Kuu­sa­lu kool olüm­pia­ko­mi­tee pi­lootp­ro­jek­tis

431
Kuusalu kool.

Kuu­sa­lu kesk­kool on Har­ju­maa ain­sa esin­da­ja­na va­li­tud Ees­ti Olüm­pia­ko­mi­tee pi­lootp­ro­jek­ti „Sport koo­lis“, mil­le ees­märk on suu­ren­da­da las­te lii­ku­mi­sak­tiiv­sust. Kok­ku on pro­jek­ti va­li­tud 26 koo­li üle Ees­ti. Pro­jekt on suu­na­tud 1. klas­si õpi­las­te­le, uuest õp­peaas­tast li­sa­tak­se nen­de riik­li­ku õp­pe­ka­vas ole­va­te­le lii­ku­mis­tun­di­de­le eri spor­dia­la­de 2-4 tree­ning­tun­di nä­da­las. Olüm­pia­ko­mi­tee an­nab 4900 eu­rot, tin­gi­mus on, et oma­va­lit­sus li­sab sa­ma suu­re sum­ma. Lap­si hak­ka­vad ju­hen­da­ma vä­he­malt EKR3 kva­li­fi­kat­sioo­ni­ga tree­ne­rid. Alg­tead­mi­si ha­ka­tak­se and­ma Eestis 17 spor­dia­lal. Kuu­sa­lu koo­li taot­lu­ses oli maksimump­rog­ram­mi­na mär­gi­tud 7 spor­dia­la: ker­ge­jõus­tik, uju­mi­ne, pur­je­ta­mi­ne, jalg­pall, korv­pall, ten­nis, rat­ta­sõit. Miinimumina lubati osaleda vähemalt viiel spordialal.

Eelmine artikkelKuusalu ausamba juubeli tähistamisest
Järgmine artikkelKuu­sa­lu lan­ge­nud sõ­du­ri­te mä­les­tus­sam­mas saab 100aas­ta­seks