Kuu­sa­lu kesk­koo­li en­di­se­le di­rek­to­ri­le VEL­LO SAT­SI­LE val­la au­märk

438
VELLO SATS.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas omis­ta­da Kuu­sa­lu val­la au­mär­gi Vel­lo Sat­si­le koo­li juh­ti­mi­sel teh­tud tee­ne­ka ja vää­ri­ka töö eest ning pre­mee­ri­da te­da 2000 eu­ro­ga. Au­märk an­tak­se üle Kuu­sa­lu val­la tä­nu­peol, mis tu­leb jaa­nua­ris.

Au­mär­gi omis­ta­mi­seks esi­tas taot­lu­se val­la­vo­li­ko­gu lii­ge, Kuu­sa­lu kesk­koo­li ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja ja tree­ner Il­vard Ee­rik­soo. Ta sel­gi­tas vo­li­ko­gu is­tun­gil, et taot­lu­sel on te­ma ni­mi, ent et­te­pa­nek tu­li koo­li pal­ju­delt kol­lee­gi­delt.

Vel­lo Sats oli Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­tor 14 aas­tat – aas­ta­tel 2006-2020. Kok­ku on ta koo­li­ju­hi­na töö­ta­nud 28 aas­tat, nen­dest aas­ta­tel 1992-2003 oli Lok­sa kesk­koo­li di­rek­tor, õp­peaas­tatel 2003-2006 juh­tis Kun­da kesk­koo­li. Lok­sa kool on aas­taid ol­nud ka Kuu­sa­lu val­la õpi­las­te piir­kon­na­kool. Vel­lo Sats asus Lok­sa koo­lis geog­raa­fiaõ­pe­ta­ja­na töö­le 1983. aas­tal pä­rast Tar­tu Üli­koo­li lõ­pe­ta­mist. Kok­ku on ta pe­da­goo­gi­na töö­ta­nud 39 aas­tat ning jät­kab prae­gu Kuu­sa­lu kesk­koo­lis töö­ta­mist õpe­ta­ja­na.

Et­te­pa­ne­kus on kir­jas, et Vel­lo Sats on ol­nud tee­ne­kas ja vää­ri­kas koo­li­juht ning te­ma aas­ta­küm­ne­te pik­ku­ne sü­da­me­ga teh­tud os­kus­lik ja tu­le­mus­lik töö Kuu­sa­lu val­la ha­ri­du­se­lu heaks vää­rib tun­nus­ta­mist ja esi­le­tõst­mist.

„Vel­lo Sats on pan­nud alu­se meie koo­li si­su­ka­le ja süs­teem­se­le te­ge­vu­se­le ning jät­ka­nud koo­li si­hi­pä­ra­se aren­da­mi­se­ga. Tä­nu te­ma os­kus­li­ku­le, ala­ti tu­le­vik­ku suu­na­tud töö­le on meie koo­lis pal­ju teh­tud õpi­kesk­kon­na aren­da­mi­seks,“ on et­te­pa­ne­kus öel­dud te­ma töö koh­ta Kuu­sa­lu koo­li ju­hi­na.

Loet­le­tud on, et Vel­lo Sat­si al­ga­tu­sel loo­di Kuu­sa­lu koo­lis Ida-Har­ju esi­me­ne tu­gi­kes­kus toe­ta­maks õpi­last, lap­se­va­ne­mat ja õpe­ta­jat. Ta pa­ni alu­se koo­li mit­me­külg­se­le pro­jek­ti­te­ge­vu­se­le si­se- ja vä­lis­maal, Kuu­sa­lu koo­lis sai Ees­ti UNES­CO ühend­koo­li­de võr­gus­ti­ku lii­ge ja ka Lää­ne­me­re Pro­jek­ti kool. Te­ma init­sia­tii­vil on koo­lis häs­ti toi­miv men­tor- ja koo­li­tus­süs­teem, Kuu­sa­lu kool on Ki­Va-kool ja Noo­red Koo­li part­ner­kool, ka ter­vist eden­dav kool. Sa­mu­ti on ühi­ne­tud lii­ku­mis­te­ga Alus­ta­vat Õpe­ta­jat Toe­tav Kool ja Lii­ku­ma Kut­suv Kool. Aas­tal 2010 sai al­gu­se Kuu­sa­lu koo­lio­lüm­pia­män­gu­de tra­dit­sioon. Vel­lo Sat­si de­viis on ol­nud „Ar­mas­tus, aus­tus, areng“.

Et­te­pa­ne­kus on kir­jas veel, et 2007. aas­tal hak­kas koo­li­pe­re Vel­lo Sat­si ju­hen­da­mi­sel tööd te­ge­ma ja unis­ta­ma, et vars­ti on uus algk­las­si­ma­ja, mis vas­tab kaa­sa­ja õpi­kesk­kon­na nõue­te­le. Ta on ko­gu hin­ge­ga seis­nud sel­le eest, et mõt­test sün­dis te­gu. Te­ma soov oli, et teh­taks ar­hi­tek­tuu­ri­kon­kurss, mis an­naks ko­gu koo­li­ma­ja­le ter­vik­li­ku la­hen­du­se ja väl­ja­nä­ge­mi­se.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li algk­las­si­ma­ja ehk Tä­pi-tiib val­mis käe­s-o­le­va aas­ta al­gu­ses. Õp­pe­töö al­gas uues hoo­nes märt­sis.

Vel­lo Sats üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et on tun­nus­tu­se üle vä­ga õn­ne­lik ja tä­nu­lik: „See on tun­nus­tus küll mul­le, aga head tööd ole­me tei­nud koos õpe­ta­ja­te ja õpi­las­te­ga. Nen­de­ga koos töö­ta­da on ai­nult rõõm nii koo­li­ju­hi­na kui ka prae­gu õpe­ta­ja­na. Ar­mas­tan Kuu­sa­lu koo­li ja soo­vin, et meie koo­lil lä­heks ka edas­pi­di häs­ti.“

Eelmine artikkelPolitseiuudised
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­las luuak­se Elu­ko­ge­mu­se Aka­dee­mia