Kuu­sa­lu koo­li­poiss nä­gi ja­la­käi­ja­te tun­ne­li lä­he­dal ka­ru

205
Pilt on illustratiivne. Foto Mikk Tamm

Eel­mi­sel kol­ma­päe­val, 19. ok­toob­ril pos­ti­tas Kuu­sa­lu ale­vi­ku kes­kel elav pe­ree­ma sot­siaal­mee­dias­se hoia­tu­se, et laps tu­li pä­rast­lõu­nal koo­list ja mär­kas ja­la­käi­ja­te tun­ne­list väl­ju­des las­teaia poo­le suun­du­val met­sa­teel ka­ru.

Nel­ja­päe­val ka­jas­tas Kuu­sa­lu poi­si ka­ru­ga koh­tu­mist Maa­le­he on­li­ne-väl­jaan­ne. Fa­ce­boo­ki-pos­ti­tus ja on­li­ne-uu­dis ko­gu­sid roh­kelt kom­men­taa­re.

Ka­ru mär­ga­nud noor­me­he ema rää­kis toimetuse­le, et 12aas­ta­ne poeg sõi­tis koo­list ko­ju jalg­rat­ta­ga, poiss väljus tunnelist, ka­ru oli 150-200 meet­rit eemal. Mõ­ni päev va­rem, lau­päe­val, sõi­tis pe­re au­to­ga Kuu­sa­lust väl­ja ja poeg nä­gi ka­ru tun­ne­list ale­vi­ku pool, seitsme haruga männi lähedal.

Kuu­sa­lu ja­hi­selt­si esi­mees Ma­rek Klais kommenteeris, et ka­ru­de ar­vu­kus on piir­kon­nas suur, ko­ha­li­ke ja­hi­mees­te and­me­tel lii­gub Kuu­sa­lu ale­vi ning Ko­su-Här­ma­ko­su va­hel paa­ri-kol­meaas­ta­ne ka­ru. Ka­rud hak­ka­vad ka­he nä­da­la pä­rast end tal­veun­ne sead­ma, kül­lap ot­sis õu­nu ja muud söö­da­vat.

Ma­rek Klais: „Ka­ru­jaht on käe­so­le­vaks aas­taks Har­ju­maal lõp­pe­nud, eral­da­tud load rea­li­see­ri­tud. Kuu­sa­lu ja­hi­selts küt­tis sel ja­hi­hooa­jal Sood­la kan­dis ühe ka­ru, kes oli seal piir­kon­nas nuht­lus, lõh­kus mit­mel pool. Fa­ce­boo­kis kom­men­tee­ris kee­gi, na­gu oleks ale­vi­ku lä­he­du­ses söö­da­koht, see on va­le, esi­me­ne söö­dap­lats mets­loo­ma­de­le asub um­bes 3 ki­lo­meet­rit Kuu­sa­lust.“

Kesk­kon­naa­me­ti ja­hin­du­se ja vee-elus­ti­ku bü­roo juht Ai­mar Rak­ko: „Kesk­kon­naa­met hoiab Kuu­sa­lus näh­tud ka­ru juh­tu­mil sil­ma peal, prae­gu po­le mär­ke, et ka­ru oleks ag­res­siiv­selt mee­les­ta­tud, kuid kind­las­ti ei ole ta koht asu­las või sel­le va­he­tus lä­he­du­ses. Ka­ru on või­ma­lik püü­da, aju­ja­hi­ga ee­ma­le pe­le­ta­da või küt­ti­da. Konk­reet­set ot­sust lan­ge­ta­tud po­le. Se­ni po­le tea­teid, et ka­ru oleks Kuu­sa­lus õue tük­ki­nud või va­ra lõh­ku­nud. Kui kee­gi Kuu­sa­lu kan­dis ka­ru näeb, and­ke tea­da rii­giin­fo te­le­fo­nil 1247 või saat­ke meil.“

Kuu­sa­lu ja­hi­selt­si ja kesk­kon­naa­me­ti esin­da­jad aru­ta­vad ka­ru tee­mat 29. ok­toob­ril kor­ral­da­ta­val koh­tu­mi­sel. Har­ju­maal kü­ti­ti tä­na­vu sü­gi­sel 12 ka­ru.

Eelmine artikkelAni­ja ja Raa­si­ku val­la vee-et­te­võ­te­te ühi­ne­mis­kõ­ne­lu­sed on lõ­pu­sir­gel
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni uus koos­seis