Soh­vik Cu­pi jalg­pal­li­tur­nii­ri või­tis Põr­gu­põh­ja

411
Keh­ra Soh­vik Cu­pi või­tis Põr­gu­põh­ja mees­kond: ta­ga­reas To­mas Un­ger, Val­ter Un­ger, Ant­ti Everst, Mih­kel Kuu­se, ees Crei­ton Ko­ja­lo, Siim Ur­va, Er­vin Tsimb­rot, Ind­rek Lill­soo. Foto Keith Juk­saar

MIH­KEL KUU­SE

Teist kor­da män­gi­ti Soh­vik Cu­pil ka öö­sel. 

Möö­du­nud ree­del Keh­ra kunst­mu­rus­taa­dio­nil toi­mu­nud 8. Soh­vik Cu­pi jalg­pal­li­tur­niir al­gas õh­tul kell seit­se ja lõp­pes pi­sut pä­rast kes­kööd. Esi­ko­ha päl­vis Põr­gu­põh­ja mees­kond.

A-alag­ru­pi fa­vo­rii­ti­de FC All­S­tar­si ja Ret­ro Com­pa­ny põ­ne­vu­se­ten­du­sest väl­jus skoo­ri­ga 4:3 võit­ja­na FC AllS­tars. Kui­gi FC AllS­tars kao­tas ül­la­tus­li­kult aut­sai­de­ri­le, Ani­ja JK II esin­du­se­le 0:2, ta­gas ava­män­gu võit nei­le alag­ru­pis esi­ko­ha. Järg­ne­sid Ret­ro Com­pa­ny (6 p), Ani­ja JK II (4 p) ja Ala­ve­re (1 p).

B-alag­ru­pis vii­gis­tas Põr­gu­põh­ja ava­män­gu 1:1 Fla­min­go­ga, see­jä­rel alis­tas Raa­si­ku FC Jo­ker III mees­kon­na ja Keh­ra Ve­te­ra­nid ko­gu­ni 8:1 ning lii­kus kind­lalt pool­fi­naa­li (7 p). Järg­nes FC Jo­ker III (6 p) tä­nu 3:1 või­du­le Fla­min­go (4 p) üle. Keh­ra Ve­te­ra­nid said kolm kao­tust.

Pool­fi­naa­lid ku­ju­ne­sid ül­la­ta­valt ühe­pool­se­teks. FC All­Stars alis­tas 4:0 FC Jo­ker III, võit­ja­tel sä­ras vä­ra­va­vaht Re­ne Kos­hens­ki. Fi­naa­li jõu­dis ka tur­nii­ri mus­taks ho­bu­seks ris­ti­tud Põr­gu­põh­ja, alis­ta­des Ant­ti Evers­ti ka­he vä­ra­va toel 3:0 Ret­ro Com­pa­ny.

Vä­ga võit­lus­li­kus fi­naa­lis tõs­tis koh­tu­nik viiel kor­ral kol­la­se hoia­tus­kaar­di. Põr­gu­põh­ja läks To­mas Un­ge­ri vä­ra­vast juh­ti­ma. Tei­se poo­la­ja al­gu­ses kas­va­tas edu Crei­ton Ko­ja­lo. All­Star­si kao­tus­sei­su vä­hen­das Jü­ri Dmit­ren­ko. Vii­ma­ne sõ­na jäi siis­ki põr­gu­las­te­le, Siim Ur­va vor­mis­tas lõpp­sei­suks 3:1. Kol­man­da ko­ha sai Ret­ro Com­pa­ny 7:0 või­du­ga FC Jo­ker III üle, Alek­sandr Le­vin te­gi kü­ba­ra­t­ri­ki ehk lõi kolm vä­ra­vat.

Il­ma­taat ei ha­las­ta­nud, lä­bi­mär­jaks said nii jalg­pal­lu­rid kui ka fän­nid, kes oma lem­mi­ku­te­le pöialt hoid­sid. Soh­vik Cu­pi toe­ta­sid Ani­ja Val­la Spor­di­maailm, koh­vik Soh­vik, Kat­rin Roo­me­re, Sär­ka Sport OÜ, Raa­si­ku Õl­le­te­has, Do­mi­nos­haus OÜ, A-Vorst OÜ, Kat­ke­ra OÜ, Sho­wEx, Ees­ti Jalg­pal­li Liit, Kar­do Tal­vik, Ma­dis Kuu­se ja Keith Juk­saar, tur­nii­ri ai­ta­sid kor­ral­da­da va­ba­taht­li­kud.

Tur­niir pü­hen­da­ti Ani­ja val­las sün­di­nud Ees­ti Jalg­pal­li Lii­du esi­me­he (1922) Jaan Le­pa 125. sün­niaas­ta­päe­va­le. Te­ma tee­neks loe­tak­se Ees­ti ühi­ne­mist rah­vus­va­he­li­se jalg­pal­li­lii­du­ga (FI­FA). Ta män­gis ka Ees­ti jalg­pal­li­koon­di­ses ja te­gut­ses koh­tu­ni­ku­na rah­vus­va­he­lis­tes män­gu­des.