Kuu­sa­lu noor ker­ge­jõus­tik­la­ne jäi na­pilt me­da­li­ta

539
Kuusalu spordiklubi esindajad noorte kergejõustiklaste Eesti meistrivõistlustel Rakveres: KARL JACO DANIEL, treener ILVARD EEERIKSAOO ja KAUR TAAL.

Ees­ti noor­te­meist­ri­võist­lus­tel Rak­ve­res te­gi Kuu­sa­lu spor­dik­lu­bi ker­ge­jõus­tik­las­test kõi­ge tub­li­ma et­teas­te 12aas­ta­ne Mar­tin Plakk va­nu­sek­las­sis U14. Tei­vas­hüp­pes kor­das ta oma­va­nus­te pois­te Kuu­sa­lu kesk­koo­li re­kor­dit 2.80, mis an­dis nel­jan­da ko­ha. Pronks­me­da­li tee­ni­mi­seks oli va­ja hü­pa­ta 2.90. Te­ma tree­nin­gu­kaas­la­ne, 12aas­ta­ne Hend­rik Ma­dis­son sai isik­li­ku re­kor­di­ga 2.75 kuuen­da ko­ha.

Kuu­sa­lu spor­dik­lu­bi tree­ne­ri Il­vard Ee­rik­soo sõ­nul on tei­vas­hü­pe mõ­le­ma poi­si lem­mi­k­a­la: „Tren­ni tul­les on nen­de esi­me­ne kü­si­mus: kas tä­na tee­me tei­vast? Iga päev tei­vas­hüp­pe­ga me te­ge­le­da ei saa, sest TV 10 Olüm­pias­tar­di võist­lus­teks val­mis­tu­des on va­ja ka tei­si ker­ge­jõus­ti­kua­la­sid har­ju­ta­da. Üh­te ala­ga te­ge­le­des ki­pu­vad vi­gas­tu­sed ker­ge­mi­ni tu­le­ma.”

Il­vard Ee­rik­soo rää­kis, et po­le kor­da­gi tei­vast hü­pa­nud, ent osa­les olüm­pia­võit­ja Er­ki Noo­le koo­li­tus­tel ja õp­pis tei­vas­hüp­pe alg­tõ­de­sid tree­ne­ri kut­se­ek­sa­miks val­mis­tu­des: Olen uu­ri­nud teh­ni­kat raa­ma­tu­test ja vaa­da­nud You­tu­be’ist. Mõis­ta­gi õpin noo­ri ju­hen­da­des.”

Mar­tin Plakk te­gi kaa­sa veel nel­jal alal. Kol­mik­hüp­pes püs­ti­tas ta Kuu­sa­lu kesk­koo­li re­kor­di 9.28 (7.). Isik­li­ku tipp­tu­le­mu­se sai ta 100 m jook­sus (13,97, eel­jook­sus 9.), 80 m tõk­ke­jook­sus (eel­jook­sus 13,34, fi­naa­lis 13,48, 13.) ja kau­gus­hüp­pes (4.41, 16.). Hend­rik Ma­dis­son osa­les ka 400 m jook­sus (1.10,76, 10.).

„Pi­gem ei soo­viks­ki, et poi­sid või­dak­sid al­la-14aas­tas­te seas Ees­ti meist­ri­võist­lus­te me­da­leid, ta­hak­sin, et nad lii­guk­sid ta­sa ja tar­gu. Olu­li­ne on en­da tu­le­mus­te areng,” lau­sus tree­ner Il­vard Ee­rik­soo.

Jooks­ja­tel Kaur Taa­lil ja Karl Ja­co Da­nie­lil ei läi­nud nii häs­ti, na­gu noor­me­hed loot­sid. 3000 meet­ri ta­kis­tus­jook­su jät­tis 19aas­ta­ne Kaur Taal poo­le­li, ka 800 meet­ri jook­sus (2.13,54) pol­nud ke­va­del Kuu­sa­lu kesk­koo­li lõ­pe­ta­nud sportlase en­da sõ­nul am­mu nii hal­vas­ti läi­nud: „Prae­gu po­le jal­ges jõu­du.”

Kaur Taal õp­pi­ma Tar­tu Üli­koo­li loo­dus- ja täp­pis­tea­dus­kon­da in­for­maa­ti­kat. Jook­su­­t­ree­nin­guid jät­kab ta Tai­vo Mä­gi rüh­mas.

Va­rem jalg­pal­li­ga te­ge­le­nud 17aas­ta­ne Karl Ja­co Da­niel jook­sis 400 meet­rit aja­ga 55,05 (U18 11.), 800 meet­rit lõ­pe­tas ta võist­le­ja­te­ri­vi lõ­pus (2.18,31). Si­se­hooa­jal jook­sis ta 400 meet­rit 54 se­kun­di sis­se. Tree­ne­ri sõ­nul tu­leb hoo­lea­lu­sel ees­kätt vas­tu­pi­da­vust aren­da­da.

Sa­mu­ti Il­vard Ee­rik­soo käe all har­ju­tav Ker­mo Vee­tõus­me sai U16 noor­mees­te ket­ta­hei­tes isik­li­ku re­kor­di­ga 34.11 8., Kärt Plakk sa­ma va­nus­te nei­du­de seas tu­le­mu­se­ga 28.14 10. ko­ha. Kuu­sa­lu spor­dik­lu­bist võist­le­sid ka Ing­rit Keer­ma, Se­ve­ri Jõõ­ra­se ja Aar­ne Ida­vai­nu õpi­la­sed. Tu­le­mu­si: U14 Uku Trol­la kuu­li­tõu­ge 9.96 (7.), Ma­ri­liis Tiits 600 m 1.55,07 (11.) ja 1000 m 3.41,85 (13.), Pi­ppa Vee­re­mets 600 m 1.57,54 (12.) ja 1000 m 3.51,18 (16.), U16 Han­na-Lii­sa Kaar­mann kuu­li­tõu­ge 9.82 (11.), Liis­bel Al­met 100 m tõk­ke­jooks 16.02 (12.) ja kõr­gus­hü­pe 1.40 (13.), Lee­nu Aas­rand 1500 m 5.36,18 (12.). U18 Uku Aas­rand va­sa­ra­hei­de 38.04 (7.), Car­men Pa­jus­te oda­vi­se 23.32 (20.).