Kuu­sa­lu koo­li esi­me­sed ta­lio­lüm­pia­män­gud

164
Kuusalu spordikeskus.

Kuu­sa­lu kesk­kool kor­ral­dab esi­mest kor­da ta­lio­lüm­pia­män­gud, va­rem on kol­mel kor­ral ol­nud ke­va­di­sed koo­lio­lüm­pia­män­gud. Eel­mi­sel nä­da­lal al­gas koo­lis olüm­pia­ha­ri­dus­pe­riood, loo­si teel va­li­ti kõi­gi­le klas­si­de­le ta­lio­lüm­pia riik, mi­da nad män­gu­del esin­da­vad ja tut­vus­ta­vad. Koo­lis on olüm­pia­ha­ri­dus­pe­rioo­dil pla­ka­ti ja lo­go kon­kurss, mas­ko­ti joo­nis­tus­kon­kurss, au­sa män­gu kon­kurss ja te­maa­ti­li­ne vik­to­riin. Ta­lio­lüm­pia­män­gud toi­mu­vad 21. ja 22. veeb­rua­ril õues, avat­se­re­moo­nia päe­val osa­le­vad lõ­bu­sa­tes kom­bi­nee­ri­tud võist­lus­tes algk­las­sid, lõ­put­se­re­moo­nia päe­val võist­le­vad põ­hi­koo­li ja güm­naa­siu­mi klas­sid.

Eelmine artikkelKolga Arenduse kink Kuusalu raamatukogule
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la üldp­la­nee­rin­gus pa­ku­vad enim hu­vi ava­li­kud teed