga ole­ku­le” toe­ta­me part­ne­ri­te­ga üks­teist ja aren­da­me uu­si plaa­ne. Ole­me Ees­ti part­ne­ri­te­ga väl­ja nu­pu­ta­nud ela­mu­si ja os­ku­si pak­ku­va üri­tus­te sar­ja, mis saab al­gu­se juu­nis Põh­ja-Har­ju Koos­töö­ko­gu piir­kon­nas. Järg­mi­ne eri­ti põ­nev ja hil­jem ka sil­mai­lu pak­kuv te­ge­vus La­he­maa piir­kon­nas on meil tu­le­mas au­gus­tis. Koos pro­jek­ti part­ne­ri kesk­kon­naa­me­ti­ga on ka­vas kor­ras­ta­da tal­gu­te raames Ha­ra saart.

Olen po­si­tiiv­selt mee­les­ta­tud ja loo­dan sel­le aas­ta plaa­nid, kas nüüd pla­nee­ri­tud graa­fi­kus või siis vii­vi­tu­se­ga, saa­vad el­lu vii­dud. Kui­das kõik pä­ri­selt õn­nes­tub, näi­tab aeg.

On mär­ki­mis­väär­ne, et meie koos­töö­võr­gus­tik on ol­nud jär­je­pi­dev ja ka kas­vav – li­san­du­nud on aja­pik­ku uu­si part­ne­reid Ees­tist ja vä­lis­rii­ki­dest. Sai­me Brüs­se­lis­ki EU­RO­PARC Fö­de­rat­sioo­nilt kii­ta sel­le eest, et meie sääst­va tu­ris­mi st­ra­tee­gias­se on kaa­sa­tud nii­võrd laial­da­ne part­ne­ri­te võr­gus­tik. Koos suu­da­me ka­van­da­tud ees­mär­gid el­lu viia ning vil­je­le­da uu­si ja mõ­ju­said jät­kup­ro­jek­te.

Eelmine artikkelANTS AA­MAN on ain­sa eest­la­se­na are­ta­nud rah­vus­va­he­li­selt tun­nus­ta­tud suu­reõie­li­se gla­dioo­li­sor­di
Järgmine artikkelKuu­sa­lu noo­red püüa­vad ko­roo­naviiruse o­hu kius­te sport­lik­ku vor­mi hoi­da